Α.Δ.Σ 403/11-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της 17/2011 απόφασης της Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού με θέμα «Ονο

1-ΑΝΕΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 18/29-8-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 403

Περίληψη: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της 17/2011 απόφασης της Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού με θέμα «Ονοματοθεσία Κοινοτικών δρόμων»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 29η του μηνός Αυγούστου 2011, ημέρα της εβδο¬μάδας ΔΕΥΤΕΡΑ ώρα 8.00΄ μ.μ, συνήλθε υπό την προ¬εδρία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 17038/24-8-2011 έγ¬γραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδό¬θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 (Δ.Κ.Κ) σε κάθε ένα σύμ¬βουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε . Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νό¬μιμη απαρ¬τία, γιατί σε σύ¬νολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 25, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ [25] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος 3. Καππαή- Καλπαξή Ελένη Γραμματέας και Μέλη του Δ.Σ. οι κ.κ. 4. Χουσελάς Ευάγγελος, 5. Θελερίτης Γεώργιος, 6. Παπαβασιλείου Νικόλαος, 7. Καρακούσης Ευάγγελος, 8. Καραδήμας Βλάσιος, 9. Τσιάνος Ιωάννης, 10. Μπάτσος Αντώνιος 11. Ζάρκος Δημήτριος (Μέχρι το 24ο θέμα), 12. Kουτρέτσης Σπυρίδων 13. Πανάγου Αθανάσιος (Μέχρι το 11ο Θέμα), 14. Σωτηρόπουλος Ιωάννης. (Μέχρι το 26ο θέμα), 15. Μπούκης Γεώργιος, 16. Σταματόπουλος Γεώργιος, 17. Χρυσικός Παύλος, 18. Παπαθανασίου Ελένη 19. Ζαχαριάς Χρήστος (Μέχρι το 23ο θέμα), 20. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, 21. Λέγγας Σπυρίδων, 22. Σπανός Κων/νος, 23. Χατούπης Νικόλαος, 24. Μακρής Βασίλειος, (Μέχρι το 26ο Θέμα), 25. Παπαδημητρίου Σωτήριος
ΑΠΟΝΤΕΣ [2] 1. Γεωργούσης Δημήτριος, 2. Χωρέμης Αναστάσιος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Λεονάρδος Ιωάννης(Κιάτου) 1. Δριτσόπουλος Ανάργυρος(Κάτω Διμηνιού) 2. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου) 3. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου) 4. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου) 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 6. Πιστεύος Δημήτριος (Μποζικών) 7. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου) 8. Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος) 9. Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου) 10. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης) 11. Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου),
12.Καραγκέλης Δημήτριος 13. Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου) 14. Σπηλιώτης Δημήτριος
(Κλημεντίου) 15. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας) 16. Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας),17.
Ραφτόπουλος Κων/νος,
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ 1. Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού) 2. Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου), 3. Κάππος Ανδρέας (Αρχ. Φενεού), 4. Τσεμεντζής Λερωνίδας (Ματίου),
5, Ζαφείρης Γεώργιος, (Μεσσινού), 6. Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 1. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας) 2. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας) 3. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου) 4. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου) 5. Σκάζας Δημήτριος (Κυλλήνης) 6. Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπογής), 7. Σελέκος Κων/νος (Καλλιάνων), 8.Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού). 9. Δρούλιας Χρήστος (Στενού)
ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 1. Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού), 2.Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας) 3. Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος)

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: ΟΥΔΕΙΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ : 1. Παλαιολόγος Αλέξανδρος 2. Καπέλλος Απόστολος, 3. Κασμάς Αλέξανδρος

ΘΕΜΑ 5ο

Στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της 17/2011 απόφασης της Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού με θέμα «Ονοματοθεσία Κοινοτικών δρόμων», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδος Αναστάσιος, έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την υπ’ αριθ. 17/2011 απόφαση της Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού, η οποία έχει ως εξής :

«Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αριθ. 5/28-7-2011 συνεδριάσεως του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Διμηνιού του Δήμου Σικυωνίων.
Αριθ. Απόφασης: 17 / 2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Σχετικά με ονοματοθεσία ανώνυμων κοινοτικών οδών της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Διμηνιού».

Στα γραφεία της Κοινότητας Κάτω Διμηνιού σήμερα την 28η του μηνός Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 20:30 μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση ΤΑΚΤΙΚΗ το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Διμηνιού, ύστερα από την 23/25-7-11 πρόσκληση του κ. Προέδρου του Συμβουλίου που επιδόθηκε στο καθένα μέλος του Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριών (3) μελών παραβρέθηκαν τρείς (3), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
ΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΟΥΔΕΙΣ
ΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΡΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Θέμα 1ο

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ονοματοθεσία Κοινοτικών δρόμων», εξέθεσε ότι υπάρχει πρόβλημα με τους ανώνυμους δημοτικούς δρόμους και πρέπει να προταθούν ονόματα.
-Συγκεκριμένα, ο δρόμος που ξεκινά από την οδό «Αγ. Αναργύρων» (γωνία Μανιώτη) μέχρι τις σιδηροδρομικές γραμμές, να ονομαστεί οδός «ΗΛΙΑ ΡΟΥΜΠΕΚΑ».
– Ο δρόμος που ξεκινά από την οδό «Αγ. Αναργύρων» (γωνία Μανιώτη) και δυτικά, να ονομαστεί οδός «ΣΤΟΥΚΑ».
– Ομοίως από την οδό «Ορφέα» (Πάροδος) μέχρι οδό «Αγ. Αναργύρων», να ονομαστεί οδός «ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ».
– Ομοίως από το Δημοτικό Σχολείο μέχρι τις σιδηροδρομικές γραμμές, να ονομαστεί οδός «ΑΓΓΕΛΟΥ ΛΙΑΚΗ».
– Ομοίως από την οδό «Αγ. Κων/νου» αριστερά (ανατολικά), να ονομαστεί οδός «ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ».
– Ομοίως από οδό «Αγ. Κων/νου» και δυτικά, να ονομαστεί οδός «ΠΑΡΚΟΥ».
– Ομοίως από την οδό «Σελιάνδρου» αριστερά (νότια), να ονομαστεί οδός «ΚΟΥΜΠΗ».

Το Τοπικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα και την διαλογική συζήτηση που ακολούθησε στο θέμα αυτό
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:

Εγκρίνει την πρόταση του κ. Προέδρου ως έχει.-
Συντάχθηκε και υπογράφεται»

Κατόπιν ο Πρόεδρος και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΟΜΟΦΩΝΑ

Παραπέμπει την αριθ. 17/2011 απόφαση της Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού, στην συμβουλευτική επιτροπή ονομασίας – μετονομασίας οδών του Δήμου Σικυωνίων για τις δικές της ενέργειες .
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 403/2011
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 30-8-2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email