Ματαίωση συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

Τρίτη, 27 Μαρτίου 2018 00:00  |  Κατηγορία Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                               

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ.1/26-03-2018

Στο Κιάτο σήμερα, στις 26 Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την αριθμ. πρωτ: 2970/21.3.2018 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/10«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»                               (ΦΕΚ 87/07-06-2010) .

Διαπιστώθηκε ότι δεν υφίσταται η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο έξι (6)μελών κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν τα παρακάτω δύο ( 2) μέλη ήτοι:

       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Σπυρίδων Σταματόπουλος (Δήμαρχος)                 1.Ευάγγελος   Μπούρης(Αντ/ρχος)

2.Ιωάννης Μυττάς (Αντ/ρχος)                                  2.Σπυρίδων Κουτρέτσης   (Αντ/ρχος)                                                                                

                                                                                       3.Βασιλική Μπουζιάνη –Τσαντίλα (Αντ/ρχος)

                                                                                          4. Ιωάννης     Τσιάνος (Αντ/ρχος)

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Αλεξάνδρα Παπανδριανού, για την τήρηση των πρακτικών.

     Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, εξέθεσε ότι η παρούσα συνεδρίαση ματαιώνεται ελλείψει απαρτίας, αφού σε σύνολο πέντε (5) Αντιδημάρχων παραβρέθηκε ένας (1) (άρθρο 7 παρ.1 της υπ’ αριθμ 255/14.6.2011(ΑΔΑ:4Α3ΤΩ1Θ-1 )Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου).

            Το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σπυρίδων Σταματόπουλος

ΤΑ   ΜΕΛΗ

1. Ιωάννης Μυττάς

Κιάτο 26-3-2018

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

Δήμαρχος Σικυωνίων

Σπυρίδων Π Σταματόπουλος    

Διαβάστηκε 64 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο kiato.gov.gr. Η περιήγηση σας στο kiato.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies). Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το kiato.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.