Α.Δ.Σ -347-Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου : «Επισκευή και Συντήρηση Δημοτ

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 16/28-7-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 347

Περίληψη: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου : «Επισκευή και Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Στυμφαλίας» της αριθ. 30/2010 μελέτης της Τ.Υ. πρώην Δήμου Στυμφαλίας.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 28η του μηνός Ιουλίου 2011, ημέρα της εβδομάδας ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 7.30΄ μ.μ, συνήλθε υπό την προεδρία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 14736/22-7-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 (Δ.Κ.Κ) σε κάθε ένα σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε . Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 23, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ [23] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος 3. Καππαή- Καλπαξή Ελένη Γραμματέας και Μέλη του Δ.Σ. οι κ.κ. 4. Παπαβασιλείου Νικόλαος (απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 7ου θέματος) 5. Τσιάνος Ιωάννης 6. Μπάτσος Αντώνιος 7. Ζάρκος Δημήτριος 8. Kουτρέτσης Σπυρίδων 9. Πανάγου Αθανάσιος 10. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 11. Μπούκης Γεώργιος 12. Χρυσικός Παύλος 13. Παπαθανασίου Ελένη 14. Θελερίτης Γεώργιος 15. Χουσελάς Ευάγγελος 16. Καρακούσης Ευάγγελος 17. Καραδήμας Βλάσιος 18.Ζαχαριάς Χρήστος 19. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος 20. Χωρέμης Αναστάσιος 21. Μακρής Βασίλειος
22. Χατούπης Νικόλαος 23. Παπαδημητρίου Σωτήριος
ΑΠΟΝΤΕΣ [4] 1. Σταματόπουλος Γεώργιος 2. Γεωργούσης Δημήτριος 3. Λέγγας Σπυρίδων
4. Σπανός Κων/νος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Λεονάρδος Ιωάννης(Κιάτου) 1. Δριτσόπουλος Ανάργυρος(Κάτω Διμηνιού) 2. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου) 3. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου) 4. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου) 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 6. Πιστεύος Δημήτριος (Μποζικών) 7. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου) 8. Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος) 9. Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου) 10. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης) 11. Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου)
12. Καραγκέλης Δημήτριος 13. Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου) 14. Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου) 15. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας) 16. Κάππος Ανδρέας (Αρχ. Φενεού) 17.Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας) 18. Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου) 19.Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς). 20. Ζαφείρης Γεώργιος (Μεσινού).
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ 1. Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού) 2. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου) 3. Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου)
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 1. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας) 2. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας) 3. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου) 4. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου) 5. Σκάζας Δημήτριος (Κυλλήνης) 6. Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού). 7. Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος) 8. Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού)
ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 1. Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής) 2. Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων) 3. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας) 4. Δρούλιας Χρήστος (Στενού).
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: Κασμάς Αλέξανδρος
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ 1. Παλαιολόγος Αλέξανδρος 2. Καπέλλος Απόστολος
ΘΕΜΑ 29ο
Στο 29ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου : «Επισκευή και Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Στυμφαλίας» της αριθ. 30/2010 μελέτης της Τ.Υ. πρώην Δήμου Στυμφαλίας,ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδος Αναστάσιος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την από 19-04-11 αίτηση του κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΚΟΥΡΑ, εμπειροτέχνη εργολάβου, ανάδοχου του παραπάνω έργου, με την οποία ζητά την παράταση εργασιών έως 20-08-2011, προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες εκτός σχολικής περιόδου (θερινούς μήνες),για την ασφάλεια των μαθητών.
Κατόπιν ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 18/07/2011 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου που αναφέρει:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝΤΜΗΜΑ Τ.Υ.Ταχ.Δ/νση: 200 16 KAΛΙΑΝΟΙΤηλέφωνο: 2747360217 Πληροφορίες: B.Κατσιμπούλας Kιάτο 18-7-2011Αριθ. Πρωτ.:6163ΠΡΟΣTo Δήμο Σικυωνίων
ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ», (αριθ. μελέτης 30/2010 TY πρώην Δήμου Στυμφαλίας).

ΣΧΕΤ.:
΄Εχοντας υπόψη:
1. Την από 19-4-2011 αίτηση του Παναγιώτη Σκούρτη εμπειροτέχνη εργολάβου, αναδόχου του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ», περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσής του,
2. Το αριθ. 6100/20-12-2010 συμφωνητικό με τον πρώην Δήμο Στυμφαλίας,
3. Τις διατάξεις των άρθρων 30 και 48 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) και
4. Την αριθ. 13859/12-7-2011απόφαση της Προϊσταμένης Τ.Υ. του Δήμου, περί αλλαγής επιβλέποντα.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
Τη χορήγηση στον ανάδοχο, παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση τεσσάρων (4) μηνών, ήτοι μέχρι 20-8-2011, για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ», προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες εκτός σχολικής περιόδου (θερινούς μήνες), για την ασφάλεια των μαθητών.
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕΚιάτο 18-7-2011Ο ΕπιβλέπωνΒασ. Κατσιμπούλας Πτυχ. Πολ. Μηχ/κος Τ.Ε. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕΚιάτο 18-7-2011Η Προϊσταμένη Τ.Υ. Γ. ΜαστέλλουΑγρ. Τοπ. Μηχανικός ΠΕ6
Κατόπιν ο Πρόεδρος και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει ως προθεσμία παράτασης των εργασιών του έργου:« Επισκευή και Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Στυμφαλίας» της αριθ. 30/2010 μελέτης της Τ.Υ. πρώην Δήμου Στυμφαλίας, την 20η-08-2011, σύμφωνα με την από 18-07-2011 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, με αναθεώρηση τεσσάρων (4) μηνών.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 347/2011
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 29-7-2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email