3/2017 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017 00:00  |  Κατηγορία Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                              

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της με αριθμό   1 / 20 - 03 - 2017

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 3 / 2017

Περίληψη:«Περί συζητήσεως της αιτήσεως   του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων   του 7ου Δημοτικού Σχολείου

                         Κιάτου, περί επέκταση των ορίων του..»

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20ην Μαρτίου έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία της κ. Μπουζιάνη - Τσαντήλα Βασιλικής, ύστερα από την αριθμ. 1/16-03-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα – 8 - μέλη ήτοι:

            

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Βασιλική             Μπουζιάνη - Τσαντήλα   (Πρόεδρος)      1.- Γεώργιος         Κουκουμέλης   Μέλος                                      2.- Δήμητρα       Βυτινιώτη        Μέλος                          

3.- Κων/νος          Κελλάρης          «                                                                                                      

4.- Παναγιώτης    Κατσούλας        «                                                                                   

5.- Βασίλειος          Μπόκιας              «

6.- Αναστασία       Καλλιώρα             «  

7.- Παλαιολόγος   Δούρος             «

8.- Κυριακή           Νανοπούλου     « (Αναπληρωματικό μέλος του κ. Σωτηρόπουλου Ιωάννη,

                                                             ήρθε στο 2ο θέμα)

                                                                                

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

    

    

Θέμα 3ο

   Η Πρόεδρος κ. Βασιλική Μπουζιάνη- Τσαντήλα εισηγούμενη το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Περί συζητήσεως της αιτήσεως του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου, περί επέκταση των ορίων του.» εξέθεσε ότι προκειμένου να αποφασίσουμε για το εν λόγω θέμα και μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με την Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Κορινθίας, μας ενημέρωσε ότι θα υπάρξει σχετική απόφαση από την εν λόγω Δ/νση για το θέμα αυτό και κατά συνέπεια προτείνω την αναβολή του θέματος για την επόμενη συνεδρίαση προκειμένου να έχουμε και την γνώμη της Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Κορινθίας.

Και κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας να αποφασίσει σχετικά , η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αφού άκουσε την εισήγηση της κας προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα

      

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ομόφωνα

Την αναβολή του θέματος για την επόμενη συνεδρίαση προκειμένου να έχουμε και την σχετική απόφαση από την Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Κορινθίας.

           Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 3 / 2017 και υπογράφεται ως έπεται.-

Η   Πρόεδρος                                                                                                             Τα Μέλη

                                                                                                                           1.- Δ. Βυτινιώτη  

                                                                                                                            2.- Β. Μπόκιας

                                                                                                                                 3.- Π. Κατσούλας

                                                                                                                                  4.- Κ. Κελλάρης

Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική                                                                           5.- Α. Καλλιώρα    

                                                                                                                                  6.- Δ. Παλαιολόγος

                                                                                                                                  7.- Κ. Νανοπούλου                                                                        

                                                                                                                                  

                                                 

           Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο   21-03-2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                    

                                                                            ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ – ΤΣΑΝΤΗΛΑ     ΒΑΣΙΛΙΚΗ

  

Διαβάστηκε 126 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο kiato.gov.gr. Η περιήγηση σας στο kiato.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies). Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το kiato.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.