69/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Παρασκευή, 09 Μαρτίου 2018 00:00  |  Κατηγορία Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 10ο/06-03-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 69/2018

 

Περίληψη: Έγκριση τεκμηριωμένων αιτημάτων δαπανών των Υπηρεσιών του Δήμου, βάσει του Π.Δ. 80/2016

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 6η Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2191/02-03-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Αλεξόπουλος Βασίλειος
  1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Σπανός Κων/νος
  1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
  1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
  1. 5.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 7ο

 

Στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση τεκμηριωμένων αιτημάτων δαπανών των Υπηρεσιών του Δήμου, βάσει του Π.Δ. 80/2016» ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σταματόπουλος Σπυρίδων, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», μετά από τα τεκμηριωμένα αιτήματα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Πολεοδομίας & Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας, που αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της παρούσας απόφασης.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

-        τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

-        τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

-        τις εισηγήσεις της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας,

-        τις εισηγήσεις της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας,

-        την ανάγκη έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης κατά την παρούσα χρήση και

-        τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τα τεκμηριωμένα αιτήματα των κατωτέρω Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με τη μελέτη και βάσει του Π.Δ. 80/2016 (Α’ 145):

Δ/νση τεχνικων υπηρεσιων & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
02.10.6265.012 Τεχνικη υποστηριξη servers, δικτυων, ηλεκτρονικων υπολογιστων (ΑΜ 1/2018) 10.862,40 €
02.20.6262.001 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ (ΑΜ 4/2018) 24.800,00 €
02.20.6262.002 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ (ΑΜ 5/2018) 24.800,00 €
02.45.6262.002 Εργασίες καθαρισμού χώρων Νεκροταφείων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ – ΦΕΝΕΟΥ (ΑΜ 7/2018) 24.800,00 €
02.45.6262.003 Εργασίες Καθαρισμού Χώρων Νεκροταφείων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (ΑΜ 6/2018) 24.800,00 €
συνολο Α: 110.062,40
 
Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
02.30.6264.006 παρακολουθηση συστηματοσ συναγερμου πρατηριου υγρων καυσιμων επι 24ωρου βασεωσ (ΑΜ 2/2018) 240,00 €
02.30.6264.007 συντηρηση συστηματοσ διαχειρισησ-παρακολουθησης-ασφαλειασ οχηματων του δημου για το ετοσ 2018 (ΑΜ 3/2018) 4.899,96 €
ασφαλιση των οχηματων και μηχανηματων του δημου σικυωνιων για το ετοσ 2018
(ΑΜ 5/2018)         ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 18.000,00 €
02.10.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2.400,00
02.20.6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων – Τεχνικών εγκαταστάσεων 1.300,00
02.20.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 7.655,00
02.30.6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων – Τεχνικών εγκαταστάσεων 3.007,00
02.30.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.490,00
02.70.6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων – Τεχνικών εγκαταστάσεων 1.110,00
02.70.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.038,00
συντηρηση και επισκευη των οχηματων και μηχανηματων εργων του δημου
(ΑΜ 6/2018)
Α. ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ              ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 24.800,00 €
02.10.6263.003 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων 595,20 €
02.20.6263.003   Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων 12.176,80 €
02.30.6263.003 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων 11.135,20 €
02.70.6263.003 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων 892,80 €
Β. ΈΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ            ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 164.200,00 €
02.10.6263.003 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων 9.404,80 €
02.20.6263.003 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων 87.823,20 €
02.30.6263.003 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων 58.864,80 €
02.70.6263.003 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων 8.107,20 €
συνολο β: 212.139,96 €
συνολο α+β: 322.202,36
 

Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών για τις περαιτέρω ενέργειες της σύμφωνα με το ΠΔ 80/2016 (Α’ 145).

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 69/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ
  1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
  2. 2.Μυττάς Ιωάννης
  3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
  4. 4.Μπουζιάνη Βασιλική

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 07-03-2018

Διαβάστηκε 65 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο kiato.gov.gr. Η περιήγηση σας στο kiato.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies). Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το kiato.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.