175/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018 08:43  |  Κατηγορία Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 24ο/29-05-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ 175/2018 Περίληψη: Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2018 Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29η Μαίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 5312/25-05-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. 1 Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Αλεξόπουλος Βασίλειος 2. Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Μπουζιάνη Βασιλική 3. Μυττάς Ιωάννης 4. Ζάρκος Δημήτριος 5. Σπανός Κων/νος Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑ 4ο Στο 4o θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ψήφιση και διάθεση πίστωσης του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2018» ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σταματόπουλος Σπυρίδων, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής:  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  την Α.Ο.Ε. 174/2018 περί έγκρισης τεκμηριωμένων αιτημάτων δαπανών Υπηρεσιών του Δήμου, βάσει του άρθρου 2 του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,  τους Α.Μ. 15, 18 / 2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας,  τις αντίστοιχες Π.Α.Υ. που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, αναλυτικά ως κατωτέρω: 1. Τον Α.Μ. 15/2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ Κ.Λ.Π. ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού ποσού #14.998,79# € σε βάρος του Κ.Α. 02.20.6691.008 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 253/2018. 2. Τον Α.Μ. 15/2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Κ.ΛΠ. ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού ποσού #4.999,68# € σε βάρος του Κ.Α. 02.20.7135.019 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 253/2018. 3. Τον Α.Μ. 18/2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ Κ.Λ.Π. ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ» συνολικού ποσού #9.998,12# € σε βάρος του Κ.Α. 02.20.6691.010 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 254/2018. 4. Τον Α.Μ. 18/2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Κ.ΛΠ. ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ» συνολικού ποσού #1.998,88# € σε βάρος του Κ.Α. 02.20.7135.021 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 254/2018. Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων. Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της: • τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», • τις μελέτες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, • τις αντίστοιχες Π.Α.Υ. καθώς και • τη διαλογική συζήτηση των μελών της, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α. Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων μετά από:  τους Α.Μ. 15, 18 / 2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας,  τις αντίστοιχες Π.Α.Υ. που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, αναλυτικά ως κατωτέρω: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Α.Υ. ΠΟΣΟ 02.20.6691.008 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ Κ.Λ.Π. ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 253 / 18 14.998,79 € 02.20.7135.019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Κ.ΛΠ. ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 4.999,68 € ΣΥΝΟΛΟ Α 19.998,47 € 02.20.6691.010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ Κ.Λ.Π. ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ 254 / 18 9.998,12 € 02.20.7135.021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Κ.ΛΠ. ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ 1.998,88 € ΣΥΝΟΛΟ Β 11.997,00 € ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β): 31.995,47 € ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Βεβαιώνεται ότι: α) για τις ανωτέρω δαπάνες ύψους τριάντα ενός χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και σαράντα επτά Λεπτών #31.995,47# € υπάρχει πίστωση στους προαναφερόμενους ΚΑΕ του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 και δεσμεύθηκε ισόποση πίστωση για τις πληρωμές των παραπάνω δαπανών και β) υφίσταται η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ/τος 80/2016. Καταχωρήθηκαν με Α/Α 253, 254 / 2018 στο Μητρώο Δεσμεύσεων. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας (Τ.Υ.) Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 175/2018 Συντάχθηκε και υπογράφεται Ο Πρόεδρος Σπυρίδων Σταματόπουλος ΤΑ ΜΕΛΗ 1. Κελλάρης Βασίλειος 2. Μυττάς Ιωάννης 3. Ζάρκος Δημήτριος 4. Σπανός Κων/νος Ακριβές απόσπασμα Κιάτο 29-05-2018
Διαβάστηκε 85 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο kiato.gov.gr. Η περιήγηση σας στο kiato.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies). Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το kiato.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.