Πρακτικό Ματαίωσης λόγω έλλειψης απαρτίας Εκτελεστικής Επιτροπής

Παρασκευή, 08 Απριλίου 2016 03:00  |  Κατηγορία Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ.1/06-04-2016

Στο Κιάτο σήμερα στις 06 Απριλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την αριθμ. πρωτ:4114/29-3-2016 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν.3852/10 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4018/11 Θέματα προσωπικού Ο.Τ.Α. παρ.2 «Η παρ.4 του άρθρου 45 του Ν.3979/2011.
Διαπιστώθηκε μη νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο οκτώ (8) μελών παραβρέθηκαν τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Σπυρίδων Σταματόπουλος
2 Ιωάννης Μυττάς -Αντιδήμαρχος 1. Αθανάσιος Πανάγου -Αντιδήμαρχος
2. Παναγιώτης Φιακάς-Αντιδήμαρχος
3.Ευάγγελος Καρακούσης-Αντιδήμαρχος 3. Βασίλειος Αλεξόπουλος-Αντιδήμαρχος
4. Κωνσταντίνος Σπανός
5. Κυριακή Μαυραγάνη

Σημειωτέον η προαναφερθείσα πρόσκληση επιδόθηκε κατά το νόμο στον ενδιαφερόμενο υπάλληλο Κίσσα Παναγιώτη του Αγγέλου ο οποίος και παραβρέθηκε.
Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος, Δήμαρχος εξέθεσε ότι η παρούσα συνεδρίαση ματαιώνεται ελλείψει απαρτίας, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 της υπ’αριθ.255/2011 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «περί εγκρίσεως Κανονισμού λειτουργίας Εκτελεστικής Επιτροπής» αφού σε σύνολο πέντε (5) Αντιδημάρχων παραβρέθηκαν παρόντες δύο (2).
Το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σπυρίδων Σταματόπουλος ΤΑ ΜΕΛΗ
1.Ιωάννης Μυττάς
2.Ευάγγελος Καρακούσης
3.Κωνσταντίνος Σπανός
4. Κυριακή Μαυραγάνη

Κιάτο 06 Απριλίου 2016
Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής
Δήμαρχος Σικυωνίων

Σπυρίδων Π Σταματόπουλος

Διαβάστηκε 566 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com