Σύνταξη Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων για την περίοδο 2015-2019 (Β’ Φάση)

Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2016 15:44  |  Κατηγορία Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

Αριθ.Αποφ.  4/2016
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 6/12-07-2016 τακτικής  συνεδρίασης της Εκτελεστικής  Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.
Θέμα: «Σύνταξη Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων για την περίοδο  2015-2019  (Β’ Φάση)».
 Στο Κιάτο σήμερα, στις 12 Ιουλίου  2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την αριθμ. πρωτ:10227/08-07-2016 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου  62 του Ν.3852/10«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»                                (ΦΕΚ 87/07-06-2010) .
Διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο έξι μελών κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν  τα παρακάτω έξι (6) μέλη, ήτοι:

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                       ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Σπυρίδων Σταματόπουλος
2 Ιωάννης Μυττάς                                         
   
3. Παναγιώτης Φιακάς    
4.Αθανάσιος Πανάγου    
5.Βασίλειος Αλεξόπουλος    
6. Ευάγγελος  Καρακούσης    

   Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων,Αλεξάνδρα Παπανδριανού, για την τήρηση των πρακτικών.
   
   Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής,Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος,  κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Σύνταξη σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων 2015-2019 (Β΄Φάση)»έθεσε υπόψη των μελών το εν λόγω Σχέδιο όπως αυτό συντάχθηκε από την  Διεπιστημονική Ομάδα Έργου που ορίστηκε σύμφωνα με την αριθ.65/30.4.2015 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ:6ΝΕΤΩ1Θ-ΠΛΑ) και το οποίο επισυνάπτεται  και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε την ως ανω εισήγηση σε συνδυασμό με τη διαλογική συζήτηση που

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.    Εγκρίνει, την (Β΄Φάση) του Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων,  2015-2019 όπως αυτό συντάχθηκε από την  Διεπιστημονική Ομάδα Έργου του Δήμου (Δ.Ο.Ε) το οποίο  επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.
2.    Η παρούσα κοινοποιείται  στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων για τις δικές του ενέργειες.
       Η παρούσα απόφαση έλαβε  αύξοντα αριθμό 4/2016
              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ   ΜΕΛΗ


Ακολουθούν υπογραφές
Όμοιο αντίγραφο
Κιάτο  12 Ιουλίου 2016
Ο  Πρόεδρος
Της Εκτελεστικής Επιτροπής

Σπυρίδων Π Σταματόπουλος

Διαβάστηκε 320 φορές
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Τροποποίηση ετησίου προγράμματος δράσης

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο kiato.gov.gr. Η περιήγηση σας στο kiato.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies). Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το kiato.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.