7/2016 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2017 00:00  |  Κατηγορία Αποφάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                              

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της με αριθμό   4 / 28 - 11 - 2016

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 7 / 2016

Περίληψη:«Περί κατασκευής W. C. εντός του Σχολείου στο Νηπιαγωγείο της Τοπικής

                     Κοινότητας Ψαρίου.»

   Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28ην Νοεμβρίου έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Νανόπουλου   Βασιλείου, ύστερα από την αριθμ. 10 / 23-11-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο –9- μελών βρέθηκαν παρόντα – 5 - μέλη ήτοι:

            

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Βασίλειος           Νανόπουλος (Πρόεδρος)                        1.- Γεώργιος         Κουκουμέλης   Μέλος                                      2.- Παλαιολόγος     Δούρος           Μέλος                               2.- Ιωάννης           Σωτηρόπουλος     «                                                                      

3.- Κων/νος           Κελλάρης          «                                       3.- Παναγιώτης     Κατσούλας              «

4.- Δήμητρα          Βυτινιώτη           «                                      4.- Αναστασία         Καλλιώρα             «

5.- Βασίλειος        Μπόκιας            «

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

    

    

Θέμα 2ο (ΕΚΤΟΣ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ)

   Ο Πρόεδρος κ. Νανόπουλος Βασίλειος εισηγούμενος εξέθεσε ότι έχουμε δύο (2) θέματα που πρέπει να συζητηθούν εκτός ημερήσιας διάταξης και πρέπει με απόφασή μας να αποφασίσουμε σχετικά.

Στη συνέχεια τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας αποφάσισαν ομόφωνα την συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

Ακολούθως ο πρόεδρος εξέθεσε ότι, στην Τοπική Κοινότητα Ψαρίου της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας, λειτουργεί Μονοθέσιο Νηπιαγωγείο με μία (1) Νηπιαγωγό, όμως η λειτουργικότητα δεν είναι σε συνθήκες που να επιτρέπουν την σωστή φύλαξη των μικρών νηπίων, αφού δεν υπάρχει χώρος W. C. εντός του κτίσματος, αλλά υπάρχει αρκετά μέτρα πιο μακριά, με αποτέλεσμα όταν χρειάζεται ανάγκη να επισκεφθεί κάποιος μικρός μαθητής το W.C, θα πρέπει να το συνοδεύσει η Νηπιαγωγός έξω από την αίθουσα σε κρύο, πάγο, χιόνι βροχή κ.λ.π και το βασικότερο, να εγκαταλείψει τα υπόλοιπα παιδιά μόνο τους για αρκετή ώρα, με ότι μπορεί να συνεπάγεται, επίσης θα ήθελα να τονίσω το γεγονός πως στο εν λόγω Νηπιαγωγείο υπάρχει και ένα (1) παιδί (ΑΜΕΑ) που όπως καταλαβαίνετε θέλει ιδιαίτερη μεταχείριση και φροντίδα.

   Για το λόγω   αυτό προτείνω,  όπως ο Δήμος Σικυωνίων προβεί άμεσα στην κατασκευή W.C. εντός ή της διπλανής αιθούσης του Νηπιαγωγείο της Τοπικής Κοινότητας Ψαρίου για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Και κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας να αποφασίσει σχετικά , η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αφού άκουσε την εισήγηση του κου προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

1.- Την συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης

 

2.-Όπως ο Δήμος Σικυωνίων προβεί άμεσα στην κατασκευή W.C. εντός ή της διπλανής αιθούσης

     του Νηπιαγωγείο της Τ. Κ. Ψαρίου   για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.

 

                 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό    7/ 2016 και υπογράφεται ως έπεται.-

     Ο   Πρόεδρος                                                                                                      Τα Μέλη

                                                                                                                           1.- Π. Δούρος  

                                                                                                                            2.- Β. Μπόκιας

                                                                                                                                 3.- Δ. Βυτινιώτη

                                                                                                                                  4.- Κ. Κελλάρης

Νανόπουλος   Βασίλειος                                                                                        

                                                                                                                               

                                                                                                                                  

                                                 

           Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο   30-11-2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                    

                                                                            ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  

Διαβάστηκε 153 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο kiato.gov.gr. Η περιήγηση σας στο kiato.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies). Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το kiato.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.