281/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2018 00:00  |  Κατηγορία Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 39ο/24-09-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 281/2018

 

Περίληψη: Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της Α191/2018 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατόπιν γνωμοδότησης

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24η Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 10102/20-09-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Μπουζιάνη Βασιλική
  1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Αλεξόπουλος Βασίλειος
  1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
  1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
  1. 5.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ Α’

ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σταματόπουλος Σπυρίδων, προ του θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως, λόγω αναγκαιότητας άμεσης επίλυσης του ζητήματος, το θέμα: «Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της Α191/2018 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατόπιν γνωμοδότησης» και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα κατωτέρω, ήτοι:

¨       την υπ’ αριθμ. 277/2017 (ΑΔΑ:6ΟΔΑΩ1Θ-ΡΦ3) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί oρισμoύ δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου σε ασκηθείσα προσφυγή της κας Σωτηρία Χρυσάνθης

¨       την Α191/2018 Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου καθώς και

¨       την απο 19.09.2018 γνωμοδότηση της Δικηγόρου του ΔΣ Αθηνών, κας Παναγιώτας Βρέντα, στην οποία αναφέρεται πως «… δεν υφίσταται λόγος άσκησης ένδικων μέσων κατά της Α191/2018 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της ...».

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

¨             τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

¨             τις διατάξεις του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'),

¨             την απο 19.09.2018 γνωμοδότηση της Δικηγόρου του ΔΣ Αθηνών, κας Παναγιώτας Βρέντα καθώς και

¨             τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θεωρεί το θέμα κατεπείγονκαι επιτακτική τη συζήτηση του εκτός ημερησίας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, λόγω αναγκαιότητας άμεσης επίλυσης του ζητήματος.

Β. Να καταβάλλει ο Δήμος Σικυωνίων το ποσό των χιλίων εκατόν ενός Ευρώ και μηδέν Λεπτών #1.101,00# € στην Σωτηρία χήρα Νικολάου Χρυσάνθη, ύστερα από την Α191/2018 Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, η οποία έκανε μερικώς δεκτή την από 25/10/2010 αγωγή της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 281/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ
  1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
  2. 2.Μυττάς Ιωάννης
  3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
  4. 4.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 24-09-2018

Διαβάστηκε 15 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο kiato.gov.gr. Η περιήγηση σας στο kiato.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies). Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το kiato.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.