267/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Παρασκευή, 07 Σεπτεμβρίου 2018 00:00  |  Κατηγορία Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 36ο/07-09-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 267/2018

 

Περίληψη: Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΗ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7η Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:30’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου κου Βασίλειου Κελλάρη, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9152/03-09-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 1. Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 2.
Μυττάς Ιωάννης 2. Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 3.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 4.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 5.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 2ο

 

Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: ‘ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΗ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ’»,ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Βασίλειος Κελλάρης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 21.08.2018 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού Έργων του Δήμου μας, το οποίο ακολουθεί:

*******************************************************

1Ο Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης για τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργων

Συνοπτικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την εκτέλεση του έργου «ΕΡΓΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΗ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» προϋπολογισμού 40.322,58 € {πλέον Φ.Π.Α. 24%}.

Στο Κιάτο σήμερα την 21η Αυγούστου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 οι πιο κάτω:

   Κωνσταντίνα Πέππα, Δημοτική Υπάλληλος, ως Προεδρεύουσα,

   Κωνσταντίνα Φίλη, Δημοτική Υπάλληλος, ως τακτικό μέλος &

   Πηνελόπη Μακαβέλου, Δημοτική Υπάλληλος, ως τακτικό μέλος,

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων προϋπολογισμού έως 1.000.000€, που έχουμε ορισθεί με την αριθμ. 466/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κι έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 8392/08-08-2018 διακήρυξη του Δημάρχου Σικυωνίων, συνήλθαμε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα και κλήθηκαν αυτοί που θέλησαν να λάβουν μέρος στη δημοπρασία για να δώσουν τις προσφορές τους.

v  Εμφανίσθηκαν κατά σειρά οι πιο κάτω, που παρέδωσαν φάκελο προσφοράς, συνοδευόμενο από αίτηση. Όλοι οι φάκελοι, αριθμήθηκαν με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρίσθηκαν στο παρόν πρακτικό, στον κάτωθι Πίνακα [1] και μονογράφησαν από την Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού:

Πίνακας [1]
Σειρά Προσέλευσης Διαγωνιζόμενος Αριθμός Πτυχίου (ΜΕΕΠ) Τάξη Πτυχίου Παραστατικό Εκπροσώπησης
1ος ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΣ. ΣΑΡΛΑΣ 3962 1η ΥΔΡ ΙΔΙΟΣ, ΑΙ 235668
2ος ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ. ΣΥΡΙΟΣ 21712 1η ΥΔΡ ΙΔΙΟΣ, Ρ 650160
3ος ΓΙΑΠΡΟΣ ΑΘ. ΙΩΑΝΝΗΣ 1025 Α1 ΥΔΡ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ                    8741/21-08-2018

v  Αμέσως μετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και αφού η Πρόεδρος της Ε.Δ. επικοινώνησε με το Πρωτόκολλο του Δήμου προκειμένου να ελέγξει την τυχόν ύπαρξη και άλλης προσφοράς, έγινε από την Ε.Δ. η καταγραφή των δικαιολογητικών συμμετοχής του άρθρου 24.2 της διακήρυξης, όπως παρουσιάζεται στον ακόλουθο Πίνακα [2].

Πίνακας [2]
Σειρά Προσέλευσης Διαγωνιζόμενος Τ.Ε.Υ.Δ. Εγγύηση Συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 15 της Διακήρυξης
1ος ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΣ. ΣΑΡΛΑΣ ΝΑΙ ΝΑΙ
2ος ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ. ΣΥΡΙΟΣ ΝΑΙ ΝΑΙ
3ος ΓΙΑΠΡΟΣ ΑΘ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΙ ΝΑΙ

v  Ακολούθησε η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η μονογραφή τους από την Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού έκανε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, για κάθε μία από τις παραδεκτές Οικονομικές Προσφορές που κατατέθηκαν (Πίνακας [3]).

Πίνακας [3]
Σειρά Προσέλευσης Διαγωνιζόμενος Οικονομική Προσφορά (ολογράφως) Οικονομική Προσφορά (%) Ομαλότητα
1ος ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΣ. ΣΑΡΛΑΣ ΟΚΤΩ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 8,00 ΝΑΙ
2ος ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ. ΣΥΡΙΟΣ ΕΞΙ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 6,00 ΝΑΙ
3ος ΓΙΑΠΡΟΣ ΑΘ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΤΑ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 7,00 ΝΑΙ

Η Ε.Δ. διαπίστωσε, ολοκληρώνοντας τον έλεγχο ομαλότητας, ότι όλες οι Οικονομικές Προσφορές είναι αποδεκτές.

Όλες οι οικονομικές προσφορές παρουσιάζονται στον Πίνακα [4] που ακολουθεί, κατά σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από την οικονομικότερη προσφορά).

 

Πίνακας [4]
Σειρά Μειοδοσίας Διαγωνιζόμενος Οικονομική Προσφορά (%)
1ος ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΣ. ΣΑΡΛΑΣ 8,00
2ος ΓΙΑΠΡΟΣ ΑΘ. ΙΩΑΝΝΗΣ 7,00
3ος ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ. ΣΥΡΙΟΣ 6,00

v  Ακολούθως η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της αριθμ. 8392/08-08-2018 διακήρυξης κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής συνίσταται στον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης και υποβολής τους και αποτυπώνεται στον Πίνακα [5] που ακολουθεί:

Πίνακας [5]
Σειρά Μειοδοσίας Διαγωνιζόμενος Τ.Ε.Υ.Δ.

Εγγύηση Συμμετοχής

[σύμφωνα με άρθρο 15.1 της διακήρυξης]

1ος ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΣ. ΣΑΡΛΑΣ
2ος ΓΙΑΠΡΟΣ ΑΘ. ΙΩΑΝΝΗΣ
3ος ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ. ΣΥΡΙΟΣ

v    Η Επιτροπή Διαγωνισμού, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης και έκδοσης του παρόντος πρακτικού της, επικοινώνησε με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε η εγκυρότητα του συνόλου των εγγυητικών επιστολών που κατατέθηκαν, όπως αποτυπώνεται και στον κάτωθι Πίνακα [6].

Πίνακας [6]
α/α
Διαγωνιζόμενος
Εγγυητική Επιστολή Εκδότης Έλεγχος Εγκυρότητας
1ος ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΣ. ΣΑΡΛΑΣ e-24084/17-08-2018 ΤΜΕΔΕ e-eggy V/17575/21-08-2018
2ος ΓΙΑΠΡΟΣ ΑΘ. ΙΩΑΝΝΗΣ 1742433/13-08-2018 ΤΜΕΔΕ ΑΘΗΝΑ 47367/21-08-2018
3ος ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ. ΣΥΡΙΟΣ e-24025/16-08-2018 ΤΜΕΔΕ e-eggy V/17576/21-08-2018

 

v    Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του παρόντος πρακτικού και εισηγείται στην Ο.Ε. του Δήμου Σικυωνίων την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο ΦΩΤΙΟ ΒΑΣ. ΣΑΡΛΑ με μέση έκπτωση 8,00%.

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

1. - Κωνσταντίνα Πέππα

(T.Y.)

2. – Κωνσταντίνα Φίλη

(T.Y.)

3. – Πηνελόπη Μακαβέλου

(T.Y.)

*******************************************************

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού Έργων.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 1. Την ισχύουσα Νομοθεσία.
 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Την υπ’ αριθμ. 10/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων.
 4. Την υπ’ αριθμ. 251/2018 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ:7Τ2ΥΩ1Θ-ΓΣΖ) περί καθορισμού όρων διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού (ΑΑΥ 294/2018).
 1. Τις διατάξεις του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α').
 1. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8392/08.08.2018 Διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:18PROC003547226 2018-08-08.
 2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8393/08.08.2018 Προκήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού με ΑΔΑ:6ΟΝ1Ω1Θ-ΣΚ5 και ΑΔΑΜ:18PROC003547405 2018-08-08.
 1. Τo από 21.08.2018 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού Έργων, τις προσφορές, τα λοιπά στοιχεία των φακέλων που υποβλήθηκαν.
 2. Το γεγονός πως δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της διακήρυξης για την διεξαγωγή του εν λόγω διαγωνισμού.

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει το από 21.08.2018 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Ρύθμιση εισροών στη Λίμνη Στυμφαλίας», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 10/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων.

B. Κηρύσσει προσωρινό ανάδοχοτου συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Ρύθμιση εισροών στη Λίμνη Στυμφαλίας» τον «ΦΩΤΙΟ ΒΑΣ. ΣΑΡΛΑ» που εδρεύει στη Λαύκα Κορινθίας Τ.Κ. 20200, με Α.Φ.Μ. 022596569 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, κιν: 6977454345 και fax: 27410-55116 με μέσο ποσοστό έκπτωσης οκτώτοις εκατό (8,00 %.).

Γ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο κο Σπυρίδωνα Π. Σταματόπουλο για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου απαιτείται για την σύναψη της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Δ. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης του εν λόγω έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 4.3. της Διακήρυξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 267/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Αντιπρόεδρος

 

 

 

Κελλάρης Βασίλειος

                     ΤΑ ΜΕΛΗ
 1. 1.Μυττάς Ιωάννης
 2. 2.Ζάρκος Δημήτριος
 3. 3.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 4. 4.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 07-09-2018

Διαβάστηκε 23 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο kiato.gov.gr. Η περιήγηση σας στο kiato.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies). Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το kiato.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.