ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την κατασκευή του έργου: «AΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017 00:03  |  Κατηγορία Προκηρύξεις
17PROC001680840 2017-07-12 ΑΔΑ: 7ΣΒΝΩ1Θ-ΣΟΑ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ   ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Κιάτο  12 / 7 /2017

Αρ. Πρωτ.: 11201

   

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

Προκηρύσσει

 

Ανοικτό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «AΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 168.268,00€ (με ΦΠΑ 24%), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 & 86 του Ν. 4412/2016.

1. Ο προϋπολογισμός του έργου αναλύεται σε:

Δαπάνη εργασιών:                        100.000,00€

ΓΕ & ΟΕ (18%):                                  18.000,00€

Απρόβλεπτα (15%):                        17.700,00€

Πρόβλεψη αναθεώρησης:                        0,00€

ΦΠΑ 24%:                                         32.568,00€

2. Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/νση: Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2, 20200, ΚΙΑΤΟ, Τηλ. 2742360100

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 8/8/2017, ημέρα Τρίτη, ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών έργων, με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 10.00 π.μ., στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων.

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τεύχη του διαγωνισμού από τα Γραφεία της Τ.Υ. του Δήμου, μέχρι και την 7η/8/2017, ημέρα Δευτέρα, με δική τους δαπάνη και επιμέλεια για την αναπαραγωγή τους. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2742360107, 2742360162 & FAX επικοινωνίας 2742023562, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία Χασιώτης Τιμολέων & Κατσιμπούλας Βασίλειος αντίστοιχα.

5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ και ανήκουν στην Α2 Τάξη και άνω (για εγγεγραμμένους στο Μ.Ε.Ε.Π.), και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.700,00 ΕΥΡΩ που θα απευθύνεται προς το Δήμο Σικυωνίων, με ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

7. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΕ 055 με το ποσό των 100.000,00€ ,   Κ.Α.Π. EΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015 με το ποσό των 50.000,00€ ,   Κ.Α.Π. EΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 με το ποσό των 6.209,65€ , ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ έτους 2010 με το ποσό των 1.843,09€ ,   ΥΠΕΣΔΔΑ-ΣΑΤΑ 2004-Πολιτική Προστασία με το ποσό των 400,00€ , από ΣΑΕ 055 με το ποσό των 698,29€ , από ΥΠΕΣΔΔΑ-2002 με το ποσό των 418,56€ και από Ιδίους Πόρους με το ποσό των 8.698,41€ (ΚΑ 02.64.7326.004).

8. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

   Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση.

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων.

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Διαβάστηκε 191 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com