337/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017 00:00  |  Κατηγορία Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 39ο/10-10-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 337/2017

 

Περίληψη: Ορισμός Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Εργασίες συντήρησης της ΠΕΟ Κορίνθου - Πατρών στα διοικητικά όρια του Δήμου Σικυωνίων και επισκευής φθορών στο Δημοτικό οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν από πλημμύρες»

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10η Οκτωβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 16574/06-10-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -5- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)
 1. 2.
Μυττάς Ιωάννης 2. Σπανός Κων/νος
 1. 3.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 4.
Αλεξόπουλος Βασίλειος    
 1. 5.
Ζάρκος Δημήτριος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 5ο

 

Στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ορισμός Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Εργασίες συντήρησης της ΠΕΟ Κορίνθου - Πατρών στα διοικητικά όρια του Δήμου Σικυωνίων και επισκευής φθορών στο Δημοτικό οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν από πλημμύρες», o Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 03-10-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, το σώμα του οποίου ακολουθεί:

*******************************************************

 1. 1.Την αριθ. 05/2017 μελέτη του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ», προϋπολογισμού 800.000,00 €,
 2. 2.Το αριθ. 15088/13-09-2017 συμφωνητικό, ποσού 327.930,09 €,
 3. 3.Την αριθ. 16311/03-10-2017 απόφαση ορισμού επιβλέποντα του έργου και
 4. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 186 παρ.2 του Ν. 4070/2012 οι οποίες προβλέπουν ότιγιατηνπαραλαβή του φυσικούεδάφουςη ΠροϊσταμένηΑρχήσυγκροτείεπιτροπήστηνοποίασυμμετέχουνυποχρεωτικά ο Προϊστάμενος τηςΔιευθύνουσαςΥπηρεσίας Κατσιμπούλας Βασίλειος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ3 και η επιβλέπουσατου έργου Κόλλια Γεωργία Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ5τριμελήςΕπιτροπήπαραλαβήςφυσικούεδάφουςθα πρέπεινασυμπληρωθείκαιαπόέναακόμητεχνικόμέλοςτηςΥπηρεσίαςμετοναναπληρωτή του, η επιλογή του οποίου θα γίνει μετά από κλήρωση που θα διενεργήσει η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα μετο άρθρο 26τουΝ.4024/2011.

Μετά τα ανωτέρω απαιτείται να γίνει ορισμός της Επιτροπής.

Ο Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Τ.Ε. –

Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών

Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Κατσιμπούλας Βασίλειος

Πολ/κος Μηχ/κος ΤΕ3

(T.Y.)

*******************************************************

Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος αφού έλαβε υπόψη την από 06-10-2017 κλήρωση που διενεργήθηκε για τη συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το εν λόγω έργο, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/Β΄/7-11-2011 σχετικά με τη διενέργεια διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών κ.λ.π.

Τέλος, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

¨       τα παραπάνω εκτεθέντα,

¨       τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδάφ. ε του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

¨       τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011,

¨       τις διατάξεις του άρθρου 186 παρ. 2 του Ν. 4070/2012,

¨       το από 03-10-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας,

¨       την 16312/03.10.17 γνωστοποίηση-ανακοίνωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί δημόσιας κλήρωσης και το αποδεικτικό δημοσίευσή της, το Πρακτικό Κλήρωσης ανάδειξης μελών τεχνικών υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που θα απαρτίζουν την εν λόγω Επιτροπή καθώς και

¨       τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Ορίζει μέλος της Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ»:
¨       τονκο Χασιώτη Τιμολέων, Κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, ως τακτικό μέλος της επιτροπής και
¨       την κα Φίλη Κωνσταντίνα Κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, ως αναπληρωματικό μέλος αυτού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 337/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ
 1. 1.Μυττάς Ιωάννης
 2. 2.Μπουζιάνη Βασιλική
 3. 3.Αλεξόπουλος Βασίλειος
 4. 4.Ζάρκος Δημήτριος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 10-10-2017

Διαβάστηκε 47 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο kiato.gov.gr. Η περιήγηση σας στο kiato.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies). Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το kiato.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.