510/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Πέμπτη, 28 Δεκεμβρίου 2017 00:00  |  Κατηγορία Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 56ο/22-12-2017

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 510/2017

 

Περίληψη: Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2017

 

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22η Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 21221/21-12-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελώνπαραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
 1. 2.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 3.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 4.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 5.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 6.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 7ο

 

Στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2017» ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σταματόπουλος Σπυρίδων, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής:

ü  τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

ü  την Α.Ο.Ε. 509/2017 περί έγκρισης τεκμηριωμένων αιτημάτων δαπάνης Υπηρεσιών του Δήμου, βάσει του άρθρου 2 του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

ü  την Α.Δ.Σ. 463/2017 περί Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017,

ü  τον Α.Μ. 40 /2017 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου,

ü  τον Α.Μ. 1 /2017 του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης,

ü  τον Α.Μ. 13 /2017 της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας καθώς και

ü  των αντίστοιχων Π.Α.Υ. που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, αναλυτικά ως κατωτέρω:

 1. 1.Τον Α.Μ. 40/2017 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας «τεχνικη υποστηριξη servers, δικτυων & Η/Υ» συνολικού ποσού #11.993,28# € σε βάρος του Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 392/2017.
 2. 2.Τον Α.Μ. 1/2017 του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας «παροχη κτηνιατρικων υπηρεσιων σχετικα με τη Στειρωση και περιθαλψη αδεσποτων ζωων» συνολικού ποσού #4.974,43# € σε βάρος του Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 391/2017.
 3. 3.Τον Α.Μ. 13/2017 της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας «συντηρηση και επισκευη λοιπων μηχανηματων υπηρεσιων πρασινου» συνολικού ποσού #3.173,78 # € σε βάρος του Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 393/2017.
 4. 4.Τον Κ.Α. με τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων» συνολικού ποσού #14.925,00# με Π.Α.Υ. 390/2017.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • τις μελέτες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, του Τμήματος Τοπικής Ανάπτυξης καθώς και της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας,
 • τις αντίστοιχες ΠΑΥ και τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

Α. Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων μετά από:

ü  τον Α.Μ. 40 /2017 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου,

ü  τον Α.Μ. 1 /2017 του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης,

ü  τον Α.Μ. 13 /2017 της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας καθώς και

των αντίστοιχων Π.Α.Υ. που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, αναλυτικά ως κατωτέρω:

Κ.Α. Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π.Α.Υ. ΠΟΣΟ

02.10.6265.011

(ΜΗΤΡΩΟ 1)

τεχνικη υποστηριξη servers, δικτυων & Η/Υ 392/17 11.993,28

02.15.6474.002

(ΜΗΤΡΩΟ 2)

παροχη κτηνιατρικων υπηρεσιων σχετικα με τη Στειρωση και περιθαλψη αδεσποτων ζωων 391/17 4.974,43 €

02.35.6264

(ΜΗΤΡΩΟ 3)

συντηρηση και επισκευη λοιπων μηχανηματων υπηρεσιων πρασινου 393/17 3.173,78 €
02.20.6211.001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων 390/17 14.925,00 €
ΣΥΝΟΛΟ: 35.066,49
         
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
            Βεβαιώνεται ότι: α) για τις ανωτέρω δαπάνες ύψους τριάντα πέντε χιλιάδων μηδέν εξήντα έξι ευρώ και σαράντα εννιά Λεπτών #35.066,49# €, υπάρχει πίστωση στους προαναφερόμενους ΚΑΕ του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 και δεσμεύθηκε ισόποση πίστωση για την πληρωμή των παραπάνω δαπανών και β) υφίσταται η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ/τος 80/2016.
            Καταχωρήθηκαν με Α/Α 390-393/17 στο Μητρώο Δεσμεύσεων.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας
(Τ.Υ.)
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 510/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ
 1. 1.Μυττάς Ιωάννης
 2. 2.Μπουζιάνη Βασιλική
 3. 3.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 4. 4.Ζάρκος Δημήτριος
 5. 5.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 22-12-2017

Διαβάστηκε 53 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο kiato.gov.gr. Η περιήγηση σας στο kiato.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies). Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το kiato.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.