69/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Παρασκευή, 09 Μαρτίου 2018 00:00  |  Κατηγορία Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 10ο/06-03-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 69/2018

 

Περίληψη: Έγκριση τεκμηριωμένων αιτημάτων δαπανών των Υπηρεσιών του Δήμου, βάσει του Π.Δ. 80/2016

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 6η Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2191/02-03-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Αλεξόπουλος Βασίλειος
  1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Σπανός Κων/νος
  1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
  1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
  1. 5.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 7ο

 

Στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση τεκμηριωμένων αιτημάτων δαπανών των Υπηρεσιών του Δήμου, βάσει του Π.Δ. 80/2016» ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σταματόπουλος Σπυρίδων, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», μετά από τα τεκμηριωμένα αιτήματα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Πολεοδομίας & Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας, που αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της παρούσας απόφασης.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

-        τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

-        τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

-        τις εισηγήσεις της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας,

-        τις εισηγήσεις της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας,

-        την ανάγκη έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης κατά την παρούσα χρήση και

-        τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τα τεκμηριωμένα αιτήματα των κατωτέρω Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με τη μελέτη και βάσει του Π.Δ. 80/2016 (Α’ 145):

Δ/νση τεχνικων υπηρεσιων & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
02.10.6265.012 Τεχνικη υποστηριξη servers, δικτυων, ηλεκτρονικων υπολογιστων (ΑΜ 1/2018) 10.862,40 €
02.20.6262.001 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΑΜ 4/2018) 24.800,00 €
02.20.6262.002 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ (ΑΜ 5/2018) 24.800,00 €
02.45.6262.002 Εργασίες καθαρισμού χώρων Νεκροταφείων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ – ΦΕΝΕΟΥ (ΑΜ 7/2018) 24.800,00 €
02.45.6262.003 Εργασίες Καθαρισμού Χώρων Νεκροταφείων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΑΜ 6/2018) 24.800,00 €
συνολο Α: 110.062,40
 
Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
02.30.6264.006 παρακολουθηση συστηματοσ συναγερμου πρατηριου υγρων καυσιμων επι 24ωρου βασεωσ (ΑΜ 2/2018) 240,00 €
02.30.6264.007 συντηρηση συστηματοσ διαχειρισησ-παρακολουθησης-ασφαλειασ οχηματων του δημου για το ετοσ 2018 (ΑΜ 3/2018) 4.899,96 €
ασφαλιση των οχηματων και μηχανηματων του δημου σικυωνιων για το ετοσ 2018
(ΑΜ 5/2018)         ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 18.000,00 €
02.10.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2.400,00
02.20.6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων – Τεχνικών εγκαταστάσεων 1.300,00
02.20.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 7.655,00
02.30.6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων – Τεχνικών εγκαταστάσεων 3.007,00
02.30.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.490,00
02.70.6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων – Τεχνικών εγκαταστάσεων 1.110,00
02.70.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.038,00
συντηρηση και επισκευη των οχηματων και μηχανηματων εργων του δημου
(ΑΜ 6/2018)
Α. ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ              ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 24.800,00 €
02.10.6263.003 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων 595,20 €
02.20.6263.003   Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων 12.176,80 €
02.30.6263.003 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων 11.135,20 €
02.70.6263.003 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων 892,80 €
Β. ΈΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ            ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 164.200,00 €
02.10.6263.003 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων 9.404,80 €
02.20.6263.003 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων 87.823,20 €
02.30.6263.003 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων 58.864,80 €
02.70.6263.003 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων 8.107,20 €
συνολο β: 212.139,96 €
συνολο α+β: 322.202,36
 

Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών για τις περαιτέρω ενέργειες της σύμφωνα με το ΠΔ 80/2016 (Α’ 145).

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 69/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ
  1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
  2. 2.Μυττάς Ιωάννης
  3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
  4. 4.Μπουζιάνη Βασιλική

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 07-03-2018

Διαβάστηκε 44 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com