Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον κανονισμό καθαριότητας του Δήμου Σικυωνίων

1-ΑΝΕΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ

                                                              

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΜΕ  ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 14/2011

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό της με αριθμό   6/27-06-2011.

 

Περίληψη:   «Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον κανονισμό καθαριότητας του Δήμου

                       Σικυωνίων»

 

   Στο  Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27ην Ιουνίου του έτους    2011  ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα  και ώρα 01:00 μ .μ.  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, υπό την Προεδρία

Print Friendly, PDF & Email