506/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου 2017 00:00  |  Κατηγορία Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 56ο/22-12-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 506/2017

 

Περίληψη: Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίου ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22η Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 21221/21-12-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελώνπαραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος) 1. Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
 1. 2.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 3.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 4.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 5.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 6.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 3ο

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης ενημερώνοντας την Επιτροπή ότι η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως, λόγω άμεσης ανάθεσης σύμβασης στο μειοδότη και κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει.

            Η Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010.

                Στο 3o θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίου ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την κείμενη νομοθεσία όπως ισχύει και ιδίως:

 • Το Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)’’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Την παρ. 2, άρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014 τεύχος Α’) περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
 • To Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/10): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
 • Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 • Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
 • Το Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/13-07-2010) περί «Ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
 • Την με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφαση του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης ΄΄Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης’’.

Λαμβάνοντας υπόψη:

 • Την υπ’ αριθμ. 379/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:755ΛΩ1Θ-0ΜΒ) ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών έτους 2017 αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου: 1/ Στούκα Νικόλαο, 2/ Τσιοκάρα Ιωάννη και 3/ Μπουντή Γεωργία,
 • Την αριθ. 32/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου με τίτλο «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού Αντλιοστασίων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 74.400,00€ με Φ.Π.Α.,
 • Την με αριθμό 243/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης (Π.Α.Υ. 295/2017),
 • Την αριθμ. πρωτ. 20247/04-12-2017 Διακήρυξη του διαγωνισμού,
 • Την αριθ. 20248/04-12-2017 Περίληψη Διακήρυξης του διαγωνισμού η οποία δημοσιεύτηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου,
 • Το γεγονός ότι δεν κατατέθηκαν ενστάσεις κατά του διαγωνισμού,
 • Το από , το σκεπτικό του οποίου ακολουθεί:

**************************************************

Στις 10:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών σύμφωνα με τη διακήρυξη), και αφού διαπιστώθηκε ότι δεν κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου προσφορά, κηρύχθηκε μεγαλόφωνα από τον Πρόεδρο της Επιτροπής η λήξη παράδοσης και παραλαβής προσφορών.

Οι προσφορές που κατατέθηκαν κατά σειρά προσέλευσης είναι:

 

α/α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

1 ΕΝΒΙΟ ΕΠΕ ΛΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ

Εν συνεχεία η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η ανωτέρω προσφορά υπεβλήθη σε φάκελο καλά σφραγισμένο και με τις αναγραφόμενες ενδείξεις, όπως ορίζεται στη διακήρυξη και προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών και παράλληλα στην καταγραφή και μονογραφή των εγγράφων και δικαιολογητικών που βρίσκονται σ’ αυτούς περιληπτικά, συμπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα:

  Τα οριζόμενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά 1 2 3 4 5 6 7
Α/Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 12 της Διακήρυξης Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 13 της διακήρυξης Τεχνικά Φυλλάδια και προσπέκτους Πιστοποιητικά Διασφάλισης ποιότητας ISO Οδηγίες εγκατάστασης σύνδεσης
1 ΕΝΒΙΟ ΕΠΕ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ* ΝΑΙ ΝΑΙ*

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα η Επιτροπή σημειώνει τις ακόλουθες παρατηρήσεις-ελλείψεις:

 1. 1)Πιστοποιητικό για καταλληλότητα πόσιμου νερού (δεν είναι μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα).
 2. 2)Δεν αναφέρεται στην προσφορά το ISO 1940 G6.3 περί ζυγοστάθμισης στροβίλου.
 3. 3)Δεν προσκομίστηκε αναλυτική λίστα βασικών υλικών.
 4. 4)Δεν δόθηκε πλήρης τεχνική περιγραφή για το αεροφυλάκιο και τον αεροσυμπιεστή.
 5. 5)Δεν δόθηκε πλήρης περιγραφή οδηγιών εγκατάστασης-σύνδεσης.

και καλεί την ΕΝΒΙΟ ΕΠΕ να προσκομίσει συμπληρωματικά τεχνικά στοιχεία σύμφωνα με τα παραπάνω μέχρι την Τετάρτη 20-12-2017 και ώρα 12:00 προκειμένου να αξιολογηθεί η Τεχνική της Προσφορά.

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή αποφάσισε τη διακοπή της συνεδρίασης εν αναμονή της επιβεβαίωσης εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής της συμμετέχουσας εταιρείας και των ανωτέρω συμπληρωματικών τεχνικών στοιχείων της και ανακοινώνει τη συνέχιση της διαδικασίας την Τετάρτη 20-12-2017 και ώρα 12:00.

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται.

Κιάτο 18 Δεκεμβρίου 2017

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**************************************************

 • Το από , το σκεπτικό του οποίου ακολουθεί:

**************************************************

Μετά και την επιβεβαίωση της εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής της εταιρείας ΕΝΒΙΟ ΕΠΕ, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εν συνεχεία ενώπιον της Επιτροπής κατατέθηκε από τον κ. Λύτρα σφραγισμένος φάκελος με τα συμπληρωματικά τεχνικά στοιχεία που ζητήθηκαν και η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγισή του και παράλληλα στον έλεγχο, στην μονογραφή των εγγράφων που βρίσκονται σ’ αυτόν και εν τέλει στην αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς, διαπιστώνοντας την πληρότητα της Τεχνικής Προσφοράς της εταιρείας ΕΝΒΙΟ ΕΠΕ.

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή μετά και τη σύμφωνη γνώμη του κ. Λύτρα και ενώπιών του, προέβη στην αποσφράγιση του φακέλου της Οικονομικής Προσφοράς που έχει ως εξής:

α/α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€)

1 ΕΝΒΙΟ ΕΠΕ

71.920,00

(συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%)

Η Επιτροπή μετά την ανωτέρω αξιολόγηση, αποδέχεται την προσφορά της ΕΝΒΙΟ ΕΠΕ κρίνοντας ότι δεν παρουσιάζει σοβαρές αποκλίσεις από τις τρέχουσες τιμές της αγοράς για παρόμοια είδη και είναι ικανοποιητική και συμφέρουσα για το Δήμο και

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού Αντλιοστασίων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» την εταιρεία ΕΝΒΙΟ ΕΠΕ, που εδρεύει στην Αθήνα, Δώριζα 1 Ψυχικό, ΤΚ 11525, με Α.Φ.Μ. 998688148, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού και τηλ: 2130373808, έναντι συνολικού ποσού 71.920,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%).

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και υπογράφεται.

Κιάτο 20 Δεκεμβρίου 2017

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**************************************************

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • την ισχύουσα Νομοθεσία,
 • τις διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • τα από 18.12.2017 και 20.12.2017 Πρακτικά του εν θέματι διαγωνισμού καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θ ε ω ρ ε ί την συνεδρίαση έκτακτη & κατεπείγουσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010, λόγω άμεσης κήρυξης προσωρινού αναδόχου.

Β. Εγκρίνει τα από 18.12.2017 και 20.12.2017 Πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίου ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

Γ. Κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίου ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» την εταιρεία ΕΝΒΙΟ ΕΠΕ που εδρεύει στην Αθήνα Δώριζα 1 Ψυχικό, ΤΚ 11525, με Α.Φ.Μ. 998688148, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού και τηλ: 2130373808, έναντι συνολικού ποσού 71.920,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, διότι η προσφορά που υπέβαλε δεν παρουσιάζει σοβαρές αποκλίσεις από τις τρέχουσες τιμές της αγοράς για παρόμοια είδη και είναι ικανοποιητική και συμφέρουσα για το Δήμο.

Δ. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης της εν λόγω υπηρεσίας ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 19 της Διακήρυξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 506/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ
 1. 1.Μυττάς Ιωάννης
 2. 2.Μπουζιάνη Βασιλική
 3. 3.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 4. 4.Ζάρκος Δημήτριος
 5. 5.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 22-12-2017

Διαβάστηκε 55 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο kiato.gov.gr. Η περιήγηση σας στο kiato.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies). Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το kiato.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.