Α.Δ.Σ-334/2011Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας στην Τοπική Επιτροπή του κινήματος Πολιτών «Καταναλών

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 16/28-7-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 334

Περίληψη: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας στην Τοπική Επιτροπή του κινήματος Πολιτών «Καταναλώνουμε ότι παράγουμε».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 28η του μηνός Ιουλίου 2011, ημέρα της εβδομάδας ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 7.30΄ μ.μ, συνήλθε υπό την προεδρία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 14736/22-7-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 (Δ.Κ.Κ) σε κάθε ένα σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε . Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 23, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ [23] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος 3. Καππαή- Καλπαξή Ελένη Γραμματέας και Μέλη του Δ.Σ. οι κ.κ. 4. Παπαβασιλείου Νικόλαος (απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 7ου θέματος) 5. Τσιάνος Ιωάννης 6. Μπάτσος Αντώνιος 7. Ζάρκος Δημήτριος 8. Kουτρέτσης Σπυρίδων 9. Πανάγου Αθανάσιος 10. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 11. Μπούκης Γεώργιος 12. Χρυσικός Παύλος 13. Παπαθανασίου Ελένη 14. Θελερίτης Γεώργιος 15. Χουσελάς Ευάγγελος 16. Καρακούσης Ευάγγελος 17. Καραδήμας Βλάσιος 18.Ζαχαριάς Χρήστος 19. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος 20. Χωρέμης Αναστάσιος 21. Μακρής Βασίλειος
22. Χατούπης Νικόλαος 23. Παπαδημητρίου Σωτήριος
ΑΠΟΝΤΕΣ [4] 1. Σταματόπουλος Γεώργιος 2. Γεωργούσης Δημήτριος 3. Λέγγας Σπυρίδων
4. Σπανός Κων/νος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Λεονάρδος Ιωάννης(Κιάτου) 1. Δριτσόπουλος Ανάργυρος(Κάτω Διμηνιού) 2. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου) 3. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου) 4. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου) 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 6. Πιστεύος Δημήτριος (Μποζικών) 7. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου) 8. Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος) 9. Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου) 10. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης) 11. Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου)
12. Καραγκέλης Δημήτριος 13. Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου) 14. Σπηλιώτης Δημήτριος (Κλημεντίου) 15. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας) 16. Κάππος Ανδρέας (Αρχ. Φενεού) 17.Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας) 18. Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου) 19.Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς). 20. Ζαφείρης Γεώργιος (Μεσινού).
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ 1. Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού) 2. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου) 3. Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου)
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 1. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας) 2. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας) 3. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου) 4. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου) 5. Σκάζας Δημήτριος (Κυλλήνης) 6. Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού). 7. Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος) 8. Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού)
ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 1. Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής) 2. Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων) 3. Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας) 4. Δρούλιας Χρήστος (Στενού).
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: Κασμάς Αλέξανδρος
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ 1. Παλαιολόγος Αλέξανδρος 2. Καπέλλος Απόστολος
ΘΕΜΑ 16ο
Στο 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης:Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας στην Τοπική Επιτροπή του κινήματος Πολιτών «Καταναλώνουμε ότι παράγουμε».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδος Αναστάσιος, έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την από 11-7-11 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος που έχει ως εξής:

ΠΡΟΣ:
K. ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΘΕΜΑ:Ορισμός εκπροσώπου του παραρτήματος «καταναλώνουμε ότι παράγουμε».
ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. πρωτ. 7619/2011 έγγραφο του Επιμελητηρίου Κορινθίας
Σας διαβιβάζουμε το με αριθ. πρωτ. 7619/22-6-2011 έγγραφο του Επιμελητηρίου Κορινθίας με το οποίο ζητά από το Δήμο Σικυωνίων να ορίσει εκπρόσωπο μέλος της τοπικής επιτροπής του παραρτήματος «καταναλώνουμε ότι παράγουμε», προκειμένου να πάρετε σχετική απόφαση. Σας επισυνάπτουμε και το από 3/6/2011 δελτίο τύπου για ενημέρωσή σας.
Κιάτο 11/7/2011
Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Πέτρου Βασιλική
Γεωπόνος
Κατόπιν ο Πρόεδρος και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου μας του παραρτήματος «καταναλώνουμε ότι παράγουμε» το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μπούκη Γεώργιο με αναπληρωτή του το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Σπηλιωτακάρα Σωτήριο.
Η παρούσα ισχύει μέχρι τροποποίησης ή ανάκλησης

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 334/2011
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 29-7-2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email