Α.Δ.Σ. 351/2011 Παράταση προθεσμίας εργασιών: Ύδρευση

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 16/28-7-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 351

Περίληψη: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου : « Ύδρευση» της αριθ. 7/2009 μελέτης της Τ.Υ. πρώην Δήμου Στυμφαλίας.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 28η του μηνός Ιουλίου 2011, ημέρα της εβδο¬μάδας ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 7.30΄ μ.μ, συνήλθε υπό την προ¬εδρία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 14736/22-7-2011 έγ¬γραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδό¬θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 (Δ.Κ.Κ) σε κάθε ένα σύμ¬βουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε . Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νό¬μιμη απαρ¬τία, γιατί σε σύ¬νολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 23, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ [23] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος 3. Καππαή- Καλπαξή Ελένη Γραμματέας και Μέλη του Δ.Σ. οι κ.κ. 4. Παπαβασιλείου Νικόλαος (απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 7ου θέματος) 5. Τσιάνος Ιωάννης 6. Μπάτσος Αντώνιος 7. Ζάρκος Δημήτριος 8. Kουτρέτσης Σπυρίδων 9. Πανάγου Αθανάσιος 10. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 11. Μπούκης Γεώργιος 12. Χρυσικός Παύλος 13. Παπαθανασίου Ελένη 14. Θελερίτης Γεώργιος 15. Χουσελάς Ευάγγελος 16. Καρακούσης Ευάγγελος 17. Καραδήμας Βλάσιος 18.Ζαχαριάς Χρήστος 19. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος 20. Χωρέμης Αναστάσιος 21. Μακρής Βασίλειος
22. Χατούπης Νικόλαος 23. Παπαδημητρίου Σωτήριος
ΑΠΟΝΤΕΣ [4] 1. Σταματόπουλος Γεώργιος 2. Γεωργούσης Δημήτριος 3. Λέγγας Σπυρίδων
4. Σπανός Κων/νος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Λεονάρδος Ιωάννης(Κιάτου) 1. Δριτσόπουλος Ανάργυρος(Κάτω Διμηνιού) 2. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου) 3. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου) 4. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου) 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 6. Πιστεύος Δημήτριος (Μποζικών) 7. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου) 8. Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος) 9. Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου) 10. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης) 11. Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου)
12. Καραγκέλης Δημήτριος 13. Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου) 14. Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου) 15. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας) 16. Κάππος Ανδρέας (Αρχ. Φενεού) 17.Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας) 18. Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου) 19.Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς). 20. Ζαφείρης Γεώργιος (Μεσινού).
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ 1. Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού) 2. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου) 3. Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου)
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 1. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας) 2. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας) 3. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου) 4. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου) 5. Σκάζας Δημήτριος (Κυλλήνης) 6. Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού). 7. Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος) 8. Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού)
ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 1. Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής) 2. Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων) 3. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας) 4. Δρούλιας Χρήστος (Στενού).
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: Κασμάς Αλέξανδρος
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ 1. Παλαιολόγος Αλέξανδρος 2. Καπέλλος Απόστολος
ΘΕΜΑ 33ο
Στο 33ο θέμα της ημερήσιας διάταξης:Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου : « Ύδρευση» της αριθ. 7/2009 μελέτης της Τ.Υ. πρώην Δήμου Στυμφαλίας, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδος Αναστάσιος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την από 19-05-11 αίτηση του κ. ΦΩΤΙΟΥ ΣΑΡΛΑ Ε.Δ.Ε., εκπροσώπου της ανάδοχου Κ/Ξ του παραπάνω έργου, με την οποία ζητά την παράταση εργασιών έως 19-10-2011, το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα, αφού οι εργασίες σκυροδέτησης που απομένουν ήταν αδύνατο να εκτελεστούν κατά τους χειμερινούς μήνες, καθώς επίσης και η δυσχέρεια χρηματοδότησης του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ».
Κατόπιν ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 18/07/2011 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου που αναφέρει:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Τ.Υ.

Ταχ.Δ/νση: 200 16 KAΛΙΑΝΟΙ
Τηλέφωνο: 2747360217
Πληροφορίες: B.Κατσιμπούλας Κιάτο 18-7-2011
Aριθ. Πρωτ.:8554

ΠΡΟΣ

To Δήμο Σικυωνίων

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας του έργου: «Ύδρευση», (αριθ. μελέτης 7/2009 TY πρώην Δήμου Στυμφαλίας).
ΣΧΕΤ.:
΄Εχοντας υπόψη:
1. Την από 19-5-2011 αίτηση του Φώτιου Σαρλά Ε.Δ.Ε., εκπροσώπου της αναδόχου Κ/Ξ του έργου: «Ύδρευση», περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσής του,
2. Την αριθ. 100/2010 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Στυμφαλίας, περί παράτασης τριών (3) μηνών, ήτοι μέχρι 19-11-2010,
3. Την αριθ. 122/2010 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Στυμφαλίας, περί παράτασης έξι (6) μηνών, ήτοι μέχρι19-5-2011,
4. Το αριθ. 6361/18-12-2009 συμφωνητικό με τον πρώην Δήμο Στυμφαλίας,
5. Τις διατάξεις των άρθρων 30 και 48 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) και
6. Την αριθ. 13875/12-7-2011 απόφαση της Προϊσταμένης Τ.Υ. του Δήμου, περί αλλαγής επιβλέποντα.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
Τη χορήγηση στον ανάδοχο, παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση πέντε (5) μηνών, ήτοι μέχρι 19-10-2011, για το έργο: «Ύδρευση», το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα, αφού οι εργασίες σκυροδέτησης που απομένουν ήταν αδύνατο να εκτελεστούν κατά τους χειμερινούς μήνες, καθώς επίσης και η δυσχέρεια χρηματοδότησης του προγράμματος ΄΄ΘΗΣΕΑΣ΄΄.
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Κιάτο 18-7-2011
Ο Επιβλέπων
Βασ. Κατσιμπούλας
Πτυχ. Πολ. Μηχ/κος Τ.Ε. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Κιάτο 18-7-2011
Η Προϊσταμένη Τ.Υ.
Γ. Μαστέλλου
Αγρ. Τοπ. Μηχανικός ΠΕ6

Κατόπιν ο Πρόεδρος και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΟΜΟΦΩΝΑ
Ορίζει ως προθεσμία παράτασης των εργασιών του έργου:« Ύδρευση » της αριθ. 7/2009 μελέτης της Τ.Υ. πρώην Δήμου Στυμφαλίας, την 19η-10-2011, σύμφωνα με την από 18-07-2011 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, με αναθεώρηση πέντε (5) μηνών.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 351/2011
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 29-7-2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email