195/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017 00:00  |  Κατηγορία Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 18ο/07-06-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ195/2017

 

Περίληψη: Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2017

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 7η Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:00’ π.μ. συνήλθε σε TAKTIKHδημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, υπό την Προεδρία του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8813/02-06-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν -6- ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. 1.1
Σταματόπουλος Σπυρίδων (Πρόεδρος)
 1. 1.
Αλεξόπουλος Βασίλειος
 1. 2.
Κελλάρης Βασίλειος (Αντιπρόεδρος)    
 1. 3.
Μυττάς Ιωάννης    
 1. 4.
Ζάρκος Δημήτριος    
 1. 5.
Μπουζιάνη Βασιλική    
 1. 6.
Σπανός Κων/νος    
 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η ορισθείσα υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, κα Μπουντή Γεωργία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ 10ο

 

Στο 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2017» ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Σπυρίδων Σταματόπουλος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής:

üτις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

üτην Α.Ο.Ε. 194/2017 περί έγκρισης τεκμηριωμένων αιτημάτων δαπανών των Υπηρεσιών του Δήμου, βάσει του άρθρου 2 του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,

üτις Α.Δ.Σ. 215,216,217/ 2017 περί Τροποποίησης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος,

ü  τον Α.Μ. 1 / 2017 της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών,

üτους Α.Μ. 15,12,16 / 2017 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας,

üτους Α.Μ. 9,10 / 2017 της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής καθώς και

üτων αντίστοιχων Π.Α.Υ. που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, αναλυτικά ως κατωτέρω:

 1. 1.Τον Α.Μ. 1/2017 της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου μας «τεχνικοσ ασφαλειασ» ποσού #10.000,00# € σε βάρος του K.A. 00.6117.007 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 273/2017.
 2. 2.Τον Α.Μ. 15/2017 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας «καθαρισμοσ αρδευτικων γεωτρησεων ΔΕ στυμφαλιασ» ποσού #20.000,00 # € σε βάρος του Κ.Α. 25.6262.022 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 272/2017.
 3. 3.Τον Α.Μ. 12/2017 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας «συμβουλοσ τεχνικησ υποστηριξησ για την συνταξη του πινακα επικειμενων της πραξησ εφαρμογησ των περιοχων της πολησ του κιατου που εχουν υπαχθει στις διαταξεισ του αρθ. 13 του Ν. 1337/1983» ποσού #4.340,00# € σε βάρος του Κ.Α. 00.6117.025 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 274/2017.
 4. 4.Τον Α.Μ. 16/2017 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» ποσού #2.926,40 # € σε βάρος του Κ.Α. 10.6264.011 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 276/2017.
 5. 5.Τον Α.Μ. 9/2017 της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας «Προμηθεια πλαστικων σακουλων απορριμματων για τα καλαθακια απορριμματων & τα οχηματα καθαριοτητασ των οδοκαθαριστων του δημου» ποσού #4.340,00 # € σε βάρος του Κ.Α. 20.6635.004 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 270/2017.
 6. 6.Τον Α.Μ. 10/2017 της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας «αμεση περιθαλψη αδεσποτων ζωων, όταν διαπιστωνεται ότι πασχουν από επικινδυνες ασθενειες ή είναι τραυματισμενα» ποσού #1.998,88# € σε βάρος του Κ.Α. 15.6474.004 του προϋπολογισμού του Δήμου, Π.Α.Υ. 271/2017.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την ψήφιση και διάθεση των πιστώσεων.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

 • τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 • την Α.Ο.Ε. 194/2017 έγκρισης τεκμηριωμένων αιτημάτων των Υπηρεσιών του Δήμου,
 • τις μελέτες των Υπηρεσιών του Δήμου καθώς και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων μετά από:

¨       τον Α.Μ. 1 / 2017 της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών,

¨       τους Α.Μ. 15,12,16 / 2017 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας,

¨       τους Α.Μ. 9,10 / 2017 της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής καθώς και

¨       των αντίστοιχων Π.Α.Υ. που έχουν εκδοθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, αναλυτικά ως κατωτέρω:

 
Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Α.Υ. ΠΟΣΟ

00.6117.007

(ΜΗΤΡΩΟ 1)

τεχνικοσ ασφαλειασ 273/17 10.000,00 €

25.6262.022

(ΜΗΤΡΩΟ 2)

καθαρισμοσ αρδευτικων γεωτρησεων ΔΕ στυμφαλιασ 272/17 20.000,00 €

00.6117.025

(ΜΗΤΡΩΟ 3)

συμβουλοσ τεχνικησ υποστηριξησ για την συνταξη του πινακα επικειμενων της πραξησ εφαρμογησ των περιοχων της πολησ του κιατου που εχουν υπαχθει στις διαταξεισ του αρθ. 13 του Ν. 1337/1983 274/17 4.340,00 €

10.6264.011

(ΜΗΤΡΩΟ 4)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 276/17 2.926,40 €

20.6635.004

(ΜΗΤΡΩΟ 5)

Προμηθεια πλαστικων σακουλων απορριμματων για τα καλαθακια απορριμματων & τα οχηματα καθαριοτητασ των οδοκαθαριστων του δημου 270/17 4.340,00 €

15.6474.004

(ΜΗΤΡΩΟ 6)

αμεση περιθαλψη αδεσποτων ζωων, όταν διαπιστωνεται ότι πασχουν από επικινδυνες ασθενειες ή είναι τραυματισμενα 271/17 1.998,88 €
ΣΥΝΟΛΟ: 43.605,28
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
            Βεβαιώνεται ότι: α) για τις ανωτέρω δαπάνες ύψουςσαράντα τριών χιλιάδων εξακοσίων πέντε ευρώ και είκοσι οκτώ Λεπτών 43.605,28 €, υπάρχει πίστωση στους προαναφερόμενους ΚΑΕ του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 και δεσμεύθηκε ισόποση πίστωση για την πληρωμή των παραπάνω δαπανών και β) υφίσταται η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ/τος 80/2016.
            Καταχωρήθηκαν με Α/Α 270-274 & 276/2017 στο Μητρώο Δεσμεύσεων.
 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δημοσθένης Γ. Βοϊδήλας
(Τ.Υ.)
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 195/2017

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ
 1. 1.Κελλάρης Βασίλειος
 2. 2.Μυττάς Ιωάννης
 3. 3.Ζάρκος Δημήτριος
 4. 4.Μπουζιάνη Βασιλική
 5. 5.Σπανός Κων/νος

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 08-06-2017

Διαβάστηκε 76 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com