3/2015 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015 03:00  |  Κατηγορία Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

                                                                    Αριθ.Αποφ. 3/015

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.

 

Θέμα: Έγκριση μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης.

 

Στο Κιάτο σήμερα στις 23 Νοεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την υπ’ αριθ. 20169/17-11-2015 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ

1 Σπυρίδων Σταματόπουλος

2 Ιωάννης Μυττάς

3.Παύλος Χρυσικός

 
4.Παναγιώτης Φιακάς  
5.Βασίλειος Δομετίου  
6.Ευάγγελος Καρακούσης  
   

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, Δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης» έθεσε υπόψη των μελών την υπ’αριθ.20144/16-11-2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητα Ζωής η οποία έχει ως ακολούθως:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

                       Κιάτο 16/11/2015

                     Αρ. Πρωτ. 20144
 

ΠΡΟΣ

ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για έγκριση μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

ΣΧΕΤ.: 1. Ο Ν. 3852/2010 (αρ. 63 παρ. θ), πρόγραμμα Καλλικράτης.

2. Ο Ν. 3013/2002 (αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας από τους ΟΤΑ).

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω σχετικά, σας καταθέτουμε το μνημόνιο ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, προκειμένου να λάβετε σχετική απόφαση.

  

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΕ9 ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ

                                                         ΚΙΑΤΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015

                          

 1. A.ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ.
1.Κατάσταση

Ο Οικιστικός ιστός του Δήμου περιλαμβάνει 35 Τοπικές Κοινότητες και 1 Δημοτική Κοινότητα. Το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης του Δήμου είναι ορεινό και ημιορεινό περιοχές με σημαντικές εδαφικές κλίσεις και υψόμετρο από μηδέν (0) έως χίλια διακόσια (1200) μέτρα.

 

2. Σκοπός

Η προστασία της ζωής και της περιουσίας των δημοτών από πλημμυρικά φαινόμενα.

Πλημμύρα είναι η ανύψωση της στάθμης των νερών ποταμού, λίμνης ή θάλασσας και η έξοδός τους από την κοίτη τους και οφείλεται συνήθως στις κλιματολογικές συνθήκες ενώ ενισχύεται από την μορφολογία του εδάφους.

Οι πλημμύρες προκαλούνται λόγω ραγδαίων βροχοπτώσεων – ισχυρών καταιγίδων ή από ξαφνικό λιώσιμο χιονιού με αποτέλεσμα την αύξηση της απορροής των ποταμών. Οι ξαφνικές πλημμύρες είναι το αποτέλεσμα ατμοσφαιρικών διαταραχών, που συνοδεύονται από ραγδαίες βροχοπτώσεις, με μεγάλες ποσότητες νερού σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι κυριότεροι παράγοντες που συμβάλλουν για να εκδηλωθεί μια πλημμύρα είναι: Η ένταση και η διάρκεια της βροχόπτωσης, το ανάγλυφο του εδάφους, η καταστροφή της φυσικής βλάστησης λόγω πυρκαγιών, [παρεμβάσεις που έχουν γίνει στην κοίτη και τα πρανή των ρεμάτων. Επίσης, συμβάλλει η ανυπαρξία ή η πλημμελής συντήρηση των τεχνικών έργων τα οποία κατασκευάστηκαν για να διευκολύνουν την απορροή των ομβρίων υδάτων.

3. Επιπτώσεις πλημμύρων

Οι επιπτώσεις των πλημμυρών μπορεί να είναι άμεσες, που προκαλούνται από την πλημμύρα ή έμμεσες που προκαλούνται από την αποσυγκρότηση ή τη δυσλειτουργία των υπηρεσιών και συστημάτων που σχετίζονται με αυτήν.

Α. Πρωτογενείς επιπτώσεις

Δημιουργούνται από την άμεση επαφή με τα νερά της πλημμύρας.

Οι πρωτογενείς επιπτώσεις από τις πλημμύρες είναι:

 • Μεταφορά πετρωμάτων, ιζημάτων και μεγάλης ποσότητας αιωρούμενου φορτίου (αυτοκίνητα, σπίτια κ.λ.π)
 • Μεταφορά μεγάλων και συμπαγών ποσοτήτων διαβρωσιγενών υλικών. Αυτού του τύπου η διάβρωση μπορεί να υποσκάψει τα θεμέλια γεφυρών, κτιρίων, αναχωμάτων και να προκαλέσει κατάρρευσή τους.
 • Πρόκληση ζημιών στις κατοικίες και καταστροφή του εξοπλισμού τους.
 • Καταστροφή των καλλιεργειών όταν πλημμυρίζουν γεωργικές εκτάσεις ενώ τα ζώα των στάβλων και άλλα κατοικίδια ζώα σε αρκετές περιπτώσεις πνίγονται και μεταφέρονται μακριά.
 • Στα νερά της πλημμύρας μπορεί να συγκεντρωθούν σκουπίδια μπάζα και τοξικά απόβλητα που μπορεί να προκαλέσουν δευτερογενείς επιπτώσεις στην υγεία.

Β. Δευτερογενείς επιπτώσεις

 • Τα δίκτυα ύδρευσης μπορεί να μολυνθούν και ειδικά στην περίπτωση που θα πλημμυρίσουν οι βιολογικοί σταθμοί επεξεργασίας λυμάτων αυτό μπορεί να προκαλέσει ασθένειες και άλλες παρενέργειες στην       Δημόσια Υγεία.
 • Μπορεί να διακοπεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
 • Μπορεί να διακοπεί η λειτουργία των συστημάτων μεταφοράς έχοντας ως αποτέλεσμα την έλλειψη τροφίμων και υπηρεσιών καθαριότητας.

Γ. Τριτογενείς επιπτώσεις

 • Η απόθεση ιζημάτων που μεταφέρει η πλημμύρα μπορεί να προκαλέσει καταστροφή των καλλιεργειών.
 • Προβλήματα στην καταστροφή του περιβάλλοντος των άγριων ζωνών.

Οι πλημμύρες μετά από έντονες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει στο παρελθόν σημαντικές καταστροφές, σε καλλιέργειες, σε τεχνικά έργα και σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις καθώς και σε οικίες και αποθήκες.

4.Ενέργειες του Δήμου.

     4Α. Στάδιο Πρόληψης και Ετοιμότητας

 • Σύνταξη σχεδίου αντιμετώπισης κινδύνων από πλημμυρικά φαινόμενα.
 • Τήρηση στοιχείων επιχειρησιακά έτοιμων μέσων που διαθέτουν οι υπηρεσίες του Δήμου και των υπευθύνων χειριστών τους (εξειδικευμένο προσωπικό, μηχανήματα έργου, οχήματα μεταφοράς προσωπικού, εφόδια) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω πλημμύρων.
 • Συντήρηση των μηχανημάτων έργου και του υπόλοιπου εξοπλισμού που διαθέτει ο Δήμος (προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών ,φίλτρων, λαδιών κ.λ.π.).
 • Συντήρηση του δικτύου ομβρίων υδάτων των οδών που είναι υπεύθυνος ο Δήμος. Περιλαμβάνονται εργασίες όπως καθαρισμός, συντήρηση και λειτουργία φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου όμβριων υδάτων και των συνδετήριων αγωγών με τους αποδέκτες.
 • Έλεγχος και συντήρηση εγγειοβελτιωτικών έργων αρμοδιότητας ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ, ΟΤΑ, ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος πλημμύρων σε περιοχή πλησίον των ανωτέρω έργων.
 • Εξασφάλιση των αναγκαίων μέσων και εργαλείων για στις επεμβάσεις του προσωπικού (αλυσοπρίονα, φτυάρια, φακοί κ.λ.π.) και εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας καυσίμων για τα μηχανήματα και οχήματα του Δήμου .
 • Συνεργασία με την Περιφέρεια, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, το Αστυνομικό Τμήμα Κιάτου την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κιάτου και τις στρατιωτικές αρχές.
 • Διατήρηση σε ετοιμότητα των μέσων και του προσωπικού σύμφωνα με τα δελτία επικινδυνότητας της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Δ/σης.
 • Ενημέρωση των κατοίκων των Τ. Κ. και Δ. Κ. για λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από πλημμυρικά φαινόμενα.
 • Έλεγχος των αντιπλημμυρικών έργων που υπάρχουν στην περιφέρεια του Δήμου και συντήρησή τους ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία τους.
 • Έλεγχος και προληπτικός καθαρισμός των κοιτών των ρεμάτων και χειμάρρων με σκοπό την αποκατάσταση της φυσικής τους ροής .
 • Υπεύθυνη υπηρεσία για την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου είναι η ΔΕΥΑΣ για τη Δ.Ε. Σικυωνίων και οι υπηρεσίες ύδρευσης των Δ.Ε. Στυμφαλίας και Φενεού και υπεύθυνη υπηρεσία για τα οχήματα μηχανήματα έργων του Δήμου είναι το τμήμα κινητού μηχανολογικού εξοπλισμού .
 • Ενημέρωση των ομάδων επέμβασης και πληροφόρηση των κατοίκων για τον αναμενόμενο κίνδυνο και υπενθύμιση μέτρων αυτοπροστασίας.
 • Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και του σωματείου με την επωνυμία: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ», που έχει ως σκοπό την παροχή βοήθειας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, την αντιμετώπιση κάθε είδους καταστροφών και τη δραστηριοποίηση στις φάσεις της πρόληψης, της άμεσης επέμβασης, της αποκατάστασης και τη συμμετοχή στον πολιτικό σχεδιασμό και προστασία και τη συνεργασία με κρατικούς ή άλλους φορείς.

4Β. Στάδιο άμεσης επέμβασης για την αντιμετώπιση για την αντιμετώπιση των καταστροφών από πλημμυρικά φαινόμενα.

 • Διασφάλιση της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου μετά την εκδήλωση του καταστροφικού φαινομένου και εξασφάλιση της επικοινωνίας με τους λοιπούς επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς.
 • Σύγκλιση ΣΤΟ για την υποβοήθηση του έργου που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Δημάρχου.
 • Ενημέρωση του Δημάρχου από τις υπηρεσίες της ΕΛΑΣ και Π.Σ. για την επικρατούσα κατάσταση στην περιοχή ευθύνης τους μετά από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.
 • Συνεχής επικοινωνία με τις Τοπικές Αρχές (Πυροσβεστική Υπηρεσία Κιάτου, Αστυνομικό Τμήμα Κιάτου και ΕΚΑΒ για την άμεση συνδρομή των υπηρεσιών τους και για την κάλυψη των αναγκών που θα έχουν προκύψει).
 • Kινητοποίηση όλου του δυναμικού του Δήμου σε προσωπικό και μέσα που διαθέτει με σκοπό την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης που έχει προκύψει από πλημμυρικά φαινόμενα.
 • Συλλογή πληροφοριών και εκτίμηση των επιπτώσεων των καταστροφών λόγω πλημμυρών, με στόχο την ιεράρχηση των δράσεων πολιτικής προστασίας.
 • Διάθεση όλων των μηχανημάτων έργου και οχημάτων του Δήμου ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν.
 • Ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κιάτου του Αστυνομικού Τμήματος Κιάτου της Π. Ε. Κορινθίας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την φύση και την έκταση των ζημιών, την εξέλιξη των φαινομένων και την κάλυψη των ζημιών που θα έχουν προκύψει.
 • Υποστήριξη του έργου των λοιπών επιχειρησιακά εμπλεκόμενων φορέων (Π.Σ. ΕΛ.ΑΣ.).
 • Άμεσος οπτικός έλεγχος των αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας συντήρησης του Δήμου.
 • Άμεσος οπτικός έλεγχος λοιπών τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων αρμοδιότητας του Δήμου για τη διαπίστωση βλαβών και εκτίμηση του δυναμικού και των μέσων που απαιτούνται για την άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας τους.
 • Οργάνωση με μέσα και προσωπικό του Δήμου αλλά και με τη συνδρομή εθελοντικών ομάδων για την βοήθεια σε άτομα που κινδυνεύουν και την στήριξη σε οικίες που έχουν άτομα ασθενή, υπερήλικα και άτομα με ειδικές ανάγκες.
 • Ο Δήμαρχος σε συνεργασία με την οικεία Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης εκδίδει απόφαση διακοπής των μαθημάτων λόγω έκτακτων συνθηκών.
 • Ενημέρωση της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Περιφέρειας.

             4Γ. Στάδιο Αποκατάστασης

 • Συντονισμός των ομάδων επέμβασης για τις δράσεις του μηχανισμού αποκατάστασης και την παροχή βοήθειας όπου απαιτείται.
 • Καταγραφή των ζημιών.
 • Έλεγχος της βατότητας του οδικού δικτύου αρμοδιότητας του Δήμου για τυχόν βλάβες που υπάρχουν καθώς και για αποκατάσταση της λειτουργίας τους. (Απομάκρυνση φερτών υλικών και πλημμυρικών υδάτων από το οδόστρωμα και αποκατάσταση της οδικής κυκλοφορίας).
 • Έλεγχος των       υποδομών και τεχνικών έργων αρμοδιότητας του Δήμου μετά για την διαπίστωση ζημιών που προκλήθηκαν από πλημμύρες, και αποκατάσταση της λειτουργίας τους.
 • Άμεση αποκατάσταση των βλαβών στις εγκαταστάσεις του δικτύου ύδρευσης με ευθύνη της ΔΕΥΑΣ για τη Δ.Ε. Σικυωνίων και των υπηρεσιών ύδρευσης των Δ.Ε. Στυμφαλίας και Φενεού και υγειονομικός έλεγχος λειτουργίας των συστημάτων ύδρευσης σε συνεργασία με την Δ/νση Δημόσιας Υγείας της ΠΕ Κορινθίας για την διασφάλιση της ποιότητας του ποσίμου ύδατος.
 • Ενημέρωση της ΔΕΗ για τυχόν βλάβες που υπάρχουν στην ηλεκτροδότηση του Δήμου.
 • Ενημέρωση του ΟΤΕ για τυχόν βλάβες που υπάρχουν στις τηλεπικοινωνίες.
 • Ενημέρωση της Δ/νσης Π.Π. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Π. Ε. για τις επιπτώσεις της καταστροφής και την έντασή τους στην περιφέρεια του Δήμου.
 • Ο Δήμος προτείνει ή ζητά την επιπλέον βοήθεια σε ανθρώπινο δυναμικό και μέσα που απαιτούνται από την Περιφέρεια και τη Δ/ΝΣΗ Π.Π.
 • Κατά προτεραιότητα εξετάζονται αιτήματα συνδρομής στο έργο διάσωσης και απεγκλωβισμού όπως και η διάνοιξη αποκλεισμένων δρόμων αρμοδιότητας του Δήμου για τη διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων των σωστικών συνεργείων προς και από την πληγείσα περιοχή.
 • Συνεδρίαση του ΣΤΟ σε επίπεδο Δήμου με στόχο τον συντονισμό των ενεργειών ,κινητοποίηση       των Τοπικών φορέων και διάθεση του υπάρχοντος δυναμικού με σκοπό την πρόληψη και την αντιμετώπιση των καταστάσεων.
 • Κοινωνική προστασία στους πολίτες που περιέρχονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας πλημμυρών. Άμεση υποστήριξη από τη Γ.Γ.Π.Π. μέσω των Δήμων όταν συντρέχει περίπτωση για την κάλυψη των πρώτων αναγκών και από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στη συνέχεια, δια των αρμόδιων υπηρεσιών πρόνοιας του Δήμου.

5. Οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών

Μεταξύ των δράσεων που απαιτούνται για την προστασία της ζωής και της υγείας των πολιτών ,είναι και η οργανωμένη απομάκρυνσή τους από την περιοχή που τεκμηριωμένα ότι απειλείται από εξελισσόμενη επικείμενη καταστροφή.

Αρμόδιο όργανο για την υλοποίηση της ανωτέρω δράσης είναι ο Δήμαρχος περιοχή του οποίου πλήττεται και ο οποίος έχει και το συντονισμό του έργου Πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση της καταστροφής ή ο Περιφερειάρχης σε περιπτώσεις που η εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή μπορεί να επηρεάσει πάνω από ένα Δήμο. (άρθρο 18 παρ. του Ν.3613/2007).

Η οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών εξετάζεται ως μέτρο που δρομολογείται για την προληπτική προστασία τους κάτω από ορισμένες συνθήκες και περιορισμούς ,η εκτίμηση των οποίων μπορεί να γίνει μόνο σε τοπικό επίπεδο.

Ο κίνδυνος που διατρέχουν οι πολίτες εξαιτίας πλημμυρών προέρχεται κατά βάση α) από την κατάκλιση κατοικημένων περιοχών από πλημμυρικά ύδατα (παράρσυση από πλημμυρικά ύδατα, ατυχήματα εγκλωβισμοί, κατάρρευσης κτιρίων ) β)Από χημικούς ή λοιμογόνους παράγοντες γ)Από κατολισθητικά φαινόμενα.

Επομένως το σκεπτικό των αποφάσεων για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών εξαιτίας των πλημμυρών θα πρέπει να συνδέεται με βάση τους παραπάνω κινδύνους.

Σε περιπτώσεις πλημμυρικών και κατολισθητικών φαινομένων αρμόδιοι να εισηγηθούν στον Δήμαρχο την λήψη απόφασης είναι ο κατά τόπους προϊστάμενος των τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας.

Σε περίπτωση που προκύπτουν ζητήματα δημόσια Υγείας λόγω πλημμυρικών φαινομένων αρμόδιος να εισηγηθεί   την λήψη της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών είναι ο προϊστάμενος της Υγειονομικής υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας.

Σε περιπτώσεις που έχουμε κατολισθητικά φαινόμενα αυτό μπορεί να αξιολογείται και να λαμβάνεται κατά περίπτωση υπόψη δεδομένου του προληπτικού χαρακτήρα του μέτρου της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών.

Η δράση της οργανωμένης απομάκρυνσης πρέπει να πραγματοποιείται μόνον όταν εξασφαλίζεται εγκαίρως η καλή οργάνωση για την ασφαλή υλοποίησή της.

Η δράση της οργανωμένης απομάκρυνσης ως μέτρο για την προληπτική προστασία των πολιτών, έχει χαρακτήρα μη υποχρεωτικό, βασιζόμενη στην ενημέρωσή τους για τις συνέπειες παραμονής στο χώρο για τον οποίο έχει ληφθεί η απόφαση της απομάκρυνσης.

Αντίθετα η διάσωση η οποία αποτελεί αρμοδιότητα του Πυροσβεστικού σώματος είναι δράση υποχρεωτική και κατά κανόνα αφορά μικρές ομάδες πολιτών ή μεμονωμένα άτομα σε συγκεκριμένο και περιορισμένο χώρο που βρίσκονται εντός της περιοχής που εξελίσσεται η καταστροφή.

Η οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών ως δράση πολιτικής προστασίας υποστηρίζεται θεσμικά από την Ελληνική αστυνομία και το Πυροσβεστικό Σώμα.(Ν.2800/2000και Ν.3511/2006).

Στις περιπτώσεις που η δράση αφορά πολίτες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή περιλαμβάνει άτομα με προβλήματα Υγείας πρέπει εκ των προτέρων να εξασφαλίζεται η παρουσία μονάδων του ΕΚΑΒ.(Ν.1579/1985).

6. Γενικές Οδηγίες –προφυλάξεις

 • Παρακολούθηση των δελτίων σας Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
 • Προμήθεια εφοδίων πρώτης ανάγκης (φακός, φορητό ραδιόφωνο ή τηλεόραση, εφεδρικές μπαταρίες, κουτί πρώτων βοηθειών.).
 • Εγκαταλείψτε υπόγειους χώρους και μετακινηθείτε σε ασφαλές υψηλό σημείο.
 • Κλείστε τους διακόπτες ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού.
 • Μη διασχίζετε χείμαρρους πεζοί ή με το αυτοκίνητό σας.
 • Αποφύγετε τη μετακίνηση μέσα σε πλημμυρισμένους δρόμους και περιοχές.
 • Εγκαταλείψτε το αυτοκίνητό σας σε περίπτωση που αυτό έχει ακινητοποιηθεί και ενδέχεται να παρασυρθεί ή να πλημμυρίσει.
 • Μείνετε μακριά από ηλεκτροφόρα καλώδια.
 • Μην πλησιάζετε σε περιοχές που έχουν σημειωθεί στο παρελθόν ή είναι επικίνδυνες για κατολισθήσεις και πτώσεις βράχων.
 • Αν είσαστε στο δάσος μην παραμένετε κάτω από μεμονωμένα δένδρα αλλά βρείτε καταφύγιο σε συστάδα χαμηλών δένδρων.
 • Αν είσαστε σε εξωτερικό χώρο και δεν υπάρχει κτίριο στην περιοχή ,μείνετε στο αυτοκίνητο με κλειστά παράθυρα αποφεύγοντας να αγγίζετε μεταλλικά μέρη μέσα και έξω από το αυτοκίνητο.
 • Αποφύγετε λιμνάζοντα νερά, μπορεί να είναι αγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος στην περίπτωση που υπάρχουν υπόγεια καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος ή διαρροές από εγκαταστάσεις.

7. Περιοχές του Δήμου στις οποίες μπορούν να δημιουργηθούν προβλήματα από πλημμύρες

Ορισμένες επικίνδυνες θέσεις στο Δήμο Σικυωνίων στις οποίες μπορούν να δημιουργηθούν προβλήματα από πλημμύρες σε περίπτωση εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω:

Δ. Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ:

1. Τα ποτάμια «ΚΥΡΙΛΛΟΣ», «ΕΛΙΣΩΝΑΣ» και «ΑΣΩΠΟΣ» που διασχίζουν την περιφέρεια της Δ.Κ. Κιάτου

2. Ο ποταμός «ΣΕΛΙΑΝΔΡΟΣ» που διασχίζει την περιφέρεια της Τ.Κ. Κ. Διμηνιού.

3. Ρέματα: από παλιά πηγή «ΡΙΚΙΖΑ» προς ποτάμι, «ΠΡΟΣΚΟΖΑ», και «ΠΡΟ» από Αγ. Τριάδα στην Τ. Κ. Βελίνας.

4. Ρέματα: εντός οικισμού με την ονομασία «ΤΣΑΓΡΙΝΗΣ», και ακόμα ένα παραπλήσιο στον οικισμό στην Τ.Κ. Γονούσας.  

5. Ρέμα που βρίσκεται εντός του οικισμού της Τ.Κ. Μικρού Βάλτου με την ονομασία «ΡΕΠΕΖΙ» και συνεχίζεται εκτός οικισμού με την ονομασία «ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΣΑΝΤΗΛΑ».

6. Ο ποταμός Ασωπός που διασχίζει την περιφέρεια της Τ.Κ. Βασιλικού.

7. Ο ποταμός Κύριλλος που διασχίζει την περιφέρεια της Τ.Κ. Πασίου.

8. Ρέμα μήκους 150 – 200 μέτρων πάνω από τον οικισμό της Τ.Κ. Τιτάνης.

9. Το πάνω μέρος του ποταμού Ελισώνα στην Τ.Κ. Κρυονερίου.

10. Ο ποταμός Σοφαίνετος στην Τ. Κ. Κλημεντίου.

11. Στην Τ.Κ. Σουλίου:

Ρέμα «ΚΙΝΕΤΑΣ».

Ρέμα «ΧΟΥΝΗΣ» από γέφυρα Χούνης έως θέση «ΠΕΛΓΟΥΘΙ», και συγκεκριμένα στη θέση «ΓΚΡΑΒΑ» και στη θέση «ΡΕΠΕΖΙ».

Ρέμα «ΚΑΜΙΝΙΑ» στη θέση «ΠΛΑΤΙΑ ΒΡΥΣΗ» στη θέση «ΜΟΛΑ – ΔΡΑΓΑΤΣΟΥΛΑ ΚΟΛΑΜΠΟΤΟΥ»

Ρέμα «ΜΙΚΡΟ ΧΟΥΝΙ».

Δ. Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ:

1. Συμβολή χείμαρρου Καλιάνων με Επ. Ο. Καλιάνων-Ψαρίου.

2 Διασταύρωση Σοφαίνετου ποταμού με γέφυρα Επ. Ο. Καλιάνων-Σκοτεινής.

3.Διασταύρωση Επ.Ο. Κιάτου-Γκούρας με χείμαρρο στη θέση πλατεία Στυμφαλίας.

4.Διασταύρωση Επ. Ο. Καρτερίου-Λαύκας με χείμαρρο στη θέση Αγία Τριάδα.

5. Διασταύρωση Επ. Ο. Κιάτου-Γκούρας με μικρό χείμαρρο στη θέση Γήπεδο   Kαισαρίου.

6.Διασταύρωση Επ. Ο. Κιάτου-Γκούρας με χείμαρρο στη θέση Γεφυροπλάστιγγα Καισαρίου.(Θέση Μπάρτζη).

7.Διασταύρωση Σοφαίνετου ποταμού με γέφυρα Επ. Ο. Καισαρίου-Ασπροκάμπου.

8.Χέιμαρρος κοντά στο σταφιδεργοστάσιο Θέση Ριβή)

9.Χείμαρρος από χωριό μέχρι Σοφαίνετο ποταμό (θέση Σόριζα).

10. Ρέμα Προλημέντι έως Σοφαίνετο(Ξεκινάει από σύνορα Κλημεντίου-                                                                                                                              Καισαρίου έως Σοφαίνετο ποταμό.

11 Διασταύρωση Επαρχιακού δρόμου εντός του οικισμού Ψαρίου με χείμαρρο στη θέση   Άγιο Νικόλαο.

12. Διασταύρωση Επαρχιακού δρόμου εντός οικισμού Καστανιάς με χείμαρρο στη θέση Προτομή Παπανίκα.

13. Κεντρικός χείμαρος στην Τ.Κ. Λαύκας από θέση Αγ. Γεώργιος-Χωριό Κάμπος-Λίμνη.(Επικίνδυνη θέση Κιάφιζα μπροστά στο νεκροταφείο δεν έχει διέξοδο).

14. Χείμαρρος ανατολικός όρος στο Τ.Κ. Λαύκας και καταλήγει ανατολικά του οικισμού.

15. Χείμαρρος από Αγ. Κυριακή στην Τ.Κ. Δροσοπηγής έως θέση Καμάρι.

16. Χείμαρρος από θέση Φράγμα στην Τ.Κ. Δροσοπηγής έως θέση Καμάρι.

17. Θέση τρύπα Λίμνης από Καίσαρι ενώνεται με πηγές Κεφαλαρίου και καταλήγει στη Λίμνη.

18. Ρέμα που ξεκινάει από βουνό στην Τ.Κ. Κεφαλαρίου και καταλήγει μέσα στο χωριό (θέση Μπούκα καθάρισμα).

19. Ρέμα στην Τ.Κ. Ψαρίου στη θέση διάσελο για Καλιάνους έως χωριό έως γεώτρηση στη θέση Νταούλια.

20. Χείμαρρος από θέση οικία Παναγόπουλου έως Αγ. Γεώργιος μέχρι οικία Σταματόπουλου έως θέση Νταούλια (περίπου 2χλμ.) στην Τ.Κ. Ψαρίου.

21. Χείμαρρος από θέση Προφ. Ηλίας έως οικία Τζελέπη Δημητρίου.στην Τ.Κ. Ψαρίου.

22. Ρέμα στην Τ.Κ. Κυλλήνης πάνω από το χωριό περνάει από στο κέντρο του οικισμού ΄πλατείακαι καταλήγει στο κάτω μέρος του χωριού.

23. Χείμαρρος Τρία ρέματα. Ξεκινάει από Σέγκλιζα Τρία ρέματαστην Τ. Κ. Κυλλήνης και καταλήγει στον οικισμό Μάτσιζα. Προκειμένου να μην πλημμυρίσει ο οικισμός Στυμφαλίας πρέπει να γίνει διάνοιξη του Ρέματος.

24. Χείμαρρος που ξεκινάει από περιοχή Μπόκα στην Τ.Κ. Κυλλήνης έως Δενδρούλια- αχούρι και καταλήγει στη λίμνη Στυμφαλίας. Με την εκτέλεση του αναδασμού έκλεισε η δίοδος και καταλήγει στις καλλιέργειες του αναδασμού.

25.Ρέμα στην Τ.Κ. Στυμφαλίας που ξεκινάει από τη θέση Στέρνα περνάει από τον οικισμό Μάτσιζας και καταλήγει στον οικισμό της Στυμφαλίας.(Πρέπει να γίνει διάνοιξη από τον οικισμό έως τον αρδευτικό αύλακα).

26. Χείμαρρος από θέση Αγ. Κυριακή έως θέση Καμάρι στην Τ.Κ. Δροσοπηγής

27. Χείμαρρος από θέση Φράγμα έως θέση Καμάρι στην Τ.Κ. Δροσοπηγής.

ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ

1. Ρέμα Παταταποθήκες στην Τ.Κ. Γκούρας(από θέση Μπούρμπουλα μέχρι τον κάμπο   περιοχή Κολυμπάκια                                                                                                                                

2. Ρέμα Νόση ( Από όρια χωριού έως περιοχή Μεσονύτσα)

3. Ρέμα κάτω βρύση στην Τ.Κ. Γκούρας (Ξεκινάει από θέση κάτω βρύση                                                                        

και καταλήγει σε αναδασμό

4.¨Ολβιος ποταμός(Περιοχή Μεσινού-σπάρτες-Καταβόθρες).

5. Χείμαρρος στην Τ.Κ. Στενού (Ξεκινά από θέση Μαυρόλογγος περνά μέσα από το χωριό και καταλήγει στον όλβιο ποταμό.

6. Ρέμα Κατεβασιές στην Τ.Κ. Πανοράματος(Ξεκινάει από το χωριό περνάει από τον δρόμο και καταλήγει στον κάμπο.Καθάρισμα 100 μέτρα πάνω από την άσφαλτο και 150 μέτρα κάτω από την άσφαλτο.

7. Ρέμα στην είσοδο του χωριού στη θέση Βρύση και καταλήγει στον κεντρικό χείμαρρο Καλυβίων – Κατεβασιές –Κεφαλόβρυση.

8. Ρέμα Κουφολούζι στην Τ.Κ. Φενεού .(Από θέση αγ. Νικόλαος-Χωριό –Ποτάμι- Λίμνη Δόξα).

9. Χείμαρρος από πηγή στο Στρούτζι έως τον κάμπο στο Τ.Κ. Ματίου.

10. Ρέμα εντός οικισμού στην Τ.Κ. Αρχαίας Φενεού που καταλήγει στη θέση Κεφαλόβρυσο

11. Ρέμα στη θέση Περιβόλα στην Τ.Κ. Αρχαίας Φενεού (Ξεκινάει στο επάνω δεξιό μέρος του χωριού, το σχολείο βρίσκεται στην μέση).

12. Ρέμα στη θέση Κοκκινιά στην είσοδο της Τ.Κ. Αρχαίας Φενεού.

13. Χείμαρρος από θέση έριζα –κανάλι –λίμνη στην Τ.Κ. Μεσινού

14. Χείμαρρος από θέση έριζα αριστερά του Τ.Κ. Μεσινού και καταλήγει στον Όλβιο ποταμό.

Ο Δήμος Σικυωνίων έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με το σωματείο με την επωνυμία: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ», που έχει ως σκοπό την παροχή βοήθειας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, την αντιμετώπιση κάθε είδους καταστροφών και τη δραστηριοποίηση στις φάσεις της πρόληψης, της άμεσης επέμβασης, της αποκατάστασης και τη συμμετοχή στον πολιτικό σχεδιασμό και προστασία και τη συνεργασία με κρατικούς ή άλλους φορείς.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΗΛ.

ΣΤΑΘΕΡΟ

ΤΗΛ.

ΚΙΝΗΤΟ

1 ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

2742360100 6973799019
2 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΥΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΦΙΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

2742021103

2742360161

2742360106

2747360215

2747360124

6944508024

6974703838

6944276808

6973733307

6948245315

3 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΣΕΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΠΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

2742360151

2747360215

2747360124

6977029308

6972220441

6984165050

4 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΦΙΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

2742021103

2747360200

2747360100

6944508024

6973733307

6948245315

5 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2742360106  
6 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2742360165 6936155332
7 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΒΛΑΣΗΣ 2742026490 6974935309

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ Δ.Κ. ΚΑΙ Τ.Κ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α/Α Δ.Κ. / Τ.Κ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1 ΚΙΑΤΟ Φαρμάκης Παναγιώτης 6945755559
2 ΒΕΛΙΝΑ Ρήγας Ιωάννης 6972920203
3 ΓΟΝΟΥΣΑ Καλαντζής Παναγιώτης 6948106790
4 ΔΙΜΗΝΙΟ Βρέντας Ιωάννης 6944338008
5 Κ. ΔΙΜΗΝΙΟ Νικολάου Δημήτριος 6977301810
6 ΚΛΗΜΕΝΤΙ Σπηλιώτης Δημήτριος 6972351822
7 ΚΡΥΟΝΕΡΙ Ραφτόπουλος Κων/νος 6972244395
8 ΛΑΛΙΩΤΙ Τυρλής Άγγελος 6946522666
9 ΜΕΓ. ΒΑΛΤΟΣ Στάθης Σωτήριος 6974505606
10 ΜΙΚ. ΒΑΛΤΟΣ Μηλιώτης Γεώργιος 6932020285
11 ΜΟΥΛΚΙ Κλειούφη Γεωργία 6974074163
12 ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ Σταθακόπουλος Κων. 6973003834
13 ΠΑΣΙΟ Κελλάρης Δημήτριος 6937641421
14 ΒΑΣΙΛΙΚΟ Θεοχάρης Πολυχρόνης 6945414254
15 ΣΟΥΛΙ Νικολάου Νικόλαος 6973404095
16 ΤΙΤΑΝΗ Μπασιώτης Ιωάννης 6945029031
17 ΜΠΟΖΙΚΑ Σκούπας Απόστολος 6973984796
18 ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΣ Καραχοντζίτης Νικ. 6974407756
19 ΔΡΟΣΟΠΗΓΗ Δρίμας Ιωάννης 6946626242
20 ΚΑΙΣΑΡΙ Ράπτης Νικόλαος 6944362677
21 ΚΑΛΛΙΑΝΟΙ Σελέκος Κωνσταντίνος 697 3223039
22 ΚΑΣΤΑΝΙΑ Δεδάκης Σπυρίδων 6932268320
23 ΚΕΦΑΛΑΡΙ Μπεγλίτης Παναγιώτης 6946667769
24 ΚΥΛΛΗΝΗ Σκάζας Δημήτριος 6973734334
25 ΛΑΥΚΑ Αθανασούλης Ιωάννης 6974829566
26 ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ Καρατζάς Σωτήριος 6972779925
27 ΨΑΡΙ Γαλάνης Σπυρίδωνας 6974607241
28 ΑΡΧ. ΦΕΝΕΟΣ Παπουτσής Απόστολος 6973405357
29 ΓΚΟΥΡΑ Ρέλιας Αθανάσιος 6947300483
30 ΚΑΤΩ ΤΑΡΣΟΣ Τσετσώνης Παναγ. 6947588265
31 ΜΑΤΙ Μουλόπουλος Κωνσταντίνος  
32 ΜΕΣΙΝΟ Κουλούκης Σωτήριος 6977077104
33 ΜΟΣΙΑ Τζιώρης Γεώργιος 6938576254
34 ΠΑΝΟΡΑΜΑ Παναγόπουλος Δημ. 6974818296
35 ΣΤΕΝΟ Κοτσίρης Βασίλειος 6972058445
36 ΦΕΝΕΟΣ Μπεκιάρης Δημήτριος 6974643281

 

 

 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1 ΓΚΙΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΗΣ
2 ΔΕΛΗΣΤΑΘΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ 28 ΧΕΙΡ. ΜΗΧ. ΕΡΓΩΝ
3 ΖΑΡΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΡΙΑ
4 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΕ 29 ΟΔΗΓΟΣ
5 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ 29 ΟΔΗΓΟΣ
6 ΚΥΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΗΣ
7 ΜΥΤΤΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΔΕ 29 ΟΔΗΓΟΣ
8 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΡΙΑ
9 ΣΚΟΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ 29 ΟΔΗΓΟΣ
10 ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ 29 ΟΔΗΓΟΣ
11 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕ 29 ΟΔΗΓΟΣ
12 ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΗΠΟΥ
13 ΣΩΤΗΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΗΠΟΥ
14 ΤΣΙΠΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΗΠΟΥ
15 ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑΣ ΤΟΜΑΣ – ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΔΕ 29 ΟΔΗΓΟΣ
16 ΛΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΗΣ
17 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΕ 28 ΧΕΙΡ. ΜΗΧ. ΕΡΓΩΝ
18 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ
19 ΔΡΙΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ
20 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ
21 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ
22 ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ
23 ΜΠΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ 29 ΟΔΗΓΟΣ
24 ΠΡΑΧΑΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΗΣ
25 ΛΕΓΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΗΣ
26 ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ
27 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΜΕΣΩΝ:

Α/Α

ΟΧΗΜΑ

ΑΡ.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ J.C.B. 3CX ΜΕ 45068

Πετρελαιοκίνητο.

Σφυρί

2 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ J.C.B. 3CX ΜΕ 107668

Πετρελαιοκίνητο.

Σφυρί, καταστροφέας.

3 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ J.C.B. 3CX ΜΕ 86393

Πετρελαιοκίνητο.

Σφυρί,1 κουτάλα.

4 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ AMBIENTE ΜΕ 75702

Πετρελαιοκίνητο.

Εξάρτηση εκσκαφέα, φορτωτή.

5 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ AMBIENTE ΜΕ 111235

Πετρελαιοκίνητο.

Καλαθοφόρος βραχίωνας, φορτωτής, εκσκαφέας, χορτοκοπτικός βραχίονας.

6 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ HYUNDAIROBEX ΜΕ 111244 Πετρελαιοκίνητο.
7 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ CATERPILLARM322D ΜΕ 113687

Πετρελαιοκίνητο.

Σφυρί, 3 κουτάλες.

8 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ CATERPILLAR – 444Ε ΜΕ 117455

Πετρελαιοκίνητο.

Σφυρί, 3 κουτάλες.

9 ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ KOMATSUGD521-A ΜΕ 45021 Πετρελαιοκίνητο με λεπίδα εκχιονισμού.
10 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ (ΥΔΡΟΦΟΡΟ) MERCEDES 1317 ΜΕ 68281

Πετρελαιοκίνητο.

Δεξαμενή και κανόνι νερού.

11 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ IVECO 190E30W 4X4 ΚΗΥ 2216

Πετρελαιοκίνητο.

Λεπίδα εκχιονισμού

12 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES L608 ΚΗΙ 5519 Πετρελαιοκίνητο.
13 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ MERCEDES 1619 ΚΗΥ 5113 Πετρελαιοκίνητο.
14 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ MERCEDES 1817 ΚΗΥ 2220 Πετρελαιοκίνητο.
15 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ MERCEDESACTROS 1832 KHH 2925

Πετρελαιοκίνητο.

Λεπίδα εκχιονισμού

16 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ MERCEDES ATEGO 1823 KHI 5497

Πετρελαιοκίνητο.

Βυτίο 5 tn με πυροσβεστικό με μάνικα.

17 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ NISSAN CABSTAR 35. 13 ΜΕ 113694 Πετρελαιοκίνητο με ανυψωτικό
18 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ FIAT - IVECO ΚΗΥ 2213 Πετρελαιοκίνητο.
19 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ – ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ NISSANNP-300 PICKUPD 22 ME 107674 Πετρελαιοκίνητο.
20 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ MAZDABT-50 KHH 2938 Πετρελαιοκίνητο.
21 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ NISSANNP-300 pickup KHH 2913 Πετρελαιοκίνητο.
22 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ NISSANNP-300 pickup KHH 2939 Πετρελαιοκίνητο.
23 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ NISSANNP-300 pickup ME 112263 Πετρελαιοκίνητο.
24 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ MULTICARFUMO ME 107654 Πετρελαιοκίνητο.
25 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ V.W. GOLFCL 1.6 DIESEL ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΗΥ 5116 Πετρελαιοκίνητο.
26 EΠIBATΙΚΟ FIATSCUDO 1.6 KHY 5109 Βενζίνη αμόλυβδη
27 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΤΖΙΠLANDROVERFREELANDER ΚΗΥ 2227 Βενζίνη
28 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ MITSUBISHIPAJERO ΚΗΥ 5122 Βενζίνη αμόλυβδη
29 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ MITSUBISHIL200 4X4 ΚΗΗ 2912 Βενζίνη αμόλυβδη
30 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ MITSUBISHIL200 ΚΗΗ 2941 Πετρέλαιο
31 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ V.W.Caddy ΚΗΗ 2901 Βενζίνη
32 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ V.W. GOLFCL ΜΠΛΕ ΚΗΙ 5520 Βενζίνη
33 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ MAZDA 4X4 ΚΗΥ 2236 Βενζίνη αμόλυβδη
34 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ FORDRANGER ΚΗΙ 5476 Πετρέλαιο
35 ΤΡΑΚΤΕΡ KUBOTAM8540 ΑΜ 55680 Πετρέλαιο, τρακτέρ με παρελκόμενα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ Δ.Κ. ΚΑΙ Τ.Κ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Α/Α Δ.Κ. / Τ.Κ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1 ΚΙΑΤΟ Φαρμάκης Παναγιώτης 6945755559
2 ΒΕΛΙΝΑ Ρήγας Ιωάννης 6972920203
3 ΓΟΝΟΥΣΑ Καλαντζής Παναγιώτης 6948106790
4 ΔΙΜΗΝΙΟ Βρέντας Ιωάννης 6944338008
5 Κ. ΔΙΜΗΝΙΟ Νικολάου Δημήτριος 6977301810
6 ΚΛΗΜΕΝΤΙ Σπηλιώτης Δημήτριος 6972351822
7 ΚΡΥΟΝΕΡΙ Ραφτόπουλος Κων/νος 6972244395
8 ΛΑΛΙΩΤΙ Τυρλής Άγγελος 6946522666
9 ΜΕΓ. ΒΑΛΤΟΣ Στάθης Σωτήριος 6974505606
10 ΜΙΚ. ΒΑΛΤΟΣ Μηλιώτης Γεώργιος 6932020285
11 ΜΟΥΛΚΙ Κλειούφη Γεωργία 6974074163
12 ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ Σταθακόπουλος Κων. 6973003834
13 ΠΑΣΙΟ Κελλάρης Δημήτριος 6937641421
14 ΒΑΣΙΛΙΚΟ Θεοχάρης Πολυχρόνης 6945414254
15 ΣΟΥΛΙ Νικολάου Νικόλαος 6973404095
16 ΤΙΤΑΝΗ Μπασιώτης Ιωάννης 6945029031
17 ΜΠΟΖΙΚΑ Σκούπας Απόστολος 6973984796
18 ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΣ Καραχοντζίτης Νικ. 6974407756
19 ΔΡΟΣΟΠΗΓΗ Δρίμας Ιωάννης 6946626242
20 ΚΑΙΣΑΡΙ Ράπτης Νικόλαος 6944362677
21 ΚΑΛΛΙΑΝΟΙ Σελέκος Κωνσταντίνος 697 3223039
22 ΚΑΣΤΑΝΙΑ Δεδάκης Σπυρίδων 6932268320
23 ΚΕΦΑΛΑΡΙ Μπεγλίτσης Παναγιώτης 6946667769
24 ΚΥΛΛΗΝΗ Σκάζας Δημήτριος 6973734334
25 ΛΑΥΚΑ Αθανασούλης Ιωάννης 6974829566
26 ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ Καρατζάς Σωτήριος 6972779925
27 ΨΑΡΙ Γαλάνης Σπυρίδωνας 6974607241
28 ΑΡΧ. ΦΕΝΕΟΣ Παπουτσής Απόστολος 6973405357
29 ΓΚΟΥΡΑ Ρέλιας Αθανάσιος 6947300483
30 ΚΑΤΩ ΤΑΡΣΟΣ Τσετσώνης Παναγ. 6947588265
31 ΜΑΤΙ Μουλόπουλος Κωνσταντίνος  
32 ΜΕΣΙΝΟ Κουλούκης Σωτήριος 6977077104
33 ΜΟΣΙΑ Τζιώρης Γεώργιος 6938576254
34 ΠΑΝΟΡΑΜΑ Παναγόπουλος Δημ. 6974818296
35 ΣΤΕΝΟ Κοτσίρης Βασίλειος 6972058445
36 ΦΕΝΕΟΣ Μπεκιάρης Δημήτριος 6974643281

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΕ9 ΓΕΩΠΟΝΟΣ

        

Στη συνέχεια κάλεσε ο Πρόεδρος την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

 • Την εισήγηση του Προέδρου
 • Το υπ’ αριθ. 20144/16-11-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας ζωής.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Εγκρίνει το μνημόνιο ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας και
 2. Η παρούσα απόφαση αποστέλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις δικές του ενέργειες.

         Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 3/2015.

         Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

Ακολουθούν υπογραφές

Όμοιο αντίγραφο

Κιάτο 23-11-2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π.ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστηκε 593 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο kiato.gov.gr. Η περιήγηση σας στο kiato.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies). Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το kiato.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.