1/2017 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Τρίτη, 04 Ιουλίου 2017 00:00  |  Κατηγορία Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ      

Αριθ. Αποφ. 1/2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το Πρακτικό 1/03-07-2017 έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.

 

Θέμα: Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Σικυωνίων.

Στο Κιάτο σήμερα στις 03 Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00΄ π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την υπ’ αριθ. 10565/03/07-2017 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/10«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»     (ΦΕΚ 87/07-06-2010) .

Διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο έξι μελών κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν τα παρακάτω έξι (6) μέλη, ήτοι:

 

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                   ΑΠΟΝΤΕΣ

1 Σπυρίδων Σταματόπουλος

2 Ιωάννα Κελλάρη

                                    

   

3. Βασίλειος Δομετίου  

4. Ιωάννης Τσιάνος

5. Ευάγγελος Μπούρης

6. Σπυρίδων Κουτρέτσης

 
   
   

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Αλεξάνδρα Παπανδριανού, για την τήρηση των πρακτικών.

   Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος, εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Σικυωνίων», πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής ομόφωνα αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62του Ν. 3852/2010 .

   Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων που ψηφίστηκε με την 330/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων, εγκρίθηκε με την 8015/26-10-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄2629/9-11-2011 και τ’ ακόλουθα έγγραφα τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

  1. Το αριθμ. πρωτ:1993/14-02-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με θέμα: Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας –Σύσταση Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας.
  2. Το από 20-02-2017 ενημερωτικό σημείωμα του Γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού το οποίο αναφέρεται στον Ο.Ε.Υ του Δήμου Σικυωνίων.
  3. Το από       21-02-2017 Ενημερωτικό Σημείωμα       της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών     με θέμα «Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου».

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε την ως άνω εισήγηση του Προέδρου σε συνδυασμό με τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα       με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/2010.
  2. Εισηγείται την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ σύμφωνα με τις προαναφερόμενες εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών.
  3. Η παρούσα απόφαση αποστέλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις δικές του ενέργειες.

        Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 01/2017

             Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                             ΤΑ   ΜΕΛΗ

Ακολουθούν υπογραφές

Όμοιο αντίγραφο

Κιάτο 03 Ιουλίου 2017

Ο Πρόεδρος

Της Εκτελεστικής Επιτροπής

Σπυρίδων Π Σταματόπουλος

Διαβάστηκε 350 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο kiato.gov.gr. Η περιήγηση σας στο kiato.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies). Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το kiato.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.