11/2017 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου 2017 00:00  |  Κατηγορία Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                              

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της με αριθμό   7 / 19 - 12 - 2017

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 11 / 2017

Περίληψη:«Περί παραχωρήσεως αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας Σικυώνας, στο Σύλλογο Διδασκόντων του Νηπιαγωγείου Αρχαίας Σικυώνας, για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων.»

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19ην Δεκεμβρίου έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας    Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία της κ. Μπουζιάνη - Τσαντίλα Βασιλικής, ύστερα από την αριθμ. 19/15-12-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα – 5 - μέλη ήτοι:

            

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Βασιλική            Μπουζιάνη - Τσαντίλα   (Πρόεδρος)      1.- Γεώργιος         Κουκουμέλης   Μέλος                                      2.- Δήμητρα       Βυτινιώτη        Μέλος                        2.- Αναστασία       Καλλιώρα             «  

3.- Κων/νος          Κελλάρης          «                              3 .-Παλαιολόγος   Δούρος               «                                                                       

4.- Παναγιώτης    Κατσούλας        «                                  4.-Ιωάννης             Σωτηρόπουλος     «                                                                     

5.- Βασίλειος       Μπόκιας            «

                                                                                

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

    

    

Θέμα 1ο

   Η Πρόεδρος κ. Βασιλική Μπουζιάνη- Τσαντίλα εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί παραχωρήσεως αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας Σικυώνας, στο Σύλλογο Διδασκόντων του Νηπιαγωγείου Αρχαίας Σικυώνας, για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων» εξέθεσε ότι:

HΣχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, μας υπέβαλε την υπ’ αριθ. 52/2017 απόφασή της, όπου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης και εγκρίνει   την παραχώρηση της αίθουσας του πρώην Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας Σικυώνας στο Σύλλογο Διδασκόντων του Νηπιαγωγείου Αρχαίας Σικυώνας για κάθε εκδήλωσή του.

 

Και κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας να αποφασίσει σχετικά , η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αφού άκουσε την εισήγηση της κας προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων

      

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ   ό   φ ω ν α

Εγκρίνει   την παραχώρηση της αίθουσας του πρώην Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας Σικυώνας στο Σύλλογο Διδασκόντων του Νηπιαγωγείου Αρχαίας Σικυώνας για κάθε εκδήλωσή του, με βάση την υπ’ αριθ. 52/2017 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 11 / 2017 και υπογράφεται ως έπεται.-

Η   Πρόεδρος                                                                                                      Τα Μέλη

                                                                                                                           1.- Δ. Βυτινιώτη  

Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική                                                                              2.- Β. Μπόκιας                                                                                                                              

                                                                                                                                 3.- Π. Κατσούλας

                                                                                                                                 4.- Κ. Κελλάρης

                                                                   

                                                                  Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο   20-12-2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                    

                                                                           ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ – ΤΣΑΝΤΙΛΑ     ΒΑΣΙΛΙΚΗ

  

Διαβάστηκε 85 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο kiato.gov.gr. Η περιήγηση σας στο kiato.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies). Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το kiato.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.