Ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΑμΕΑ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

Δελτία Τύπου

Ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΑμΕΑ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» – κωδικός ΟΠΣ 5022254 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

Μετά από σχετική αίτηση του Δήμου Σικυωνίων εντάχθηκε η πράξη «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΑμΕΑ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 119.963,80 € με κωδικό ΟΠΣ 5022254 στο Ε.Π. «Αν.Ε.Κ. 2014-2020»

Η Πράξη αφορά στη δημιουργία δύο -2- ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών για την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ και άλλων κατηγοριών ατόμων με κινητικά προβλήματα στη Δ.Ε. Σικυωνίων. Οι περιοχές παρέμβασης αφορούν στην Δ.Κ. Σικυώνος (Κιάτο) και στην Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού.

Συγκεκριμένα η Πράξη απαρτίζεται από ένα -1- και μοναδικό Υποέργο που περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση δύο -2- ολοκληρωμένων τουριστικών θαλάσσιων υποδομών προσβάσιμες από ΑμΕΑ, στις προαναφερθείσες περιοχές, εκάστη από τις οποίες θα περιλαμβάνει:

  • Μία διάταξη αυτόνομης πρόσβασης
  • Μία ντουζιέρα
  • Έναν ξύλινο διάδρομο πρόσβασης
  • Ένα Ξύλινο αποδυτήριο
  • Πέντε χώρους σκίασης – Ομπρέλες
  • Μία χημική τουαλέτα
  • Πέντε πληροφοριακές πινακίδες για την κατάδειξη θέσεων και εξοπλισμών
  • Ένα σύστημα τηλεμετρίας για την εξ αποστάσεως πληροφόρηση των χρηστών για τις συνθήκες περιβάλλοντος

Στο σύνολό τους οι υπό προμήθεια υποδομές θα είναι μη μόνιμες κατασκευές, σύμφωνες με τις προδιαγραφές σχεδιασμού και κατασκευής, οι οποίες θα διασφαλίζουν την αυτόνομη, ασφαλή και ανεμπόδιστη πρόσβαση των ΑμΕΑ και γενικότερα των εμποδιζόμενων ατόμων στις παραλίες και στη θάλασσα.

Οι προτεινόμενες υποδομές της Πράξης συμβάλλουν στην εναρμόνιση του Δήμου Σικυωνίων με τις επιταγές της στρατηγικής “Ευρώπη 2000” της Ε.Ε., σημαντική παράμετρος της οποίας είναι η πλήρης οικονομική και κοινωνική συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία, παρέχοντάς του επιπλέον τη δυνατότητα να μετέχει ενεργά στην υλοποίηση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, που πρόσφατα έγινε νόμος του κράτους και προβλέπει μεταξύ άλλων τη μέριμνα της χώρας μας για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των ΑμΕΑ στο φυσικό, δομημένο και ηλεκτρονικό περιβάλλον.

Τμήμα Προγραμματισμού,

Ανάπτυξης και Οργάνωσης

Δήμου Σικυωνίων

Αμαλία Αλ. Χήτα

Print Friendly, PDF & Email