Α.Δ.Σ. 397/11: Συμμετοχή γυναικών σε σεμινάρια

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 18/29-8-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 397

Περίληψη: Ορισμός εκπροσώπων αιρετών γυναικών για τη συμμετοχή τους σε σεμινάρια μέσω του έργου: «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 29η του μηνός Αυγούστου 2011, ημέρα της εβδο¬μάδας ΔΕΥΤΕΡΑ ώρα 8.00΄ μ.μ, συνήλθε υπό την προ¬εδρία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 17038/24-8-2011 έγ¬γραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδό¬θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 (Δ.Κ.Κ) σε κάθε ένα σύμ¬βουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε . Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νό¬μιμη απαρ¬τία, γιατί σε σύ¬νολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 25, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ [25] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος 3. Καππαή- Καλπαξή Ελένη Γραμματέας και Μέλη του Δ.Σ. οι κ.κ. 4. Χουσελάς Ευάγγελος, 5. Θελερίτης Γεώργιος, 6. Παπαβασιλείου Νικόλαος, 7. Καρακούσης Ευάγγελος, 8. Καραδήμας Βλάσιος, 9. Τσιάνος Ιωάννης, 10. Μπάτσος Αντώνιος 11. Ζάρκος Δημήτριος (Μέχρι το 24ο θέμα), 12. Kουτρέτσης Σπυρίδων 13. Πανάγου Αθανάσιος (Μέχρι το 11ο Θέμα), 14. Σωτηρόπουλος Ιωάννης. (Μέχρι το 26ο θέμα), 15. Μπούκης Γεώργιος, 16. Σταματόπουλος Γεώργιος, 17. Χρυσικός Παύλος, 18. Παπαθανασίου Ελένη 19. Ζαχαριάς Χρήστος (Μέχρι το 23ο θέμα), 20. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος, 21. Λέγγας Σπυρίδων, 22. Σπανός Κων/νος, 23. Χατούπης Νικόλαος, 24. Μακρής Βασίλειος, (Μέχρι το 26ο Θέμα), 25. Παπαδημητρίου Σωτήριος
ΑΠΟΝΤΕΣ [2] 1. Γεωργούσης Δημήτριος, 2. Χωρέμης Αναστάσιος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Λεονάρδος Ιωάννης(Κιάτου) 1. Δριτσόπουλος Ανάργυρος(Κάτω Διμηνιού) 2. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου) 3. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου) 4. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου) 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 6. Πιστεύος Δημήτριος (Μποζικών) 7. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου) 8. Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος) 9. Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου) 10. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης) 11. Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου),
12.Καραγκέλης Δημήτριος (Λαύκας) 13. Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου) 14. Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου) 15. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας) 16. Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας),17. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου),
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ 1. Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού) 2. Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου), 3. Κάππος Ανδρέας (Αρχ. Φενεού), 4. Τσεμεντζής Λερωνίδας (Ματίου),
5, Ζαφείρης Γεώργιος, (Μεσσινού), 6. Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 1. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας) 2. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας) 3. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου) 4. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου) 5. Σκάζας Δημήτριος (Κυλλήνης) 6. Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπογής), 7. Σελέκος Κων/νος (Καλλιάνων), 8.Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού). 9. Δρούλιας Χρήστος (Στενού) ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 1. Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού), 2.Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας) 3. Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος)
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: ΟΥΔΕΙΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ 1. Παλαιολόγος Αλέξανδρος 2. Καπέλλος Απόστολος, 3. Κασμάς Αλέξανδρος
ΘΕΜΑ Β’ Προημερήσιας

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδος Αναστάσιος, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το θέμα: Ορισμός εκπροσώπων αιρετών γυναικών για τη συμμετοχή τους σε σεμινάρια μέσω του έργου: «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο».
Το Συμβούλιο Ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδος Αναστάσιος, έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τα εξής:
Τον Οκτώβριο μετά την εκλογή του νέου Δ.Σ. της ΚΕΔΕ θα πραγματοποιηθεί συνέδριο Δημάρχων και Υπευθύνων Ισότητας των ΟΤΑ στην ΑΘΗΝΑ
Επίσης θα πραγματοποιηθούν στην έδρα κάθε περιφέρειας σεμινάρια με δράσεις επιμόρφωσης και ενδυνάμωσης αιρετών γυναικών, και στα οποία θα συμμετέχουν τρεις γυναίκες από κάθε Περιφέρεια ή Δήμο, των οποίων τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής θα καλυφθούν από το έργο. Τα σεμινάρια περιλαμβάνουν 8 ώρες συμβουλευτικής και 4 ώρες επιμόρφωσης.
Το Δ.Σ. πρέπει να ορίσει τις εκπροσώπους του και να συμπληρώσει την φόρμα συμμετοχής που μας αποστέλλεται μέχρι 31-8-2011. Οι αιρετές μπορεί να ανήκουν σε οποιαδήποτε βαθμίδα της αυτοδιοίκησης [Δημ. Συμβούλιο, Δημοτική κοινότητα ή τοπική κοινότητα] Για τις ημερομηνίες διεξαγωγής των σεμιναρίων θα ενημερωθείτε έγκαιρα.
Όλα τα ερωτηματολόγια και οι φόρμες συμμετοχής θα πρέπει να συγκεντρωθούν και να μας αποσταλούν μέχρι τις 31-8-2011.
Δήλωσαν συμμετοχή οι κ.κ. Παπαθανασίου Ελένη και Καππαή-Καλπαξή Ελένη.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΟΜΟΦΩΝΑ

Χαρακτηρίζει κατεπείγον το συζητηθέν θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Εγκρίνει την συμμετοχή των εκλεγμένων γυναικών του Δήμου μας κ.κ. Παπαθανασίου Ελένη και Καππαή-Καλπαξή Ελένη στα σεμινάρια με δράσεις επιμόρφωσης και ενδυνάμωσης αιρετών γυναικών, των οποίων τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής θα καλυφθούν από το έργο.
Τα σεμινάρια περιλαμβάνουν 8 ώρες συμβουλευτικής και 4 ώρες επιμόρφωσης.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 397/2011
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 30-8-2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email