ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017 00:40  |  Κατηγορία Προκηρύξεις

                                      ΑΔΑ: ΩΟΒ9Ω1Θ-Α4Θ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Κιάτο 29/03/2017

Αρ. Πρωτ.: 4062

              

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

Προκηρύσσει

συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΟΝΟΥΣΑΣ», προϋπολογισμού 30.000,00€ (με ΦΠΑ 24%), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 & 117 του Ν. 4412/2016.

1. Ο προϋπολογισμός του έργου αναλύεται σε:

Δαπάνη εργασιών: 17.828,70 €

ΓΕ & ΟΕ:                       3.209,17 €

Απρόβλεπτα:             3.155,68 €

ΦΠΑ 24%:                  5.806,45 €

2. Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/νση: Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2, 20200, ΚΙΑΤΟ, Τηλ. 2742360100

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11/04/2017, ημέρα Τρίτη, ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών έργων, με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 10.00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων ( Γ. Γεννηματά 2, Τ.Κ.: 20 200, Κιάτο). Οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στο Πρωτόκολλο του Δήμου και πρωτοκολλούνται μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες., από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τεύχη του διαγωνισμού από τα Γραφεία της Τ.Υ. του Δήμου, μέχρι και την 07/04/2017, ημέρα Παρασκευή, με δική τους δαπάνη και επιμέλεια για την αναπαραγωγή τους. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2742360107, 119, 163 & FAX επικοινωνίας 2742023562, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κ. Τιμολέων Χασιώτης, κ. Βασίλειος Κατσιμπούλας, κα Μαρία Ευαγγελοπούλου.

5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και ανήκουν στην Α1 Τάξη και άνω (για εγγεγραμμένους στο Μ.Ε.Ε.Π.), καθώς επίσης και επιχειρήσεις γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, εφόσον η βεβαίωσή τους καλύπτει την κατηγορία και τον Προϋπολογισμό του έργου και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων

συμβάσεων.

Ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 400,00 ΕΥΡΩ που θα απευθύνεται προς το Δήμο Σικυωνίων, με ισχύ μέχρι 1η Δεκεμβρίου 2017 .

7. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

8. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΕ 055 (ΚΑ 02.64.7326.003).

9. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση.

10. Το αποτέλεσμα του συνοπτικού διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων.

Κιάτο 29/03/2017

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστηκε 178 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο kiato.gov.gr. Η περιήγηση σας στο kiato.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies). Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το kiato.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.