Άρθρο 76

1-ΑΝΕΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Άρθρο 76
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
1. Στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτεροαπό δέκα χιλιάδες(10.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεταιμε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του και εκδίδεται εντόςδύο (2) μηνών από την εγκατάστασητων δημοτικών αρχών, δημοτικήεπιτροπή διαβούλευσηςως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η διάρκειατης θητείαςτης δημοτικήςεπιτροπής διαβούλευσηςδεν υπερβαίνειτα δυόμιση έτη. Δημοτικήεπιτροπή διαβούλευσης μπορεί να συγκροτηθείκαι σε μικρότερουςδήμους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:
α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
δ) των εργαζομένωνστο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και ι) δημότες.
Ο συνολικόςαριθμός των μελών της δημοτικήςεπιτροπής διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονταιεπιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότεςεγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοιστους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Στη δημοτικήεπιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχοςπου ορίζει ο δήμαρχοςμε απόφασή του. Στις συνεδριάσειςτης επιτροπής καλούνται κατά περίπτωση και συμμετέχουνχωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών, των τοπικών οργανώσεωνπολιτικών κομμάτων, καθώς και οι επικεφα-
λής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο.
2. Η δημοτικήεπιτροπή διαβούλευσης:
α) Γνωμοδοτείστο δημοτικόσυμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακόπρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
β) Γνωμοδοτείγια θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος,που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
γ) Εξετάζειτα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητεςτου δήμου και διατυπώνειγνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ) Δύναταινα διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένουτων κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονταισύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..
Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτικήεπιτροπή διαβούλευσηςδεν αποκλείειτην παράλληληηλεκτρονική διαβούλευσημε τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσειςτης ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνταιαπό τις αρμόδιεςυπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονταιαπό τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασήτης.
3. Η δημοτικήεπιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμούκαι του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστονμία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονταιπρος συζήτηση. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση και περιλαμβάνειτην ημερήσια διάταξη,τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασηςκαι συνοδεύεται από εισήγηση επί των υπό συζήτησηθεμάτων. Σε περίπτωση έλλειψηςαπαρτίας, η συνεδρίασηεπαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμηημέρα, οπότε θεωρείταισε κάθε περίπτωση ότι υφίσταταιαπαρτία. Η γραμματειακήυποστήριξη της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης γίνεται από τις υπηρεσίεςτου δήμου και τηρούνταιπρακτικά. Η δημοτικήεπιτροπή διαβούλευσης διατυπώνειτη γνώμη της μετά από σχετικήσυζήτηση. Στην εισήγησήτης αναγράφονταιόλες οι γνώμες που διατυπώνονται.
4. Το δημοτικόσυμβούλιο μπορεί να ψηφίζει σχετικό κανονισμό διαβούλευσης, ο οποίος ρυθμίζει όλα τα θέματα τα σχετικάμε τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη συμμετοχήφορέων και πολιτών σε αυτή, καθώς και την παρουσίαση των πορισμάτων της διαβούλευσηςστο αρμόδιο όργανο του δήμου.


Print Friendly, PDF & Email