Α.Δ.Σ 308/2011Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αιτήσεως Τασινόπουλου Γεωργίου για παραίτηση από μέ

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της 15/5-7-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθ. Απόφασης : 308

Περίληψη: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αιτήσεως Τασινόπουλου Γεωργίου για παραίτηση από μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 5η του μηνός Ιουλίου 2011, ημέρα της εβδομάδας ΤΡΙΤΗ και ώρα 8.30΄ μ.μ, συνήλθε υπό την προεδρία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε Τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 13130/1-7-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 (Δ.Κ.Κ) σε κάθε ένα σύμβουλο και στο Δήμαρχο, ο οποίος και παραβρέθηκε . Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 22, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ [23] 1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος Αντ/δρος 3. Καππαή- Καλπαξή Ελένη Γραμματέας και Μέλη του Δ.Σ. οι κ.κ. 4. Παπαβασιλείου Νικόλαος (απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 7ου θέματος) 5. Τσιάνος Ιωάννης 6. Μπάτσος Αντώνιος 7. Ζάρκος Δημήτριος 8. Kουτρέτσης Σπυρίδων 9. Πανάγου Αθανάσιος 10. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 11. Μπούκης Γεώργιος 12. Χρυσικός Παύλος 13. Παπαθανασίου Ελένη 14. Θελερίτης Γεώργιος 15. Χουσελάς Ευάγγελος 16. Γεωργούσης Δημήτριος 17.. Λέγγας Σπυρίδων 18. Χωρέμης Αναστάσιος 19. Μακρής Βασίλειος 20. Σπανός Κων/νος 21. Χατούπης Νικόλαος 22. Παπαδημητρίου Σωτήριος

ΑΠΟΝΤΕΣ [5] 1.Καρακούσης Ευάγγελος 2. Καραδήμας Βλάσιος 3.Σταματόπουλος Γεώργιος
4.Ζαχαριάς Χρήστος 5. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος ( o οποίος προσήλθε στο 1ο θέμα)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Λεονάρδος Ιωάννης (Κιάτου) 1. Δριτσόπουλος Ανάργυρος(Κάτω Διμηνιού) 2. Πανάγαινας Κων/νος (Λαλιωτίου) 3. Μπούκης Παρασκευάς (Μεγ. Βάλτου) 4. Μηλιώτης Γεώργιος (Μικ. Βάλτου) 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 6. Πιστεύος Δημήτριος (Μποζικών) 7. Κελλάρης Δημήτριος (Πασίου) 8. Γιαννάκαινας Αναστάσιος (Σικυώνος) 9. Μυττάς Βασίλειος (Σουλίου) 10. Μούκος Γεώργιος (Τιτάνης) 11. Ράπτης Νικόλαος (Καισαρίου)
12. Καραγκέλης Δημήτριος 13. Χουσελάς Βασίλειος (Ψαρίου).
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ 1. Βρέντας Ιωάννης (Διμηνιού) 2. Σπηλιώτης Δημήτριος(Κλημεντίου) 3. Ραφτόπουλος Κων/νος (Κρυονερίου) 4. Δεδάκης Σπυρίδων (Καστανέας) 5. Κύργαινας Παναγιώτης (Κεφαλαρίου) 6. Κάππος Ανδρέας (Αρχ. Φενεού) 7.Φιακάς Παναγιώτης (Γκούρας) 8. Τσεμεντζής Λεωνίδας (Ματίου) 9.Χριστόπουλος Θεόδωρος (Μοσιάς). 10. Ζαφείρης Γεώργιος (Μεσινού).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 1. Ρήγας Ιωάννης (Βελίνας) 2. Αναστασίου Θεοφάνης (Γονούσας)
3. Σταθακόπουλος Κων/νος (Παραδεισίου) 4. Καραχοντζίτης Νικόλαος (Ασπροκάμπου) 5. Σκάζας Δημήτριος (Κυλλήνης) 6.Τσετσώνης Παναγιώτης (Κάτω Ταρσού).
ΑΠΟΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 1. Ζέρβας Γεώργιος (Φενεού) 2.Δρίμας Ιωάννης (Δροσοπηγής) 3.Σελέκος Κων/νος (Καλιάνων) 4.Καρατζάς Σωτήριος (Στυμφαλίας) 5. Παναγόπουλος Δημήτριος (Πανοράματος) 6. Δρούλιας Χρήστος (Στενού).

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΟΥΔΕΙΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ 1. Παλαιολόγος Αλέξανδρος 2. Καπέλλος Απόστολος 3. Κασμάς Αλέξανδρος
ΘΕΜΑ 4ο

Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αιτήσεως Τασινόπουλου Γεωργίου για παραίτηση από μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδος Αναστάσιος, έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την από 27-5-2011 αίτηση του κ. Τασινόπουλου Γεωργίου που έχει ως εξής:
Αξιότιμοι κύριοι,
Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας ενημερώσω για την απόφασή μου να αποχωρήσω από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΣ λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.
Ως εκ τούτου μη μπορώντας να ανταπεξέλθω στα καθήκοντά μου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΣ θα ήθελα να αποχωρήσω.
Επίσης θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που δείξατε στο πρόσωπό μου κατά την θητεία μου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΣ.
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη το από 3-7-2011 έγγραφο του Συλλόγου Μαζικής Εστίασης Επαγγελματιών καταστηματαρχών Σικυωνίων με το οποίο προτείνουν ως εκπρόσωπο του Συλλόγου στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ τον κ. Ντόμαλη Παναγιώτη αναπληρούμενο από τον κ. Κοντογιάννη Ηλία.
Υστερα από τα ανωτέρω προτείνω την τροποποίηση της 54/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την αποδοχή της παραίτησης του κ. Τασινόπουλου Γεωργίου και τον ορισμό του κ. Ντόμαλη Παναγιώτη αναπληρούμενο από τον κ. Κοντογιάννη Ηλία.
Κατόπιν ο Πρόεδρος και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται την παραίτηση του κ. Τασινόπουλου Γεωργίου και τον ευχαριστεί για την προσφορά του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΣ.
Τροποποιεί την 54/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ορίζει με την σύμφωνη γνώμη του κ. Δημάρχου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης – Αποχέτευσης Σικυωνίων [ΔΕΥΑΣ] τους:
Ντόμαλη Παναγιώτη, Δημότη, ως Μέλος, αναπληρούμενο από τον κ. Κοντογιάννη Ηλία, Δημότη, εκπρόσωποι του Συλλόγου «ΣΙΚΥΩΝΙΑ» {Μαζικής Εστίασης Επαγγελματιών Καταστηματαρχών Σικυωνίων}.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. αριθ. 308/2011
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Κιάτο 6-7-2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email