2/2016 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Τρίτη, 24 Μαΐου 2016 03:00  |  Κατηγορία Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αριθ.Αποφ. 2/2016
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 3/20-5-2016 τακτικής συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.

Θέμα: «Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων 2015-2019 (Α’ Φάση)».

Στο Κιάτο σήμερα στις 20 Μαΐου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00 π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την αριθμ. πρωτ: 6724/17-5-2016 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν.3852/10«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) .
Διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο έξι μελών κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν τα παρακάτω έξι (6) μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Σπυρίδων Σταματόπουλος
2 Ιωάννης Μυττάς

3. Παναγιώτης Φιακάς
4.Αθανάσιος Πανάγου
5.Βασίλειος Αλεξόπουλος
6. Ευάγγελος Καρακούσης

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων,Αλεξάνδρα Παπανδριανού, για την τήρηση των πρακτικών.
ΟΠρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής,Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος, κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων 2015-2019 (Α΄Φάση)»έθεσε υπόψη των μελών το εν λόγω Σχέδιο όπως αυτό συντάχθηκε από την Διεπιστημονική Ομάδα Έργου που ορίστηκε σύμφωνα με την αριθ.65/30.4.2015 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ:6ΝΕΤΩ1Θ-ΠΛΑ) και το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε την ως ανω εισήγηση σε συνδυασμό με τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει ως έχει το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων 2015-2019 (Α΄Φάση), όπως αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση της Διεπιστημονικής Ομάδας Έργου που ορίστηκε σύμφωνα με την αριθ.65/30.4.2015 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ:6ΝΕΤΩ1Θ-ΠΛΑ) και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης και
2. Την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις δικές του ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2/2016
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακολουθούν υπογραφές
Όμοιο αντίγραφο
Κιάτο 23 Μαΐου 2016
Ο Πρόεδρος
Δήμαρχος Σικυωνίων

Σπυρίδων Π Σταματόπουλος

Διαβάστηκε 228 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο kiato.gov.gr. Η περιήγηση σας στο kiato.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies). Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το kiato.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.