Πρακτικό Tακτικής συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016 14:46  |  Κατηγορία Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΑΡΙΘ.04/22-06-2016

Στο Κιάτο σήμερα στις 22 Ιουνίου  2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την αριθμ. πρωτ:9003/17-06-2016 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν.3852/10 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4018/11 Θέματα προσωπικού Ο.Τ.Α. παρ.2 «Η παρ.4 του άρθρου 45 του Ν.3979/2011.
Διαπιστώθηκε μη νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο οκτώ (8) μελών παραβρέθηκαν τα παρακάτω δύο  (2) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                 
1 Σπυρίδων Σταματόπουλος
2 Ευάγγελος  Καρακούσης-Αντιδήμαρχος    

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.    Αθανάσιος Πανάγου -Αντιδήμαρχος
2.    Παναγιώτης  Φιακάς-Αντιδήμαρχος
    3.    Βασίλειος Αλεξόπουλος-Αντιδήμαρχος
    4.    Ιωάννης Μυττάς-Αντιδσήμαρχος
    5.    Κωνσταντίνος Σπανός
    6.    Κυριακή Μαυραγάνη

Σημειωτέον η προαναφερθείσα  πρόσκληση επιδόθηκε κατά το νόμο στον  ενδιαφερόμενο υπάλληλο Κίσσα Παναγιώτη του Αγγέλου  ο οποίος και παραβρέθηκε.
Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος  εξέθεσε ότι η παρούσα συνεδρίαση ματαιώνεται ελλείψει απαρτίας, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 της υπ’αριθ.255/2011 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «περί εγκρίσεως Κανονισμού λειτουργίας Εκτελεστικής Επιτροπής» αφού σε σύνολο πέντε (5) Αντιδημάρχων παραβρέθηκε  ένας (1).
Το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σπυρίδων Σταματόπουλος     

ΤΑ   ΜΕΛΗ
1..Ευάγγελος Καρακούσης

Κιάτο 22 Ιουνίου 2016
Ο  Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής
Δήμαρχος Σικυωνίων

Σπυρίδων Π Σταματόπουλος

Διαβάστηκε 242 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο kiato.gov.gr. Η περιήγηση σας στο kiato.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies). Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το kiato.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.