150/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018 08:41  |  Κατηγορία Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ α πό το πρακτικό με αριθμό 22ο/15-05-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 150/2018

Περίληψη:

Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 43/2018 Απόφαση ς του Ειρηνοδικείου Σικυώνος

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15η Μαίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4712/11-05-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. 1

Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)

1.

Αλεξόπουλος Βασίλειος

2.

Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος )

2.

Μπουζιάνη Βασιλική

3.

Μυττάς Ιωάννης

4.

Ζάρκος Δημήτριος

5.

Σπανός Κων/νος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 1ο

Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: « Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 43/2018 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Σικυώνος » o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα κατωτέρω ήτοι:

¨ την υπ’ αριθμ. 136/2018 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ:Ψ6ΓΚΩ1Θ-Ψ75) περί ορισμού της δικηγόρου του ΔΣ Κορίνθου, κας Κωνσταντίνας Ραυτοπούλου, για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 43/2018 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Σικυώνος καθώς και

¨ την από ­­26η.04.2018 γνωμοδότηση της ως άνω δικηγόρου, η οποία αναφέρει μεταξύ άλλων πως «…. γνωμοδοτεί περί της μη άσκησης ένδικων μέσων κατά της 43/2018 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Σικυώνος καθώς πιθανολογείται η μη απόρριψη της αγωγής του αντιδίκου ….».

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

¨ τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. ιγ και της παραγράφου 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

¨ την από ­­26η.04.2018 γνωμοδότηση της ως άνω δικηγόρου καθώς και

¨ τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την μη άσκηση ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 43/2018 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, καθώς πιθανολογείται η απόρριψη της αγωγής του αντίδικου, ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Β. Να καταβάλλει προς τον Απόστολο Φίλη τα αναφερόμενα, στην υπ’ αριθμ. 43/2018 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, ήτοι το ποσό των χιλίων εκατόν δέκα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (1.110,68 €) με το νόμιμο τόκο, για μεν το ποσό των 914,22 € από την επόμενη της επιδόσεως της αγωγής μέχρι την πλήρη εξόφληση, για δε το ποσό των 196,46 € από την ημέρα εκδόσεως από τον ενάγοντα της σχετικής απόδειξης παροχής υπηρεσιών και παράδοσης αυτής στον εναγόμενο μέχρι την πλήρη εξόφληση καθώς και το ποσό των δικαστικών εξόδων στα τριάντα (30,00 €) ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 150/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Κελλάρης Βασίλειος

2. Μυττάς Ιωάννης

3. Ζάρκος Δημήτριος

4. Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 15-05-2018

Διαβάστηκε 59 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο kiato.gov.gr. Η περιήγηση σας στο kiato.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies). Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το kiato.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.