Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ηλεκτροφωτισμός στο Τ.Δ. Στυμφαλίας (πλατείες , πεζοδρόμια ) της αριθ. 46

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                          ΑΝΑΡΤΗΣΗ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ  

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                        

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α

 

Από το Πρακτικό της  12/27-5-2011  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αριθ. Απόφασης : 240

 

Περίληψη: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ηλεκτροφωτισμός στο Τ.Δ. Στυμφαλίας (πλατείες , πεζοδρόμια ) της αριθ. 46/2010 μελέτης της Τ.Υ. του πρώην Δήμου Στυμφαλίας.

 

 Στο Κιάτο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 27η του μηνός Μαϊου 2011, ημέρα της εβδο­μάδας  Παρασκευή και  ώρα 8.30΄ μ.μ, συνήλθε  υπό την προ­εδρία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Λεονάρδου Αναστασίου, σε  τ α κ τ ι κ ή  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την αριθ. 9031/23-5-2011 έγ­γραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδό­θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 (Δ.Κ.Κ) σε κάθε ένα σύμ­βουλο και στο Δή­μαρχο. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νό­μιμη απαρ­τία, γιατί σε σύ­νολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 23, δηλαδή:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ      1. Λεονάρδος Αναστάσιος Πρόεδρος 2. Βυτινιώτης Χαρίλαος&nbsp

Print Friendly, PDF & Email