Ματαίωση συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

Τρίτη, 27 Μαρτίου 2018 00:00  |  Κατηγορία Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                               

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ.1/26-03-2018

Στο Κιάτο σήμερα, στις 26 Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την αριθμ. πρωτ: 2970/21.3.2018 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/10«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»                               (ΦΕΚ 87/07-06-2010) .

Διαπιστώθηκε ότι δεν υφίσταται η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο έξι (6)μελών κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν τα παρακάτω δύο ( 2) μέλη ήτοι:

       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Σπυρίδων Σταματόπουλος (Δήμαρχος)                 1.Ευάγγελος   Μπούρης(Αντ/ρχος)

2.Ιωάννης Μυττάς (Αντ/ρχος)                                  2.Σπυρίδων Κουτρέτσης   (Αντ/ρχος)                                                                                

                                                                                       3.Βασιλική Μπουζιάνη –Τσαντίλα (Αντ/ρχος)

                                                                                          4. Ιωάννης     Τσιάνος (Αντ/ρχος)

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Αλεξάνδρα Παπανδριανού, για την τήρηση των πρακτικών.

     Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εξέθεσε ότι η παρούσα συνεδρίαση ματαιώνεται ελλείψει απαρτίας, αφού σε σύνολο πέντε (5) Αντιδημάρχων παραβρέθηκε ένας (1) (άρθρο 7 παρ.1 της υπ’ αριθμ 255/14.6.2011(ΑΔΑ:4Α3ΤΩ1Θ-1 )Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου).

            Το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ   ΜΕΛΗ

1. Ιωάννης Μυττάς

Κιάτο 26-3-2018

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

Δήμαρχος Σικυωνίων

Σπυρίδων Π Σταματόπουλος    

Διαβάστηκε 22 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com