Κατάθεση σχεδίου «Στρατηγικού Σχεδιασμού» (Α΄ Φάση) Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων 2015-2019

Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2016 11:37  |  Κατηγορία Δελτία Τύπου

Από το Πρακτικό της 5/13-06-2016 επαναληπτικής συνεχιζόμενης συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Αριθ. Απόφασης: 3/2016

Περίληψη: «Κατάθεση σχεδίου «Στρατηγικού Σχεδιασμού» (Α΄ Φάση) Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων 2015-2019».

Στο Κιάτο, και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 13 Ιουνίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π,μ συνήλθε υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου σε επαναληπτική συνεχιζόμενη συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευση, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 40/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την αριθ.πρωτ: 8530/10-06-2016 έγγραφη πρόσκληση του κ. Ιωάννη Μυττά Αντιδημάρχου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και Αναπληρωτή Δημάρχου σύμφωνα με την αριθ. 325/2015 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ:6496Ω1Θ-Ε7Π ) (Λόγω διακοπής της επαναληπτικής συνεδρίασης της 10-06-2016 ) που επιδόθηκε και κοινοποιήθηκε με κάθε πρόσφορο μέσο καθώς επίσης αναρτήθηκε στην Ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 και τον κανονισμό της επιτροπής σε κάθε ένα μέλος.

Στην επαναληπτική συνεδρίαση υφίσταται απαρτία σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07/06 τεύχος Α΄)περί κανονισμού λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο τριάντα (30) μελών παρέστησαν τα παρακάτω οκτώ(8) μέλη.

Αναλυτικά στο επισυναπτόμενο αρχείο που ακολουθεί.

Διαβάστηκε 198 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com