68/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Πέμπτη, 08 Μαρτίου 2018 00:00  |  Κατηγορία Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 10ο/06-03-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 68/2018

 

Περίληψη: Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από τη Δημοτική Υπάλληλο κα Χαρίκλεια Λούτα για αγορά φακέλων με προπληρωμένο τέλος διαφόρων διαστάσεων και με εκτύπωση του λογότυπου του Δήμου, για τη διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 6η Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2191/02-03-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
  1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Αλεξόπουλος Βασίλειος
  1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 2. Σπανός Κων/νος
  1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
  1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
  1. 5.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 6ο

 

Στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από τη Δημοτική Υπάλληλο κα Χαρίκλεια Λούτα για αγορά φακέλων με προπληρωμένο τέλος διαφόρων διαστάσεων και με εκτύπωση του λογότυπου του Δήμου, για τη διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 06.03.2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα Απόδοσης Λογαριασμού της Υπολόγου Υπαλλήλου του Δήμου μας, κας Λούτα Χαρίκλειας, το σκεπτικό του οποίου ακολουθεί:

**************************************************

Με την αρίθμ. 33/06-02-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», εξεδόθη από την Οικονομική Υπηρεσία (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010) και σε βάρος του Προϋπολογισμού δαπανών έτους 2016 και συγκεκριμένα του Κ.Α. 02.00.6221 το υπ’ αρίθμ. 7/2018 (Σειρά Β΄) Χρηματικό Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ποσού 15.496,60 € για αγορά φακέλων με προπληρωμένο τέλος διαφόρων διαστάσεων και με εκτύπωση του λογότυπου του Δήμου, για τη διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου, με υπόλογο διαχειριστή τη Χαρίκλεια Λούτα και ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού την 31-05-2018.
Από το παραπάνω Χρηματικό Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ δαπανήθηκε ποσό 15.373,60 € σύμφωνα με τα αρίθμ. α) 08161301600000697/06-03-2018 και β) 08161301600000698/06-03-2018 Δελτία Πώλησης Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ποσού 12.577,00€ & 2.220,00€ αντίστοιχα και το αρίθμ. 08161301200000044/06-03-2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών ποσού 576,60 € της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ, και το υπόλοιπο ποσό των 123,00 € (15.496,60 – 15.373,60 = 123,00€) κατατέθηκε από την παραπάνω υπάλληλο στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μας σύμφωνα με το αρίθμ. 23Α/06-03-2018 Γραμμάτιο Είσπραξης.

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλώ να προβείτε στον έλεγχο των συνημμένων δικαιολογητικών και αποφασίσετε για την νομιμοποίηση ή μη της γενομένης δαπάνης σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 17/5-15/6/1959.

Κιάτο 6 Μαρτίου 2018

Η Υπόλογος

Χαρίκλεια Λούτα

(Τ.Υ.)

**************************************************

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισηγήθηκε να εγκριθεί ο αποδιδόμενος λογαριασμός και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

¨       τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

¨       το από 06.03.2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα Απόδοσης Λογαριασμού της Υπολόγου κας Λούτα Χαρίκλειας,

¨       τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τον αποδιδόμενο λογαριασμό από την υπόλογο διαχειρίστρια υπάλληλο του Δήμου μας κα Χαρίκλεια Λούτα σύμφωνα με τα εξής:

α) το υπ’ αριθμ. 7/2018 (Σειρά Β΄) Χρηματικό Ένταλμα ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ποσού 15.496,60 €, που εκδόθηκε επ' ονόματι της για την αγορά φακέλων με προπληρωμένο τέλος διαφόρων διαστάσεων και με εκτύπωση του λογότυπου του Δήμου, για τη διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου, με διαχειρίστρια την ανωτέρω υπάλληλο.
β) το υπ’ αριθμ. 23Α/06-03-2018 Γραμμάτιο Είσπραξης της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας επιστροφής χρημάτων από την ανωτέρω υπάλληλο ποσού 123,00 €.
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 68/2018

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ
  1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
  2. 2.Μυττάς Ιωάννης
  3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
  4. 4.Μπουζιάνη Βασιλική

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 07-03-2018

Διαβάστηκε 51 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο kiato.gov.gr. Η περιήγηση σας στο kiato.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies). Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το kiato.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.