191/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017 00:00  |  Κατηγορία Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤOΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 18ο/07-06-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ191/2017

 

Περίληψη: Έγκριση Απολογισμού Εσόδων - Εξόδων οικονομικού έτους 2016

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7η Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8813/02-06-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Αλεξόπουλος Βασίλειος
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 6.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 3ο

Στο 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση Απολογισμού Εσόδων - Εξόδων οικονομικού έτους 2016», oΠρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής την από 8473/30-05-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών:

***********************************

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η
Από 01/01/2016 έως 30/05/2017
Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η   Ε Σ Ο ∆ Ω Ν
  ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝEI∆ΙΚΕΥΤΑ 1.316.852,46 € 1.232.494,13 € 16.998,68 € 360.290,41 € 855.205,04 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΑ 4.660.508,51 € 3.605.871,97 € 2.526,93 € 3.526.273,83 € 77.071,21 €
ΤΑKTIKA 9.717.206,65 € 8.598.960,90 € 11.493,35 € 6.586.535,18 € 2.000.932,37 €
Χρηµατικό Υπόλοιπο 0,00 € 1.616.496,48 € 0,00 € 1.616.496,48 € 0,00 €
Χωρίς Ταµειακή Κατηγορία 5.443.292,28 € 1.517,17 € 0,00 € 0,00 € 1.517,17 €
Σύνολο Εσόδων: 21.137.859,90 € 15.055.340,65 € 31.018,96 € 12.089.595,90 € 2.934.725,79 €
 
 
Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η   Ε Ξ Ο ∆ ΩΝ
  ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ
Χωρίς Ταµειακή Κατηγορία 1.481.044,69 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝEI∆ΙΚΕΥΤΑ 273.421,52 € 118.091,57 € 118.091,57 € 0,00 €
ΤΑKTIKA 10.094.569,80 € 5.809.421,94 € 5.809.421,94 € 0,00 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΑ 9.288.823,89 € 1.823.848,54 € 1.823.848,54 € 0,00 €
Αποθεµατικό 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Σύνολο Εξόδων : 21.137.859,90 € 7.751.362,05 € 7.751.362,05 € 0,00 €
 
Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης: 4.338.233,85 €

***********************************

Και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει την έγκριση Απολογισμού Εσόδων - Εξόδων οικονομικού έτους 2016.

     Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

 1. Τις σχετικές διατάξεις της παρ. γ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, σύμφωνα με τις οποίες στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής είναι ο προέλεγχος του απολογισμού του Δήμου,
 2. τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006, σύμφωνα με τις οποίες εκείνος που ενεργεί την ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου υποβάλλει δια μέσου του Δημάρχου στην οικονομική Επιτροπή λογαριασμό διαχείρισης του οικονομικού έτους που έληξε,
 3. Σύμφωνα με την Γ878/2006 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ο προέλεγχος των λογαριασμών Οικονομικού έτους που έληξε και η σύνταξη εκθέσεως για τον οικείο ισολογισμό από την Οικονομική Επιτροπή και ακολούθως η έγκριση του ισολογισμού από το δημοτικό συμβούλιο πρέπει να γίνουν σε κάθε περίπτωση, ακόμη και πέραν του χρονικού ορίου που ορίζεται από την διάταξη αυτή, δηλαδή και μετά το τέλος Απριλίου του έτους που έπεται του λήξαντος οικονομικού έτους, ανεξάρτητα από την ύπαρξη, ενδεχομένως, ευθυνών και λοιπών συνεπειών για τα όργανα που καθυστέρησαν να τηρήσουν τη διαδικασία ελέγχου των λογαριασμών και εγκρίσεως του ισολογισμού.
 4. Τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 40-44 του ΒΔ 17/5-15-6/1959.
 5. Την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 57823/05-08-2008,
 6. Την υπ’ αριθ. 8473/30-05-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 7. Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α Εγκρίνει τον Απολογισμό Εσόδων – Εξόδων Οικονομικού έτους 2016 όπως εμφανίζεται στον παρακάτω επισυναπτόμενο πίνακα:

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η
Από 01/01/2016 έως 30/05/2017
Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η   Ε Σ Ο ∆ Ω Ν
  ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝEI∆ΙΚΕΥΤΑ 1.316.852,46 € 1.232.494,13 € 16.998,68 € 360.290,41 € 855.205,04 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΑ 4.660.508,51 € 3.605.871,97 € 2.526,93 € 3.526.273,83 € 77.071,21 €
ΤΑKTIKA 9.717.206,65 € 8.598.960,90 € 11.493,35 € 6.586.535,18 € 2.000.932,37 €
Χρηµατικό Υπόλοιπο 0,00 € 1.616.496,48 € 0,00 € 1.616.496,48 € 0,00 €
Χωρίς Ταµειακή Κατηγορία 5.443.292,28 € 1.517,17 € 0,00 € 0,00 € 1.517,17 €
Σύνολο Εσόδων: 21.137.859,90 € 15.055.340,65 € 31.018,96 € 12.089.595,90 € 2.934.725,79 €
 
Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η   Ε Ξ Ο ∆ ΩΝ
  ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ
Χωρίς Ταµειακή Κατηγορία 1.481.044,69 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝEI∆ΙΚΕΥΤΑ 273.421,52 € 118.091,57 € 118.091,57 € 0,00 €
ΤΑKTIKA 10.094.569,80 € 5.809.421,94 € 5.809.421,94 € 0,00 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΑ 9.288.823,89 € 1.823.848,54 € 1.823.848,54 € 0,00 €
Αποθεµατικό 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Σύνολο Εξόδων : 21.137.859,90 € 7.751.362,05 € 7.751.362,05 € 0,00 €
 
Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης: 4.338.233,85 €

B.- Η υποβολή του Απολογισμού έτους 2016 στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έλεγχο και η τελική έγκριση, θα γίνει αφού καταρτισθούν οι οικονομικές καταστάσεις που προβλέπονται από το κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. (ΠΔ 315/1999), οι οποίες αφού ελεγχθούν από τον ορισμένο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή και εγκριθούν με νέα Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, θα προωθηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με την προβλεπόμενη έκθεσή της, σύμφωνα με την § 2 του άρθρ. 163 του Ν. 3463/2006 (Α’ 114).

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 191/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ
 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Μπουζιάνη Βασιλική
 5. 5.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 08-06-2017

Διαβάστηκε 89 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο kiato.gov.gr. Η περιήγηση σας στο kiato.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies). Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το kiato.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.