143/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018 00:00  |  Κατηγορία Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 21ο/04-05-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 143/2018

 

Περίληψη: Έγκριση δαπάνης αμοιβής 49,60 € της δικηγόρου Αντιγόνης Κατσαβού, για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη δικάσιμο της 8-2-2018 οπότε και επρόκειτο να συζητηθεί ανακοπή του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ κατά του Δήμου Σικυωνίων, περί της ακύρωσης των αναφερομένων στην ανακοπή Πολεοδομικών προστίμων, παρόλα αυτά κατά την ως άνω δικάσιμο η υπόθεση αναβλήθηκε κατόπιν υποβολής αιτήματος του αντιδίκου.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 4η Μαίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4262/27-04-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Αλεξόπουλος Βασίλειος
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 7ο

 

Στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση δαπάνης αμοιβής 49,60 € της δικηγόρου Αντιγόνης Κατσαβού, για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη δικάσιμο της 8-2-2018 οπότε και επρόκειτο να συζητηθεί ανακοπή του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ κατά του Δήμου Σικυωνίων, περί της ακύρωσης των αναφερομένων στην ανακοπή Πολεοδομικών προστίμων, παρόλα αυτά κατά την ως άνω δικάσιμο η υπόθεση αναβλήθηκε κατόπιν υποβολής αιτήματος του αντιδίκου», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 20-04-2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το σκεπτικό του οποίου ακολουθεί:

********************************************

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, που διορίζονται από το Δήμο ή την Κοινότητα αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Νόμου 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης) περί «Οικονομικής Επιτροπής – Αρμοδιότητες» η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με την 189/2007 πράξη του 1ου Τμήματος (Γ΄ Διακοπών) του Ελεγκτικού Συνεδρίου «σε περίπτωση κατά την οποία η συζήτηση της υπόθεσης αναβλήθηκε για άλλη δικάσιμο, ο δικηγόρος δικαιούται, για την παράστασή του στη δικάσιμο, που αποφασίσθηκε η αναβολή της συζήτησης, το μισό της προβλεπόμενης από τις οικείες διατάξεις αμοιβής του, εφόσον δεν ήταν υπαίτιος για την αναβολή, γεγονός που πρέπει να προκύπτει από τα επισυναπτόμενα στο χρηματικό ένταλμα δικαιολογητικά (πρακτικά της δίκης). Συνεπώς αν δεν επισυνάπτονται τα πρακτικά της δίκης από τα οποία να προκύπτει ότι ο δικηγόρος δεν ήταν υπαίτιος της αναβολής, δεν εκκαθαρίζεται νόμιμα αμοιβή σ’ αυτόν για την παράστασή του στη συζήτηση κατά την οποία αποφασίστηκε η αναβολή».

Η παραπάνω νομολογία είχε στηριχθεί στις διατάξεις του άρθρου 118 του Κώδικα περί Δικηγόρων (ν.δ. 3026/1954) όπου οριζόταν ότι:

«Δια παράστασιν είτε επ’ ακροατηρίω είτε ενώπιον εισηγητού προς διεξαγωγήν μαρτυρικής αποδείξεως και δια παράστασιν κατά την ενέργειαν αυτοψίας ή πραγματογνωμοσύνης μετ’ αποδείξεως και αυτοψίας, το ελάχιστον όριον της αμοιβής είναι …………… 2. ……… 3. Εν περιπτώσει ματαιώσεως ή αναβολής της διεξαγωγής τινός των εν λόγω αποδείξεων, το ελάχιστον όριον της αμοιβής του μη υπαιτίου ταύτης Δικηγόρου είναι το ήμισυ των ανωτέρω…».

Ο ανωτέρω Κώδικας Δικηγόρων καταργήθηκε με το Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/τ.Α΄/27-9-2013) και για τις περιπτώσεις ματαιώσεως ή αναβολής δεν προβλέπει αμοιβή του Δικηγόρου.

Για το λόγο αυτό η Οικονομική Επιτροπή με την 49/2015 Απόφασή της αποφάσισε ομόφωνα ότι: «Σε περίπτωση που κατά την ορισθείσα δικάσιμο ή οιαδήποτε άλλη δικάσιμο προκύψει κατά το μέλλον χορηγηθεί αναβολή με αίτημα του αντιδίκου αναγνωρίζεται στην πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου χρόνος 0,5 ώρας εργασίας. Η δε αμοιβή του προσδιορίζεται στο Παράρτημα Ι του Πίνακα Αμοιβών Δικηγόρων περίπτωση ΣΤ΄ Χρονοχρέωση (ανά ώρα) του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/τ.Α΄/27-9-2013) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/τ.Α΄/6-11-2013), όπου ορίζεται σε 80,00€ / ώρα..

Θέτουμε υπόψη σας τα δικαιολογητικά που μας προσκόμισε η πληρεξούσια δικηγόρος Κα Αντιγόνη Κατσαβού (πίνακας αμοιβών συνοδευόμενος από βεβαίωση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου από την οποία προκύπτει ότι η υπόθεση αναβλήθηκε   κατόπιν αιτήματος του αιτούντος καθώς και το αρίθμ. 53/2018 Τιμολόγιο Παροχής Νομικών Υπηρεσιών) κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου σύμφωνα με την προαναφερόμενη Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ποσού 49,60 ΕΥΡΩ, «για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη δικάσιμο της 8-2-2018 οπότε και επρόκειτο να συζητηθεί ανακοπή του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ κατά του Δήμου Σικυωνίων, περί της ακύρωσης των αναφερομένων στην ανακοπή Πολεοδομικών προστίμων, παρόλα αυτά κατά την ως άνω δικάσιμο η υπόθεση αναβλήθηκε κατόπιν υποβολής αιτήματος του αντιδίκου».

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνουμε να ληφθεί απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης αμοιβής της Πληρεξουσίας Δικηγόρου Κας Αντιγόνης Κατσαβού και τη διάθεση πίστωσης ποσού (49,60) ΕΥΡΩ σε βάρος του Κωδικού Αριθμού των εξόδων 02.00.6111.001 με την ονομασία «Αμοιβές Νομικών», καθώς και την   απόδοσή της στην δικαιούχο για την εξόφληση της σχετικής δαπάνης.

Κιάτο 20 Απριλίου 2018

Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

         Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου                 Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

                                              και Προμηθειών

                                         Ιωάννης Β. Γιαννούλας                                           Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας

                                                   (Τ.Υ.)                                                           (Τ.Υ.)

********************************************

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την έγκριση και διάθεση της δαπάνης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • το από 20-04-2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 • την ανάγκη έγκρισης και διάθεσης της δαπάνης αυτής καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την δαπάνη αμοιβής ποσού 49,60 € στη δικηγόρο Αντιγόνη Κατσαβού, που αφορά τη παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη δικάσιμο της 8-2-2018 οπότε και επρόκειτο να συζητηθεί ανακοπή του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ κατά του Δήμου Σικυωνίων, περί της ακύρωσης των αναφερομένων στην ανακοπή Πολεοδομικών προστίμων, παρόλα αυτά κατά την ως άνω δικάσιμο η υπόθεση αναβλήθηκε κατόπιν υποβολής αιτήματος του αντιδίκου, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Δήμου, σύμφωνα με την αρίθμ. 49/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Β. Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση ποσού 49,60 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6111.001 «Αμοιβές Νομικών», να διατεθεί βάσει πλήρων και νομίμων δικαιολογητικών για την αμοιβή της δικηγόρου Αντιγόνης Κατσαβού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 143/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ
 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο04-05-2018

Διαβάστηκε 33 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο kiato.gov.gr. Η περιήγηση σας στο kiato.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies). Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το kiato.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.