70/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Παρασκευή, 09 Μαρτίου 2018 00:00  |  Κατηγορία Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 10ο/06-03-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 70/2018

 

Περίληψη: Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2018

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 6η Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2191/02-03-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Αλεξόπουλος Βασίλειος
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Σπανός Κων/νος
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 8ο

 

Στο 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2018» ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σταματόπουλος Σπυρίδων, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής:

ü  τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

ü  την Α.Ο.Ε. 69/2018 περί έγκρισης τεκμηριωμένου αιτήματος δαπάνης Υπηρεσίας του Δήμου, βάσει του άρθρου 2 του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

ü  τους Α.Μ. 1,4,5,6,7/2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας,

ü  τους Α.Μ. 2,3,5,6/2018 της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας,

ü  τις Α.Δ.Σ. 74,75,77,78/2018 περί αδυναμιών εκτέλεσης εργασιών.

ü  τις Α.Ο.Ε. 43,44,62/2018 περί Τροποποιήσεων Προϋπολογισμού έτους 2018,

ü  τις Α.Δ.Σ. 69,70,73/2018 περί έγκρισης Τροποποιήσεων Προϋπολογισμού έτους 2018 καθώς και

ü  των αντίστοιχων Π.Α.Υ. που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, αναλυτικά ως κατωτέρω:

 1. Τον Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου, συνολικού ποσού #36.302,63# €, με Π.Α.Υ. 196/2018.
 2. Τον Α.Μ. 1/2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας «Τεχνικη υποστηριξη servers, δικτυων, ηλεκτρονικων υπολογιστων» συνολικού ποσού #10.862,40# € σε βάρος του Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 197/2018.
 3. Τον Α.Μ. 4/2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» συνολικού ποσού #24.800,00# € σε βάρος του Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 198/2018.
 4. Τον Α.Μ. 5/2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ» συνολικού ποσού #24.800,00# € σε βάρος του Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 199/2018.
 5. Τον Α.Μ. 7/2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας «Εργασίες καθαρισμού χώρων Νεκροταφείων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ – ΦΕΝΕΟΥ» συνολικού ποσού #24.800,00# € σε βάρος του Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 200/2018.
 6. Τον Α.Μ. 6/2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας «Εργασίες Καθαρισμού Χώρων Νεκροταφείων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» συνολικού ποσού #24.800,00# € σε βάρος του Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 201/2018.
 7. Τον Α.Μ. 2/2018 της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας «παρακολουθηση συστηματοσ συναγερμου πρατηριου υγρων καυσιμων επι 24ωρου βασεωσ» συνολικού ποσού #240,00# € σε βάρος του Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 202/2018.
 8. Τον Α.Μ. 3/2018 της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας «συντηρηση συστηματοσ διαχειρισησ-παρακολουθησης-ασφαλειασ οχηματων του δημου για το ετοσ 2018» συνολικού ποσού #4.899,96# € σε βάρος του Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 203/2018.
 9. Τον Α.Μ. 5/2018 της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας «ασφαλιση των οχηματων και μηχανηματων του δημου σικυωνιων για το ετοσ 2018» συνολικού ποσού ## € σε βάρος των Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 204/2018.
 10. Τον Α.Μ. 6/2018 της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας Α. για την «ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» συνολικού ποσού ## € σε βάρος των Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου και Β. για την «ΈΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» συνολικού ποσού ## € σε βάρος των Κ.Α. με Π.Α.Υ. 205/2018.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • τις μελέτες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας,
 • τις μελέτες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας,
 • τις αντίστοιχες Π.Α.Υ. καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων μετά από:

ü  τους Α.Μ. 1,4,5,6,7/2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας,

ü  τους Α.Μ. 2,3,5,6/2018της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας,

ü  τις Α.Δ.Σ. 74,75,77,78/2018 περί αδυναμιών εκτέλεσης εργασιών,

ü  τις Α.Ο.Ε. 43,44,62/2018 περί Τροποποιήσεων Προϋπολογισμού έτους 2018,

ü  τις Α.Δ.Σ. 69,70,73/2018 περί έγκρισης Τροποποιήσεων Προϋπολογισμού έτους 2018 καθώς και

ü  των αντίστοιχων Π.Α.Υ. που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, αναλυτικά ως κατωτέρω:

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Α.Υ. ΠΟΣΟ
02.00.6739.001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ γ. μΑΥΡΟΥΛΙΑ 196 / 18 36.302,63 €
ΣΥΝΟΛΟ Α: 36.302,63 €
 
 
Δ/νση τεχνικων υπηρεσιων & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Α.Υ. ΠΟΣΟ
02.10.6265.012 Τεχνικη υποστηριξη servers, δικτυων, ηλεκτρονικων υπολογιστων 197 / 18 10.862,40 €
02.20.6262.001 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 198 / 18 24.800,00 €
02.20.6262.002 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ 199 / 18 24.800,00 €
02.45.6262.002 Εργασίες καθαρισμού χώρων Νεκροταφείων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ – ΦΕΝΕΟΥ 200 / 18 24.800,00 €
02.45.6262.003 Εργασίες Καθαρισμού Χώρων Νεκροταφείων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 201 / 18 24.800,00 €
συνολο Β: 110.062,40
 
 
Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Α.Υ. ΠΟΣΟ
02.30.6264.006 παρακολουθηση συστηματοσ συναγερμου πρατηριου υγρων καυσιμων επι 24ωρου βασεωσ 202 / 18 240,00 €
02.30.6264.007 συντηρηση συστηματοσ διαχειρισησ-παρακολουθησης-ασφαλειασ οχηματων του δημου για το ετοσ 2018 203 / 18 4.899,96 €
ασφαλιση των οχηματων και μηχανηματων του δημου σικυωνιων για το ετοσ 2018
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 18.000,00 €
02.10.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 204 / 18 2.400,00
02.20.6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων – Τεχνικών εγκαταστάσεων 1.300,00
02.20.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 7.655,00
02.30.6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων – Τεχνικών εγκαταστάσεων 3.007,00
02.30.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.490,00
02.70.6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων – Τεχνικών εγκαταστάσεων 1.110,00
02.70.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.038,00
συντηρηση και επισκευη των οχηματων και μηχανηματων εργων του δημου
Α. ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ                    ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 24.800,00 €
02.10.6263.003 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων 205 / 18 595,20 €
02.20.6263.003 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων 12.176,80 €
02.30.6263.003 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων 11.135,20 €
02.70.6263.003 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων 892,80 €
Β. ΈΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ                    ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 164.200,00 €
02.10.6263.003 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων 206 / 18 9.404,80 €
02.20.6263.003 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων 87.823,20 €
02.30.6263.003 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων 58.864,80 €
02.70.6263.003 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων 8.107,20 €
συνολο Γ: 212.139,96 €
συνολο A+β+Γ: 358.504,99 €
 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 
            Βεβαιώνεται ότι: α) για τις ανωτέρω δαπάνες ύψους τριακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων τεσσάρων ευρώ και ενενήντα εννιά Λεπτών #358.504,99# € υπάρχει πίστωση στους προαναφερόμενους ΚΑΕ του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 και δεσμεύθηκε ισόποση πίστωση για την πληρωμή των παραπάνω δαπανών και β) υφίσταται η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ/τος 80/2016.
            Καταχωρήθηκαν με Α/Α 196-206 / 2018 στο Μητρώο Δεσμεύσεων.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας
(Τ.Υ.)
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 70/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ
 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Μπουζιάνη Βασιλική

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 07-03-2018

Διαβάστηκε 63 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο kiato.gov.gr. Η περιήγηση σας στο kiato.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies). Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το kiato.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.