2/2017 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017 00:00  |  Κατηγορία Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                              

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της με αριθμό   1 / 20 - 03 - 2017

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2 / 2017

Περίληψη:«Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου

                       Σικυωνίων   οικονομικού έτους 2015.»

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20ην Μαρτίου έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία της κ. Μπουζιάνη - Τσαντήλα Βασιλικής, ύστερα από την αριθμ. 1/16-03-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα – 8 - μέλη ήτοι:

            

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Βασιλική             Μπουζιάνη - Τσαντήλα   (Πρόεδρος)      1.- Γεώργιος         Κουκουμέλης   Μέλος                                      2.- Δήμητρα       Βυτινιώτη        Μέλος                          

3.- Κων/νος          Κελλάρης          «                                                                                                      

4.- Παναγιώτης    Κατσούλας        «                                                                                   

5.- Βασίλειος          Μπόκιας              «

6.- Αναστασία       Καλλιώρα            «  

7.- Παλαιολόγος   Δούρος             «

8.- Κυριακή           Νανοπούλου     « (Αναπληρωματικό μέλος του κ. Σωτηρόπουλου Ιωάννη,

                                                             ήρθε στο 2ο θέμα)

                                                                                

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

    

    

Θέμα 2ο

    Η Πρόεδρος κ. Βασιλική Μπουζιάνη- Τσαντήλα εισηγούμενη το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου

Σικυωνίων οικονομικού έτους 2015» εξέθεσε ότι:

HΣχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας, μας υπέβαλε την υπ’ αριθ. 42/2016 απόφασή της, η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

(Ν.Π.Δ.Δ)

                                                                     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 13/06-12-2016 τακτικής συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αριθμός Απόφασης 42/2016

Περίληψη «Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2015».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 06 Δεκεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του Ιωάννη Σωτηρόπουλου, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από την αριθμ. πρωτ: 318/02-12-2016έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος χωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο –11- μελών βρέθηκαν παρόντα μέλη -7-ήτοι:

               ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ

 1. Ιωάννης Σωτηρόπουλος                                                          1. Χρήστος Γεώργας
 2. Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική                                   2. Αγγελική Κοκκωνίτη
 3. Ελένη Τσαμαντά                                                                 3. Κουκουμέλης Γεώργιος
 4. Πανάγου Αθανάσιος                                                             4. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 5. Ντρίμερης Δημήτριος

6.   Κουτρέτσης Σπυρίδων

7.   Τσιόγκα Αθανασία    

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου μας Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.  

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος εισηγούμενος το 3o θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα «Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2015» έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Στην παρ.12β της υπ’ αριθ. 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τεύχος Β’) απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ ορίζεται, ότι ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής υποβάλλει μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους στο Διοικητικό Συμβούλιο αντίγραφο του βιβλίου «ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ» καθώς και συνοπτικό ετήσιο πίνακα απολογισμού προηγούμενου οικονομικού έτους μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά.

Στην παρ.13 της υπ’ αριθ. 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 τεύχος Β’) απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ ορίζεται ότι: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής με βάση το βιβλίο «ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ» και τον απολογιστικό πίνακα προβαίνει στον έλεγχο των στοιχείων της οικονομικής διαχειρίσεως και αποφασίζει για την έγκρισή του με απόφαση, η οποία λαμβάνεται μέχρι το τέλος Μαρτίου. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής υπόκειται στην έγκριση του οικείου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στο άρθρο 2 της υπ’ αριθ. Φ.Γ.8/9836/27-05-1992 (ΦΕΚ 448 Β΄) απόφαση της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Τον απολογισμό πρέπει να συνοδεύουν τα εξής:

1). Τα στελέχη των διπλότυπων εισπράξεως, για τα έσοδα που εισπράττονται υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.

2). Όλα τα κατά νόμο δικαιολογητικά πληρωμών (τιμολόγια, αποδείξεις, πρωτόκολλα παραδόσεως - παραλαβής κ.λ.π)

3).Τα δικαιολογητικά αποδόσεως των κρατήσεων υπέρ των τρίτων που γίνονται κατά την διενέργεια των πληρωμών των διαφόρων δαπανών κατά τη διάρκεια του διαχειριστικού έτους και τα οποία επισυνάπτονται στα αντίστοιχα δικαιολογητικά

4).Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου καταθέσεων Ταμιευτηρίου ή Υποκαταστήματος αναγνωρισμένης Ελληνικής Τράπεζας, θεωρημένο από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής.

5). Βεβαίωση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής για τα μετρητά που υπάρχουν στα χέρια του υπολόγου Ταμία της Σχολικής Επιτροπής κατά την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

6). Βεβαίωση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής για το υπόλοιπο της διαχείρισης κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου οικονομικού έτους.

7) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής περί εγκρίσεως διαδικασίας απολογισμού.

8) Έγκριση της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο.

Με την υπ’αριθ.19999/10-10-1999 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών διευκρινίζεται ότι οι σχολικές επιτροπές ως Ν.Π.Δ.Δ των ΟΤΑ υπάγονται στις ρυθμίσεις του Ν.2539/97 για την υποβολή απολογισμού των ΟΤΑ και των Νομικών του Προσώπων.

Η Σχολική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου λαμβάνοντας υπόψη και όλα τα παραπάνω προέβη σε αναλυτικό έλεγχο των εσόδων και εξόδων αυτής για το οικονομικό έτος 2015 και τις τοποθετήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αποφασίζει ομόφωνα

 1. Εγκρίνει τη διαχείριση του Οικονομικού Έτους 2015 ως εξής :

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης

Έσοδα από Επιχορηγήσεις και Τόκους

Γενικά Έσοδα

Έξοδα

Υπόλοιπο

                 52.948,80 €

              138.084,31 €

                 2.375,62 €

              122.451,44 €

                 70.957,29 €

Από τα 70.957,29 €  (υπόλοιπο) τα 70.957,29 € είναι κατατεθειμένα στο υπ’ αριθμ. 0026.0324.01.0200657651 Βιβλιάριο καταθέσεων της Τράπεζας EUROBANK.

2. Την αποστολή της παρούσας απόφασης και των δικαιολογητικών που ορίζονται στο άρθρο 2 της υπ’ αριθ. Φ.Γ.8/9836/27-05-1992 (ΦΕΚ 448 Β΄) απόφασης της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και στην παρ.8 του άρθρου 12 του Ν.2539/97 στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.

     3. Έπειτα από την έγκριση του απολογισμού από το Δημοτικό Συμβούλιο θα υποβληθεί για έλεγχο μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

     Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 42/2016 και υπογράφεται ως έπεται.

Ο Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη

 1. Μπουζιάνη -Τσαντήλα Βασιλική
 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 1. Ντρίμερης Δημήτριος
 2. Τσαμαντά Ελένη
 3. Πανάγου Αθανάσιος
 4. Τσιόγκα Αθανασία

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 07-12-2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

                                                                                                 Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Και κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας να αποφασίσει σχετικά , η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αφού άκουσε την εισήγηση της κας προέδρου και είδε τα σχετικά έγγραφα

      

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Κατά     Πλειοψηφία

(Μειοψηφούντος της κ. Νανοπούλου Κυριακής, η οποία ψήφισε λευκό)

1.- Εγκρίνει τη διαχείριση του Οικονομικού Έτους 2015 ως εξής :

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης

Έσοδα από Επιχορηγήσεις και Τόκους

Γενικά Έσοδα

Έξοδα

Υπόλοιπο

                 52.948,80 €

              138.084,31 €

                2.375,62 €

              122.451,44 €

                 70.957,29 €

Από τα 70.957,29 €  (υπόλοιπο) τα 70.957,29 € είναι κατατεθειμένα στο υπ’ αριθ. 0026.0324.01.0200657651 Βιβλιάριο καταθέσεων της Τράπεζας EUROBANK.

2. Την αποστολή της παρούσας απόφασης και των δικαιολογητικών που ορίζονται στο άρθρο 2 της υπ’ αριθ. Φ.Γ.8/9836/27-05-1992 (ΦΕΚ 448 Β΄) απόφασης της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και στην παρ.8 του άρθρου 12 του Ν.2539/97 στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.

     3. Έπειτα από την έγκριση του απολογισμού από το Δημοτικό Συμβούλιο θα υποβληθεί για έλεγχο μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά στο Ελεγκτικό Συνέδριο

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 2 / 2017 και υπογράφεται ως έπεται.-

Η   Πρόεδρος                                                                                                     Τα Μέλη

                                                                                                                            1.- Δ. Βυτινιώτη  

                                                                                                                           2.- Β. Μπόκιας

                                                                                                                                 3.- Π. Κατσούλας

                                                                                                                                 4.- Κ. Κελλάρης

Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική                                                                          5.- Α. Καλλιώρα    

                                                                                                                                 6.- Δ. Παλαιολόγος

                                                                                                                                 7.- Κ. Νανοπούλου                                                                         

                                                                                                                                 

                                                 

           Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο   21-03-2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                    

                                                                           ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ – ΤΣΑΝΤΗΛΑ     ΒΑΣΙΛΙΚΗ

  

Διαβάστηκε 199 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο kiato.gov.gr. Η περιήγηση σας στο kiato.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies). Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το kiato.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.