159/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018 00:00  |  Κατηγορία Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 22ο/15-05-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 159/2018

 

Περίληψη: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2018

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15η Μαίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4712/11-05-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Αλεξόπουλος Βασίλειος
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 10ο

 

Στο 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2018», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 14.05.2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το σκεπτικό του οποίου ακολουθεί:

**************************************************

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

Μετά από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, προτείνεται η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, αναλυτικά όπως παρακάτω:

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

Επισκευή-Συντήρηση Πεζοδρομίων

-Διόρθωση ποσού από 47.889,76 € σε 31.889,76 €

Αποπεράτωση πλατείας Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ                                                                                                                  € 16.000,00

-Νέο έργο-

Τροποποίηση Προϋπολογισμού

Από την διαμορφωθείσα πίστωση του Κ.Α. 02.30.7334.001 με   τίτλο   «Επισκευή-Συντήρηση Πεζοδρομίων», {ΝΕΟ ΕΡΓΟ} με το ποσό των 47.889,76 €   προερχόμενο από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018, μεταφέρει μέσω αποθεματικού πίστωση ποσού 16.000,00 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 31.889,76€.

Στον Κ.Α. 02.30.7322.010 του σκέλους των εξόδων με   τίτλο «Αποπεράτωση πλατείας Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ»   πίστωση ποσού 16.000,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018.

        Τέλος η απόφαση που θα ληφθεί πρέπει να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Κιάτο 14 Μαΐου 2018

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

   Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου         Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

         και Προμηθειών

   Ιωάννης Β. Γιαννούλας                              Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

(Τ.Υ.)                                                                     (Τ.Υ.)

**************************************************

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν για την αναμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος και των Κ.Α. του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • την από 14.05.2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας,
 • τ από 14.05.2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμαέτους 2018 ως κατωτέρω:

 

Επισκευή-Συντήρηση Πεζοδρομίων                                                                                                                               

-Διόρθωση ποσού από 47.889,76 € σε 31.889,76 €

Αποπεράτωση πλατείας Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

-Νέο έργο-

€ 16.000,00

 

Β. Τροποποιεί το Προϋπολογισμό έτους 2018 ως κατωτέρω:

 

1. Από την διαμορφωθείσα πίστωση του Κ.Α. 02.30.7334.001 με τίτλο «Επισκευή-Συντήρηση Πεζοδρομίων», {ΝΕΟ ΕΡΓΟ} με το ποσό των 47.889,76 €     προερχόμενο από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018, μεταφέρει μέσω αποθεματικού πίστωση ποσού 16.000,00 € διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 31.889,76€.

Μεταφορά

Μέσω

αποθεματικού πίστωσης ποσού

16.000,00   €

1.1 Στον Κ.Α. 02.30.7322.010 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Αποπεράτωση πλατείας Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» πίστωση ποσού 16.000,00 € δημιουργώντας νέα πίστωση προερχόμενη από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018.

Γ.Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκρισή της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 159/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ
 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο15-05-2018

Διαβάστηκε 28 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο kiato.gov.gr. Η περιήγηση σας στο kiato.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies). Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το kiato.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.