177/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018 00:00  |  Κατηγορία Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 24ο/29-05-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 177/2018

 

Περίληψη: Ορισμός δικηγόρου για άσκηση παρεμβάσεως στο ΣτΕ

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29η Μαίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5312/25-05-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Αλεξόπουλος Βασίλειος
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 6ο

 

Στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός δικηγόρου για άσκηση παρεμβάσεως στο ΣτΕ»,o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη του σώματος

α)τη με αριθμ. καταθέσεως Ε 1433/2018 ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτηση ακυρώσεως του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κορίνθου» κατά της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου (Γενική Διεύθυνση Χωροταξίας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής – Διεύθυνσης Υδάτων Δυτικής Ελλάδος) που εδρεύει στην Πάτρα, περί ακυρώσεως της υπ’ αριθμ. πρωτ. 86374/04.05.2018 απόφασης της άνω διοικητικής αρχής με θέμα «Χορήγηση παράτασης της διάρκειας ισχύος της με αριθμό πρωτ. 92239/4467/05.07.2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου περί χορήγησης άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων στο Δήμο Σικυωνίων για το έργο «Ενίσχυση υδροδότησης του Δήμου Σικυωνίων. Π.Ε. Κορινθίας καθώς και

β)τη με αριθμ. καταθέσεως εδ 128/2018 ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτηση αναστολής του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κορίνθου» κατά της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου (Γενική Διεύθυνση Χωροταξίας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής – Διεύθυνσης Υδάτων Δυτικής Ελλάδος) που εδρεύει στην Πάτρα, περί αναστολής εκτελέσεως της υπ’ αριθμ. πρωτ. 86374/04.05.2018 απόφασης της άνω διοικητικής αρχής με θέμα «Χορήγηση παράτασης της διάρκειας ισχύος της με αριθμό πρωτ. 92239/4467/05.07.2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου περί χορήγησης άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων στο Δήμο Σικυωνίων για το έργο «Ενίσχυση υδροδότησης του Δήμου Σικυωνίων. Π.Ε. Κορινθίας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο Πρόεδρος ανέφερε πως, όπως στις πράξεις του ΣτΕ αναφέρεται, ο Δήμος Σικυωνίων έχει δικαίωμα παρεμβάσεως. Εξάλλου, ο Δήμος μας δεδομένου ότι εκπροσωπεί χιλιάδες δημότες οι οποίοι αναμένουν να υδροδοτηθούν επιβάλλεται να παρέμβει στα εκκρεμούντα δικαστήρια αντικρούοντας τους αναφερόμενους στα ως άνω δικόγραφα ισχυρισμούς της Δ.Ε.Υ.Α. Κορίνθου και συγχρόνως θέτοντας υπ’ όψιν του Δικαστή τους λόγους για τους οποίους καθίσταται επιτακτική η υλοποίηση του έργου υδροδότησης του Κιάτου. Για όσα προηγουμένως εξετέθησαν, εισηγείται ότι κρίνεται αναγκαίος ο διορισμός δικηγόρου για λογαριασμό του Δήμου Σικυωνίων προκειμένου να συμμετάσχει στις ανοιγείσες δίκες και να μεταφερθούν απ’ ευθείας στο Δικαστή οι ισχυρισμοί του και για το λόγο αυτό πρότεινε τον ορισμό της Δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, κας Κοντοζήση Θεοδώρας, με Α.Μ. 2055, εταίρου της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ-ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΝΤΟΖΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ιπποκράτους 52-54.

και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • την πρόταση του Προέδρου,
 • τη σχετική γνωμοδότηση της δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου, Κωνσταντίνας Γεωργούλια,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ορίζει πληρεξούσια και αντίκλητο του Δήμου Σικυωνίων, την κα Κοντοζήση Θεοδώρα, Δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, με Α.Μ. 2055, εταίρου της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ-ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΝΤΟΖΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ιπποκράτους 52-54, ώστε να ενεργήσει για λογαριασμό του Δήμου Σικυωνίων οτιδήποτε απαιτηθεί στο πλαίσιο της αντίκρουσης των ως άνω αναφερομένων δικογράφων, ήτοι της με αριθμό κατάθεσης Ε 1433/2018 αίτησης του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κορίνθου» που απευθύνθηκε προς το Συμβούλιο της Επικρατείας και αφορά στην ακύρωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 86374/04.05.2018 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου (Γενική Διεύθυνση Χωροταξίας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής – Διεύθυνσης Υδάτων Δυτικής Ελλάδος) καθώς και της με αριθμό κατάθεσης εδ 128/2018 αίτηση αναστολής του ιδίου ως άνω νομικού προσώπου που αφορά στην αναστολή της προειρημένης άδειας (άσκηση παρέμβασης, κατάθεση υπομνημάτων, παράσταση κατά τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής, της αίτησης αναστολής καθώς και της αίτησης ακύρωσης, υποβολή αιτήσεων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, κοινοποίηση εγγράφων και εξωδίκων).

Β. Λαμβανομένης υπ’ όψιν της απόφασης για την άσκηση παρέμβασης κι από τη «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικυωνίων», η αμοιβή της δικηγόρου θα καταβληθεί από την προαναφερθείσα και ο Δήμος Σικυωνίων δε θα έχει καμία οικονομική επιβάρυνση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 177/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ
 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 29-05-2018

Διαβάστηκε 75 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο kiato.gov.gr. Η περιήγηση σας στο kiato.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies). Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το kiato.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.