Χορήγηση Παραγωγικής Άδειας σε Πωλητή Λαϊκής Αγοράς

Αγροτικά θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 15 Σεπτεμβρίου 2014
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 21506
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση Παραγωγικής Άδειας σε Πωλητή Λαϊκής Αγοράς

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

Έχοντας υπόψη:
1) τις διατάξεις του Ν. 3190/2003 «Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις»
2) τις διατάξεις του Ν. 3377/2005 «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς»
3) τις διατάξεις του Π.Δ. 51/2006 «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών» όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 116/2008 (ΦΕΚ Α’ 179/28-08-08) και την ΚΥΑ Κ1-164/2011
4) Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 6 του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-πρόγραμμα Καλλικράτης»
5) τις διατάξεις του άρθρου 233 του Ν. 4281/2014(ΦΕΚ 160/Α’/08.08.2014)
6) Την υπ’ αριθμ. 36/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υπογραφή κάθε πράξης και απόφασης σχετικά με την χορήγηση παραγωγικών αδειών για λαϊκές αγορές.
7) Τις διατάξεις του άρθρου 233 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α’/08.08.2014)
8) Την αριθ. 238/10.09.2014 (ΑΔΑ: ΒΘΒΓΩ1Θ-ΘΙΔ) απόφαση Δημάρχου Σικυωνίων περί καθορισμού αρμοδιοτήτων.
9) Tην με αριθμ. πρωτ. 21506/15-09-2014 αίτηση του παραγωγού ΚΑΡΒΟΥΝΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ για χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών, με τα συνημμένα από τις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά.

Αποφασίζει
Τη χορήγηση Παραγωγικής Άδειας Πωλητή Λαϊκής Αγοράς, για τις Λαϊκές Αγορές της Επικράτειας , στον ΚΑΡΒΟΥΝΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του Χρήστου, με τα εξής στοιχεία:

Δ/νση κατοικίας : Σούλι Κορινθίας
Α.Δ.Τ. : ΑΗ 226963
Α.Φ.Μ. : 110526973 ΔΟΥ Κορίνθου
Α.Μ. ΟΓΑ : 271080000271

Ο Δήμαρχος
ειδική εντολή
Ο Αντιδήμαρχος

Ιωάννης Παν. Μυττάς

Print Friendly, PDF & Email

Χορήγηση Παραγωγικής Άδειας σε Πωλητή Λαϊκής Αγοράς

Αγροτικά θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 11 Σεπτεμβρίου 2014
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 20977
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση Παραγωγικής Άδειας σε Πωλητή Λαϊκής Αγοράς

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

Έχοντας υπόψη:
1) τις διατάξεις του Ν. 3190/2003 «Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις»
2) τις διατάξεις του Ν. 3377/2005 «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς»
3) τις διατάξεις του Π.Δ. 51/2006 «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών» όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 116/2008 (ΦΕΚ Α’ 179/28-08-08) και την ΚΥΑ Κ1-164/2011
4) Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 6 του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-πρόγραμμα Καλλικράτης»
5) τις διατάξεις του άρθρου 233 του Ν. 4281/2014(ΦΕΚ 160/Α’/08.08.2014)
6) Την υπ’ αριθμ. 36/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υπογραφή κάθε πράξης και απόφασης σχετικά με την χορήγηση παραγωγικών αδειών για λαϊκές αγορές.
7) Τις διατάξεις του άρθρου 233 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α’/08.08.2014)
8) Την αριθ. 238/10.09.2014 (ΑΔΑ: ΒΘΒΓΩ1Θ-ΘΙΔ) απόφαση Δημάρχου Σικυωνίων περί καθορισμού αρμοδιοτήτων.
9) Tην με αριθμ. πρωτ. 20977/08-09-2014 αίτηση του παραγωγού ΚΩΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ του ΧΥΣΝΙ για χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών, με τα συνημμένα από τις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά.

Αποφασίζει
Τη χορήγηση Παραγωγικής Άδειας Πωλητή Λαϊκής Αγοράς, για τις Λαϊκές Αγορές της Επικράτειας , στον ΚΩΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ του ΧΥΣΝΙ με τα εξής στοιχεία:

Δ/νση κατοικίας : Τραγάνα-Κιάτο, 20200
Α.Δ.Τ. : ΑΙ 788018 εκδοθείσα 19/12/2011 Α.Τ. Κιάτου
Α.Φ.Μ. : 110526973 ΔΟΥ Κορίνθου
Α.Μ. ΟΓΑ : 270790000385

Ο Δήμαρχος
ειδική εντολή
Ο Αντιδήμαρχος

Ιωάννης Παν. Μυττάς

Print Friendly, PDF & Email

Χορήγηση Παραγωγικής Άδειας σε Πωλητή Λαϊκής Αγοράς

Αγροτικά θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο: 29 Αυγούστου 2014
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 13010
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση Παραγωγικής Άδειας σε Πωλητή Λαϊκής Αγοράς

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

Έχοντας υπόψη:
1) τις διατάξεις του Ν. 3190/2003 «Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις»
2) τις διατάξεις του Ν. 3377/2005 «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς»
3) τις διατάξεις του Π.Δ. 51/2006 «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών» όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 116/2008 (ΦΕΚ Α’ 179/28-08-08) και την ΚΥΑ Κ1-164/2011
4) Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 6 του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-πρόγραμμα Καλλικράτης»
5) τις διατάξεις του άρθρου 233 του Ν. 4281/2014(ΦΕΚ 160/Α’/08.08.2014)
6) Την υπ’ αριθμ. 36/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υπογραφή κάθε πράξης και απόφασης σχετικά με την χορήγηση παραγωγικών αδειών για λαϊκές αγορές.
7) Tην υπ’ αριθμ. 50/17-02-2014 Απόφαση Δημάρχου Σικυωνίων περί ανάθεσης αρμοδιότητας στον Αντιδήμαρχο κ. Τσιάνο Ιωάννη.
8) Τις διατάξεις του άρθρου 233 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α’/08.08.2014)
9) Tην με αριθμ. πρωτ. 13010/27-05-2014 αίτηση του παραγωγού Μέμο Κώτσο του Σταύρου για χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών, με τα συνημμένα από τις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά.

Αποφασίζει
Τη χορήγηση Παραγωγικής Άδειας Πωλητή Λαϊκής Αγοράς, στον ΜΕΜΟ ΚΩΤΣΟ του Σταύρου, κάτοχο του Α.Δ.Τ. : AΚ 362925, κάτοικο Αρχαίας Σικυώνας-Βασιλικού Κορινθίας, για τις Λαϊκές Αγορές της Επικράτειας.

Ο Δήμαρχος
Ειδική Εντολή
Ο Αντιδήμαρχος

Τσιάνος Ιωάννης

Print Friendly, PDF & Email

Χορήγηση Παραγωγικής Άδειας σε Πωλητή Λαϊκής Αγοράς

Αγροτικά θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο: 29 Αυγούστου 2014
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 20284
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση Παραγωγικής Άδειας σε Πωλητή Λαϊκής Αγοράς

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

Έχοντας υπόψη:
1) τις διατάξεις του Ν. 3190/2003 «Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις»
2) τις διατάξεις του Ν. 3377/2005 «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς»
3) τις διατάξεις του Π.Δ. 51/2006 «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών» όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 116/2008 (ΦΕΚ Α’ 179/28-08-08) και την ΚΥΑ Κ1-164/2011
4) τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 6 του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-πρόγραμμα Καλλικράτης»
5) τις διατάξεις του άρθρου 233 του Ν. 4281/2014(ΦΕΚ 160/Α’/08.08.2014)
6) Την υπ’ αριθμ. 36/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υπογραφή κάθε πράξης και απόφασης σχετικά με την χορήγηση παραγωγικών αδειών για λαϊκές αγορές.
7) Tην υπ’ αριθμ. 50/17-02-2014 Απόφαση Δημάρχου Σικυωνίων περί ανάθεσης αρμοδιότητας στον Αντιδήμαρχο κ. Τσιάνο Ιωάννη.
8) Τις διατάξεις του άρθρου 233 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α’/08.08.2014)
9) Tην με αριθμ. πρωτ. 20284/27-08-2014 αίτηση του παραγωγού Μπαλωμένου Αθανάσιου του Κων/νου για χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών, με τα συνημμένα από τις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά

Αποφασίζει
Τη χορήγηση Παραγωγικής Άδειας Πωλητή Λαϊκής Αγοράς στον ΜΠΑΛΩΜΕΝΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Κων/νου, κάτοχο του Α.Δ.Τ. : Μ 470855, κάτοικο Κιάτου Κορινθίας (Κοιμ. Θεοτόκου 26), για τις Λαϊκές Αγορές της Επικράτειας.

Ο Δήμαρχος
Ειδική Εντολή
Ο Αντιδήμαρχος

Τσιάνος Ιωάννης

Print Friendly, PDF & Email

Χορήγηση Παραγωγικής Άδειας σε Πωλητή Λαϊκής Αγοράς

Αγροτικά θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο: 29 Αυγούστου 2014
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 20301
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση Παραγωγικής Άδειας σε Πωλητή Λαϊκής Αγοράς

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

Έχοντας υπόψη:
1) τις διατάξεις του Ν. 3190/2003 «Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις»
2) τις διατάξεις του Ν. 3377/2005 «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς»
3) τις διατάξεις του Π.Δ. 51/2006 «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών» όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 116/2008 (ΦΕΚ Α’ 179/28-08-08) και την ΚΥΑ Κ1-164/2011
4) τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 6 του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-πρόγραμμα Καλλικράτης»
5) τις διατάξεις του άρθρου 233 του Ν. 4281/2014(ΦΕΚ 160/Α’/08.08.2014)
6) Την υπ’ αριθμ. 36/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υπογραφή κάθε πράξης και απόφασης σχετικά με την χορήγηση παραγωγικών αδειών για λαϊκές αγορές.
7) Tην υπ’ αριθμ. 50/17-02-2014 Απόφαση Δημάρχου Σικυωνίων περί ανάθεσης αρμοδιότητας στον Αντιδήμαρχο κ. Τσιάνο Ιωάννη.
8) Τις διατάξεις του άρθρου 233 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α’/08.08.2014)
9) Tην με αριθμ. πρωτ. 20301/28-08-2014 αίτηση του παραγωγού Πεπονάκη Στυλιανού του Ελευθερίου για χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών, με τα συνημμένα από τις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά

Αποφασίζει
Τη χορήγηση Παραγωγικής Άδειας Πωλητή Λαϊκής Αγοράς στον ΠΕΠΟΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟ του Ελευθερίου, κάτοχο του Α.Δ.Τ. : AI 787888, κάτοικο Αρχαίας Σικυώνας-Βασιλικού Κορινθίας, για τις Λαϊκές Αγορές της Επικράτειας.

Ο Δήμαρχος
Ειδική Εντολή
Ο Αντιδήμαρχος

Τσιάνος Ιωάννης

Print Friendly, PDF & Email