70/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Παρασκευή, 09 Μαρτίου 2018 00:00  |  Κατηγορία Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 10ο/06-03-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 70/2018

 

Περίληψη: Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2018

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 6η Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2191/02-03-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Αλεξόπουλος Βασίλειος
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Σπανός Κων/νος
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 8ο

 

Στο 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2018» ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σταματόπουλος Σπυρίδων, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής:

ü  τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

ü  την Α.Ο.Ε. 69/2018 περί έγκρισης τεκμηριωμένου αιτήματος δαπάνης Υπηρεσίας του Δήμου, βάσει του άρθρου 2 του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

ü  τους Α.Μ. 1,4,5,6,7/2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας,

ü  τους Α.Μ. 2,3,5,6/2018 της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας,

ü  τις Α.Δ.Σ. 74,75,77,78/2018 περί αδυναμιών εκτέλεσης εργασιών.

ü  τις Α.Ο.Ε. 43,44,62/2018 περί Τροποποιήσεων Προϋπολογισμού έτους 2018,

ü  τις Α.Δ.Σ. 69,70,73/2018 περί έγκρισης Τροποποιήσεων Προϋπολογισμού έτους 2018 καθώς και

ü  των αντίστοιχων Π.Α.Υ. που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, αναλυτικά ως κατωτέρω:

 1. Τον Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου, συνολικού ποσού #36.302,63# €, με Π.Α.Υ. 196/2018.
 2. Τον Α.Μ. 1/2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας «Τεχνικη υποστηριξη servers, δικτυων, ηλεκτρονικων υπολογιστων» συνολικού ποσού #10.862,40# € σε βάρος του Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 197/2018.
 3. Τον Α.Μ. 4/2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» συνολικού ποσού #24.800,00# € σε βάρος του Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 198/2018.
 4. Τον Α.Μ. 5/2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ» συνολικού ποσού #24.800,00# € σε βάρος του Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 199/2018.
 5. Τον Α.Μ. 7/2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας «Εργασίες καθαρισμού χώρων Νεκροταφείων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ – ΦΕΝΕΟΥ» συνολικού ποσού #24.800,00# € σε βάρος του Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 200/2018.
 6. Τον Α.Μ. 6/2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας «Εργασίες Καθαρισμού Χώρων Νεκροταφείων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού ποσού #24.800,00# € σε βάρος του Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 201/2018.
 7. Τον Α.Μ. 2/2018 της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας «παρακολουθηση συστηματοσ συναγερμου πρατηριου υγρων καυσιμων επι 24ωρου βασεωσ» συνολικού ποσού #240,00# € σε βάρος του Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 202/2018.
 8. Τον Α.Μ. 3/2018 της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας «συντηρηση συστηματοσ διαχειρισησ-παρακολουθησης-ασφαλειασ οχηματων του δημου για το ετοσ 2018» συνολικού ποσού #4.899,96# € σε βάρος του Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 203/2018.
 9. Τον Α.Μ. 5/2018 της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας «ασφαλιση των οχηματων και μηχανηματων του δημου σικυωνιων για το ετοσ 2018» συνολικού ποσού ## € σε βάρος των Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 204/2018.
 10. Τον Α.Μ. 6/2018 της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας Α. για την «ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» συνολικού ποσού ## € σε βάρος των Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου και Β. για την «ΈΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» συνολικού ποσού ## € σε βάρος των Κ.Α. με Π.Α.Υ. 205/2018.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • τις μελέτες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας,
 • τις μελέτες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας,
 • τις αντίστοιχες Π.Α.Υ. καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων μετά από:

ü  τους Α.Μ. 1,4,5,6,7/2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας,

ü  τους Α.Μ. 2,3,5,6/2018της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας,

ü  τις Α.Δ.Σ. 74,75,77,78/2018 περί αδυναμιών εκτέλεσης εργασιών,

ü  τις Α.Ο.Ε. 43,44,62/2018 περί Τροποποιήσεων Προϋπολογισμού έτους 2018,

ü  τις Α.Δ.Σ. 69,70,73/2018 περί έγκρισης Τροποποιήσεων Προϋπολογισμού έτους 2018 καθώς και

ü  των αντίστοιχων Π.Α.Υ. που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, αναλυτικά ως κατωτέρω:

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Α.Υ. ΠΟΣΟ
02.00.6739.001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ γ. μΑΥΡΟΥΛΙΑ 196 / 18 36.302,63 €
ΣΥΝΟΛΟ Α: 36.302,63 €
 
 
Δ/νση τεχνικων υπηρεσιων & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Α.Υ. ΠΟΣΟ
02.10.6265.012 Τεχνικη υποστηριξη servers, δικτυων, ηλεκτρονικων υπολογιστων 197 / 18 10.862,40 €
02.20.6262.001 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 198 / 18 24.800,00 €
02.20.6262.002 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ 199 / 18 24.800,00 €
02.45.6262.002 Εργασίες καθαρισμού χώρων Νεκροταφείων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ – ΦΕΝΕΟΥ 200 / 18 24.800,00 €
02.45.6262.003 Εργασίες Καθαρισμού Χώρων Νεκροταφείων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 201 / 18 24.800,00 €
συνολο Β: 110.062,40
 
 
Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Α.Υ. ΠΟΣΟ
02.30.6264.006 παρακολουθηση συστηματοσ συναγερμου πρατηριου υγρων καυσιμων επι 24ωρου βασεωσ 202 / 18 240,00 €
02.30.6264.007 συντηρηση συστηματοσ διαχειρισησ-παρακολουθησης-ασφαλειασ οχηματων του δημου για το ετοσ 2018 203 / 18 4.899,96 €
ασφαλιση των οχηματων και μηχανηματων του δημου σικυωνιων για το ετοσ 2018
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 18.000,00 €
02.10.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 204 / 18 2.400,00
02.20.6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων – Τεχνικών εγκαταστάσεων 1.300,00
02.20.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 7.655,00
02.30.6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων – Τεχνικών εγκαταστάσεων 3.007,00
02.30.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.490,00
02.70.6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων – Τεχνικών εγκαταστάσεων 1.110,00
02.70.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.038,00
συντηρηση και επισκευη των οχηματων και μηχανηματων εργων του δημου
Α. ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ                    ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 24.800,00 €
02.10.6263.003 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων 205 / 18 595,20 €
02.20.6263.003 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων 12.176,80 €
02.30.6263.003 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων 11.135,20 €
02.70.6263.003 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων 892,80 €
Β. ΈΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ                    ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 164.200,00 €
02.10.6263.003 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων 206 / 18 9.404,80 €
02.20.6263.003 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων 87.823,20 €
02.30.6263.003 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων 58.864,80 €
02.70.6263.003 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων 8.107,20 €
συνολο Γ: 212.139,96 €
συνολο A+β+Γ: 358.504,99 €
 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 
            Βεβαιώνεται ότι: α) για τις ανωτέρω δαπάνες ύψους τριακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων τεσσάρων ευρώ και ενενήντα εννιά Λεπτών #358.504,99# € υπάρχει πίστωση στους προαναφερόμενους ΚΑΕ του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 και δεσμεύθηκε ισόποση πίστωση για την πληρωμή των παραπάνω δαπανών και β) υφίσταται η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ/τος 80/2016.
            Καταχωρήθηκαν με Α/Α 196-206 / 2018 στο Μητρώο Δεσμεύσεων.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας
(Τ.Υ.)
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 70/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ
 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Μπουζιάνη Βασιλική

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 07-03-2018

Διαβάστηκε 44 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com