179/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018 00:00  |  Κατηγορία Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                Ως προς την § Ε

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 25ο/06-06-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 179/2018

 

Περίληψη: Επικαιροποίηση της 130/02.06.2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και ορισμός συμβολαιογράφου

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 06η Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5671/06-06-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
  1. 2.
Μπουζιάνη Βασιλική 2. Σπανός Κων/νος
  1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
  1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
  1. 5.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Βασιλική Χαλκιά, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 2ο

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης ενημερώνοντας την Επιτροπή ότι η προαναφερθείσα γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως, λόγω της αναγκαιότητας άμεσης επικαιροποίησης Απόφασης Οικονομικής έτους 2014 και κάλεσε την Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ως άνω ειρημένα.

Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επικαιροποίηση της 130/02.06.2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και ορισμός συμβολαιογράφου», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπ’ όψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την προαναφερθείσα απόφαση η οποία έχει αναλυτικά ως εξής:

***************************************************

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της 13/ 02-06-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.  

 

Αριθμός Απόφασης   130

Περίληψη:« Λήψη απόφασης περί ορισμού δικηγόρου σε ασκηθείσα αίτηση αναστολής και έφεση του Δημ. Στεργιούλη κλπ κατά του Δήμου Σικυωνίων».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 2η Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα, και ώρα 10:30 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου (Δημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθ. 13004/27-05-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα – 6 – ήτοι:

               ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                          ΑΠΟΝΤΑ

1.-Σταματόπουλος Σπυρίδων Δήμαρχος                                              1.-Σπανός Κων/νος               Μέλος      

2.-Ζαχαριάς Χρήστος         Αντιπρόεδρος                                              

3.-Παπαβασιλείου Νικόλαος   Μέλος                  

4.-Μπούκης Γεώργιος              «

5.-Σωτηρόπουλος Ιωάννης         «      

6.-Χουσελάς Ευάγγελος             «  

               

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Γκορίτσα Γιαννούλα, για την τήρηση των πρακτικών.

…………………………………………………………………………………..………………………………….……………………………

Θ έ μ α   20ο

-------------------------

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος, εισηγούμενος το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Λήψης απόφασης περί ορισμού δικηγόρου σε ασκηθείσα έφεση του Δημ. Στεργιούλη κλπ κατά του Δήμου Σικυωνίων», εξέθεσε ότι:

Eνώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας κατατέθηκε η από 31-01-2014 έφεση του κου Δημ. Στεργιούλη κλπ σχετικά με ακύρωση της αριθ. απόφασης 485/2013 του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως και της αριθ. 246/2011 αδείας οικοδομής της Πολεοδομίας Κορίνθου (προσθήκης) δημοτικού αναψυκτηρίου στο «Αλσος Μιχαλακοπούλου ή Εξοχικό» της Τ.Κ. Αρχαίας Σικυώνας της Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων. Στη συνέχεια, εξέθεσε ότι κρίνεται αναγκαίος ο διορισμός Δικηγόρου, προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Σικυωνίων κατά τη συζήτηση της ως άνω υπόθεσης, η οποία έχει προσδιοριστεί για τη δικάσιμο της 07ης.1.2015. Για το λόγο αυτό, εισηγήθηκε τον ορισμό του Δικηγόρου Αθηνών, κ. Ιωάννη Πορτοκάλη.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του        

άρθρου 72 παράγρ. 1 εδάφ. ιγ και της παραγράφου 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα   Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     ομόφωνα

Α. Ορίζει ως πληρεξούσιο Δικηγόρο του Δήμου Σικυωνίων τον κ ΙωάννηΠορτοκάλη, δικηγόρο Αθηνών, για ν’ αναλάβει την εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου κατά την εκδίκαση της από 31-01-2014 έφεσης του κ. Δημ. Στεργιούλη κλπ που πρόκειται να συζητηθεί ενώπιον του Ε Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας, κατά τη δικάσιμο της 7ης.1.2015 ή οποτεδήποτε συζητηθεί η υπόθεση αυτή από αναβολή ή ματαίωση.

Β. Η πληρωμή του Δικηγόρου θα γίνει σύμφωνα με τον Κώδικα περί δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Γ. Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.00-6111.001 που είναι γραμμένη στον υπό έγκριση προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Νομικών με ποσό € 30.000,00.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 130/2014

Συντάχθηκε και υπογράφεται

                                                                Ο Πρόεδρος                                                Τα μέλη

                                                Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος                     1. Παπαβασιλείου Νικόλαος                

                                                                                                            2. Σωτηρόπουλος Ιωάννης                

                                                                                                              3. Μπούκης Γεώργιος

                                                                                                            4. Ζαχαριάς Χρήστος

                                                                                                           5. Χουσελάς Ευάγγελος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 02 Ιουνίου 2014

Ο Δήμαρχος

***************************************************

Ακολούθως, ο Πρόεδρος ανέφερε πως λόγω της παρέλευσης σημαντικού χρονικού διαστήματος χρειάζεται η ως άνω απόφαση να επικαιροποιηθεί και να οριστεί Συμβολαιογράφος για την σύνταξη πληρεξουσίου, προτείνοντας τη Συμβολαιογράφο Σικυώνος κα Χριστίνα Γιαμπουράνη.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπ’ όψη της:

¨       τις διατάξεις του άρθρου 72 & 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

¨       την υπ’ αριθμ. 130/02.06.2014 (ΑΔΑ:ΩΥΔ9Ω1Θ-Θ86) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,

¨       την παραπάνω εισήγηση καθώς και

¨       τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θ ε ω ρ ε ί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010,λόγω της αναγκαιότητας άμεσης επικαιροποίησης Απόφασης Οικονομικής έτους 2014.

Β. Επικαιροποιεί την υπ’ αριθμ. 130/02.06.2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

Γ. Ορίζει τη Συμβολαιογράφο Σικυώνος κα Χριστίνα Γιαμπουράνη για τη σύνταξη σχετικού πληρεξουσίου.

Δ. Η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 02.00.6111.002 που είναι γραμμένη στον εγκριθέντα προϋπολογισμό τρέχοντος έτους για «Αμοιβές Συμβολαιογράφων» με ποσό € 8.000,00.

E. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κο Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή του ως άνω σχετικού πληρεξουσίου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 179/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ
  1. 1.Μυττάς Ιωάννης
  2. 2.Ζάρκος Δημήτριος
  3. 3.Μπουζιάνη Βασιλική
  4. 4.Ζάρκος Δημήτριος
  5. 5.Αλεξόπουλος Βασίλειος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο06-06-2018

Διαβάστηκε 51 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο kiato.gov.gr. Η περιήγηση σας στο kiato.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies). Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το kiato.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.