166/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018 00:00  |  Κατηγορία Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 23ο/22-05-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 166/2018

 

Περίληψη: Ανάθεση ολοκλήρωσης στον 2ο κατά σειρά μειοδότη Γεώργιο Κων. Σειρά, του 1ου & μοναδικού υποέργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ, Δ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», της ομότιτλης Πράξης με κωδικό MIS 949147, του Μέτρου 7 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22η Μαίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5041/18-05-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Αλεξόπουλος Βασίλειος
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 6ο

 

Στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ανάθεση ολοκλήρωσης στον 2ο κατά σειρά μειοδότη Γεώργιο Κων. Σειρά, του 1ου & μοναδικού υποέργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ, Δ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», της ομότιτλης Πράξης με κωδικό MIS 949147, του Μέτρου 7 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής:

 1. Το από 18.05.2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, που έχει ως κατωτέρω:

**********************************************************

Με την με αρίθμ. πρωτ. 3737/11-05-2018 (ΑΔΑ: 7ΜΦΜ4653ΠΓ-ΕΝΓ) απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Π.Α.Α. 2014-2020, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Απόφαση έγκρισης υπογραφής Σύμβασης Αναδόχου-Δήμου του 1ου υποέργου «Βελτίωση υποδομών γηπέδου ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ, Δ. Σικυωνίων" της Πράξης με τίτλο «Βελτίωση υποδομών γηπέδου ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. Ασπροκάμπου Δήμου Σικυωνίων», Δήμου Σικυωνίων, του Μέτρου 7 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με Κωδικό ΟΠΣΑΑ: 949147 –ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ-, εγκρίθηκε η υπογραφή της σύμβασης ποσού 162.851,66€ + 39.084,40€ Φ.Π.Α. μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και του Αναδόχου «Σειράς Γεώργιος» ο οποίος κρίθηκε 2ος μειοδότης, με επιλέξιμο προς χρηματοδότηση ποσό από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» 201.936,06 €.

Στη συνέχεια με την υπ’ αρίθμ. 170/15-05-2018 (ΑΔΑ: ΩΘ3ΚΩ1Θ-ΑΛΞ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τροποποιήθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα και ο Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2018 και ενισχύθηκε η διαμορφωμένη πίστωση του Κ.Α. 02.61.7326.002 ποσού των 195.498,52€ με τίτλο «Βελτίωση υποδομών γηπέδου ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ, Δ. Σικυωνίων" της Πράξης με τίτλο «Βελτίωση υποδομών γηπέδου ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. Ασπροκάμπου Δήμου Σικυωνίων», Δήμου Σικυωνίων, του Μέτρου 7 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–2020» με Κωδικό ΟΠΣΑΑ:949147 –ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ- κατά 6.437,54€ και διαμορφώθηκε στο ποσό των 201.936,06€ . Προκειμένου να υπογραφεί η νέα σύμβαση με τον 2ο κατά σειρά μειοδότη σύμφωνα με την με αρίθμ. πρωτ. 3737/11-05-2018 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Π.Α.Α. 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προτείνεται η ανάκληση της υπ’ αριθμ. 131/2018 Π.Α.Υ. ποσού 195.498,52 € της οποίας είχε ψηφισθεί η σχετική πίστωση με την υπ’ αριθμ. 14/26-01-2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 60Η8Ω1Θ-Β6Χ) με ανάλογη ανατροπή του παραπάνω Κ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 α΄ του Π.Δ.80/2016, ποσού 195.498,52 € και η έκδοση νέας Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης δαπάνης και η ψήφισής της από την Οικονομική Επιτροπή κατά την ανάθεση εκτέλεσης του έργου στον 2ο μειοδότη (Σειράς Γεώργιος)   ποσού 201.936,06 €.

Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης: 251/2018

Κιάτο 18 Μαΐου 2018

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

   Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου         Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

         και Προμηθειών

   Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

   (Τ.Υ.)                                                                   (Τ.Υ.)

**********************************************************

 1. Την υπ’ αριθμ. 105/2018 (ΑΔΑ: ΩΨΔΠΩ1Θ-0ΕΑ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία κλήθηκε ο 2ος κατά σειρά μειοδότης «Γεώργιος Κων. Σειράς» για την ανάθεση ολοκλήρωσης του 1ου και μοναδικού υποέργου με τίτλο : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ, Δ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», της ομότιτλης Πράξης με κωδικό MIS 949147, του Μέτρου 7 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 και υποβλήθηκε αίτημα στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Π.Α.Α. 2014-2020, για την εξασφάλιση της σχετικής πίστωσης.
 2. Την με Α.Π.: 3737/11.05.2018 (ΑΔΑ:7ΜΦΜ4653ΠΓ-ΕΝΓ) Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Π.Α.Α. 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, περί έγκρισης υπογραφής Σύμβασης Αναδόχου-Δήμου του 1ου υποέργου («Βελτίωση υποδομών γηπέδου ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. Ασπροκάμπου, Δ. Σικυωνίων») της Πράξης με τίτλο «Βελτίωση υποδομών γηπέδου ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. Ασπροκάμπου, Δ. Σικυωνίων», Δήμου Σικυωνίων, του Μέτρου 7 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» - Κωδ. ΟΠΣΑΑ:949147.
 3. Την υπ’ αριθμ. 169/2018 (ΑΔΑ:7ΑΔΤΩ1Θ-3ΦΕ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την αποδοχή της με Α.Π.: 3737/11.05.2018 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Π.Α.Α. 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 4. Την υπ’ αριθμ. 170/2018 (ΑΔΑ:ΩΘ3ΚΩ1Θ-ΑΛΞ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού του Δήμου (ήτοι 148/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
 5. Το άρθρο 26 παρ. 2 του ν.3669/2008 περί πρόσκλησης μειοδότριας επιχείρησης ή κοινοπραξίας από την προϊσταμένη αρχή, για την προσκόμιση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής.

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανέφερε ότι απαιτείται η ανάθεση ολοκλήρωσης του εν λόγω 1ου και μοναδικού υποέργου της ομότιτλης Πράξης, στον δεύτερο κατά σειρά μειοδότη, σύμφωνα και με το από 16.06.2015 πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού και όπως αυτό εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 177/2015 (ΑΔΑ:6ΟΠΤΩ1Θ-ΙΑΠ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής νομιμοποιηθείσα με την με Α.Π.: 2022/57829/24.07.2015 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.  

Σύμφωνα με το άρθρο 26, παράγραφος 2, πριν από τη σύναψη της σύμβασης, η προϊσταμένη αρχή ζητεί από την εργοληπτική επιχείρηση ή κοινοπραξία που αναδείχθηκε μειοδότρια, τάσσοντας την κατά την κρίση της αναγκαία προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών, να προσκομίσει εκ νέου, επικαιροποιημένα, τα δικαιολογητικά συμμετοχής που προσκομίσθηκαν στο διαγωνισμό και έχει τυχόν λήξει ο χρόνος ισχύος τους, επιπλέον δε, σε κάθε περίπτωση, πιστοποιητικό/ά περί μη κηρύξεως σε πτώχευση, εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση, το οποίο θα πρέπει να φέρει/ουν απαραίτητα χρόνο έκδοσης μετά την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της υπηρεσίας.

Η οικονομική επιτροπή δύναται να εξουσιοδοτήσει την Διευθύνουσα Υπηρεσία, ήτοι τη Δ/νση Πολεοδομίας και Τεχνικών Έργων του Δήμου Σικυωνίων, προκειμένου να ενεργήσει άμεσα και να αποστείλει την εν λόγω πρόσκληση στην μειοδότρια κοινοπραξία ώστε να προσκομίσει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά συμμετοχής και τα προαναφερθέντα πιστοποιητικά, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου.

Για την εκτέλεση ολοκλήρωσης του 1ου υποέργου με τίτλο : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ, Δ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» της ομότιτλης Πράξης, έχει γραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους και στον Κ.Α. 02.61.7326.002 με ποσό 201.936,06 €, όπου θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) – Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης 251/2018.

Και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • τα άρθρα 4.2 και 23.2.4 της με Α.Π.: 13550/07.08.2015 Διακήρυξης του εν θεμάτι έργου,
 • το από Υπηρεσιακό Σημείωμα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου,
 • καθώς και το γεγονός περί μη υποβολής ενστάσεων κατά τις διεξαγωγής του διαγωνισμού που διενεργήθη την 16η.06.2015 καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την ανάκλησητης υπ’ αριθμ. 131/2018 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης με ανάλογη ανατροπή του Κ.Α. 02.61.7326.002 με τίτλο «Βελτίωση υποδομών γηπέδου ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ, Δ. Σικυωνίων" Δήμου Σικυωνίων Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013" (Π.Α.Α. 2007-2013) {Κωδικός Πράξης ΣΑ 282/8} ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ», σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 α΄ του Π.Δ.80/2016, ποσού #195.498,52# €.

Β. Αναθέτει την ολοκλήρωση του 1ου & μοναδικού υποέργου της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ, Δ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», της ομότιτλης Πράξης με κωδικό MIS 949147, του Μέτρου 7 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020»στον δεύτερο (2ο) κατά σειρά μειοδότη Γεωργίου Κων. Σειρά, με μέση έκπτωση σαράντα πέντε και εβδομήντα δύο τοις εκατό (45,72%).

Γ. Ψηφίζει πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 02.61.7326.002 που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018 ποσού #201.936,06# € (Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης 251/2018).

Δ. Εξουσιοδοτεί την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου για αποστολή πρόσκλησης στον δεύτερο (2ο) κατά σειρά μειοδότη Γεωργίου Κων. Σειρά, περί κατάθεσης επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμμετοχής της καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά περί μη κηρύξεως σε πτώχευση, εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26, παρ. 2, του Ν.3669/2008 και στα άρθρα 4.2 και 23.2.4 της με Α.Π.: 8674/26.05.2015 Διακήρυξης του έργου, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης.

 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
            Βεβαιώνεται ότι: α) για την ανωτέρω δαπάνη ύψους διακοσίων ενός χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα έξι ευρώ και έξι Λεπτών #201.936,06# € υπάρχει πίστωση στο προαναφερόμενο ΚΑΕ του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 και δεσμεύθηκε ισόποση πίστωση για την πληρωμή της παραπάνω δαπάνης και β) υφίσταται η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ/τος 80/2016.
            Καταχωρήθηκε με Α/Α 251 / 2018 στο Μητρώο Δεσμεύσεων.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας
(Τ.Υ.)
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 166/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ
 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 22-05-2018

Διαβάστηκε 40 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο kiato.gov.gr. Η περιήγηση σας στο kiato.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies). Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το kiato.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.