424/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Πέμπτη, 07 Δεκεμβρίου 2017 00:00  |  Κατηγορία Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 50ο/28-11-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 424/2017

 

Περίληψη: Έγκριση Πρακτικού φανερής μειοδοτικής & προφορικής δημοπρασίας για την μίσθωση κτιρίου στέγασης του 7ου Νηπιαγωγείου Κιάτου της ΔΕ Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28η Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00’ μ.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 19666/24-11-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Αλεξόπουλος Βασίλειος
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 5.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 6.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ Α’

ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, προ του θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω άμεσης μίσθωσης ακινήτου το θέμα «Έγκριση Πρακτικού φανερής μειοδοτικής & προφορικής δημοπρασίας για την μίσθωση κτιρίου στέγασης του 7ου Νηπιαγωγείου Κιάτου της ΔΕ Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων»και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν για το κατεπείγον του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή, ομόφωνα, αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010, λαμβάνοντας υπ’ όψιν πως υπάρχουν ασφυκτικές προθεσμίες.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα κάτωθι:

 1. Την υπ’ αριθμ. 257/27-11-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:7ΣΝ2Ω1Θ-ΜΥΑ) περί καθορισμού όρων διακήρυξης για την μίσθωση κτιρίου στέγασης του 7ου Νηπιαγωγείου Κιάτου της ΔΕ Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων,
 2. Τους όρους της αριθμ. 12800/03-08-2017 Διακήρυξης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Δημάρχου,
 3. Το αριθμ. 14417/04-09-2017 Πρακτικό της Επιτροπής καταλληλότητας, όπου κρίνει κατάλληλο το ακίνητο της κ. Ελένης Μερκούρη του Βλασίου το οποίο καταλαμβάνει και χρησιμοποιεί ο Δήμος μέχρι σήμερα για τον ίδιο σκοπό και χρήση.
 4. Το από 28-11-2017 Πρακτικό φανερής μειοδοτικής & προφορικής δημοπρασίας της Επιτροπής διαγωνισμών του Δήμου για τη μίσθωση κτιρίου ιδιοκτησίας Ελένης Μερκούρη του Βλασίου, το οποίο βρίσκεται στο Κιάτο της Δ.Ε. Σικυωνίων, επί των οδών Ιπποκράτους 15 και Περιάνδρου γωνία εμβαδού 110 τ.μ. περίπου με μηνιαίο μίσθωμα 500,00 €,

Με βάση τα παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να εγκρίνει το πρακτικό της δημοπρασίας για τη μίσθωση του ακινήτου, αφού η τιμή που προσφέρθηκε θεωρείται συμφέρουσα.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • το από 28-11-2017 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών,
 • το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της διεξαγωγής του διαγωνισμού,
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Θ ε ω ρ ε ί το θέμα κατεπείγον λόγω άμεσης μίσθωσης ακινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/2010, λαμβάνοντας υπ’ όψιν πως υπάρχουν ασφυκτικές προθεσμίες.

B.- Εγκρίνει το Πρακτικό της φανερής μειοδοτικής & προφορικής δημοπρασίας που έγινε την 28η Νοεμβρίου 2017 για τη μίσθωση κτιρίου στέγασης του 7ου Νηπιαγωγείου Κιάτου της Δ.Ε. Σικυωνίων Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με το οποίο αναδείχθηκε ως μοναδική μειοδότρια η κα Ελένης Μερκούρη του Βλασίου, που προσέφερε το ακίνητό τηςεμβαδού 110,00 τ.μ. περίπου το οποίο βρίσκεται στο Κιάτο της Δ.Ε. Σικυωνίων, επί των οδών Ιπποκράτους 15 και Περιάνδρου γωνία, αντί μηνιαίου μισθώματος 500,00 € (πεντακοσίων ευρώ).

Γ.- Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 424/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ
 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Μπουζιάνη Βασιλική
 4. 4.Ζάρκος Δημήτριος
 5. 5.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 29-11-2017

Διαβάστηκε 40 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο kiato.gov.gr. Η περιήγηση σας στο kiato.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies). Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το kiato.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.