2/2015 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής

Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015 03:00  |  Κατηγορία Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

                                                                     Αριθ.Αποφ. 2/2015

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων.

 

Θέμα:Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων (άρθρο 63γ. Ν. 3852/2010), σύνταξη προσχεδίου προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Σικυωνίων έτους 2016.

 

Στο Κιάτο σήμερα στις 19 Νοεμβρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την υπ’ αριθ. 20344/19-11-2015 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ

1 Σπυρίδων Σταματόπουλος

2 Ιωάννης Μυττάς

3.Παύλος Χρυσικός

 
4.Παναγιώτης Φιακάς  
5.Βασίλειος Δομετίου  
6.Ευάγγελος Καρακούσης  
   

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, Δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως το θέμα της ημερήσιας διάταξης «Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων (άρθρο 63γ. Ν. 3852/2010), σύνταξη προσχεδίου προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης(ΟΠΔ) Δήμου Σικυωνίων έτους 2016.

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής ομόφωνα αποδέχθηκαν την πρόταση να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα ανέφερε, ότι η συνεδρίαση είναι έκτακτη λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα και των καταληκτικών ημερομηνιών του θέματος και έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση των Τεχνικών Υπηρεσιών που έχει ως ακολούθως:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Κιάτο 18-11-2015

 

Τμήμα: Τεχνική Υπηρεσία

Πληροφορίες: Β. Κατσιμπούλας

Προς :

Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

ΘΕΜΑ: Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2016

 

Σας διαβιβάζουμε σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Σικυωνίων, το οποίο περιλαμβάνει τα συνεχιζόμενα έργα, καθώς και τα προτεινόμενα εντός του έτους 2016.

 

Ο αν. Προϊστάμενος Τεχν. Έργων και Συγκοιν.

Β. ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΛΑΣ

ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΤΕ3

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016
Α/Α ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
15     ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ    
1 15-7326.002 Βελτίωση υποδομών γηπέδου ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. Ασπροκάμπου, Δ. Σικυωνίων ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 368.999,99 € Π.Α.Α. 2007-2013 1329.001  
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 368.999,99 €      
     
25     ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ    
2 20-7325.001 Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού 80.358,00 € (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016) 1311.001  
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 80.358,00 €      
     
25     ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   ΥΔΡΕΥΣΗΣ   - ΑΡΔΕΥΣΗΣ -   ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ    
3 25-7312.003 «Ανόρυξη Υδροαρδευτικής     Υρδογεώτρησης στη θέση “Κοδελα” Τ.Κ. Ψαριου Δ.Ε. Στυμφαλίας, Δήμου Σικυωνίων Κορίνθιας »(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 40.000,00 € (Από ΣΑΤΑ 2011=13.436,44 €) + (Από ΣΑΤΑ 2012=3.300,12 €) + (Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013=115,00 €) + (Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014=20.000.00 €) + (Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015=3.148,44 €)    
4 25-7312.002 «Ανόρυξη Υδροαρδευτικής Υδρογεώτρησης στη θέση "Τρύπα" Τ.Κ. ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ Δ.Ε. Στυμφαλίας, Δήμου Σικυωνίων Κορίνθιας »(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 40.000,00 € (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝ. 2015) 1311.001  
5 25-7312.004 Αξιοποίηση Γεωτρήσεων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 150.000,00 € (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016)    
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ 230.000,00 €      
     
30       ΥΠΗΡΕΣΙΑ   ΤΕΧΝΙΚΩΝ     ΕΡΓΩΝ   ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ -   ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ    
6 30-7331.024 Ανακαίνιση Κτιρίου Πολλαπλών Χρήσεων Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ (Συνεχιζόμενο) 15.356,00 € ΣΑΤΑ 2011    
7 30-7331.028 Επισκευή - Συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ (Συνεχιζόμενο) 7.510,66 € ΣΑΤΑ 2012    
8 30-7412.003 Εκπόνηση μελετών 35.220,84 € 2.869,35€ από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014 & 7.409,43€ ΣΑΤΑ 2011 & 24.942,06€ από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015    
9 30-7413.012 Γ.Π.Σ.- ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΤΡΑΓΑΝΑ, ΝΕΑΠΟΛΗ) (Συνεχιζόμενο) 44.744,96 € (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013)    
10 30-7331.001 Επισκευή και Ανακαίνιση Δημοτικών Κτιρίων στις Τοπικές Κοινότητες Σικυώνος και Μεσινού και Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ (Συνεχιζόμενο) 32.540,01 € ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013    
11 30-7323.002 Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου - Σφαγεία 528.740,76 € ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ (Χ.Υ. ΜΕΧΡΙ 15-9-2015)    
12 30-7322.006 Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Κρυονερίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 3.893,66 € Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2013    
13 30-7311.004 Αποπεράτωση πρώην Κοινοτικού καταστήματος Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ (Συνεχιζόμενο) 33.076,75 € Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014    
14 30-7322.003 Αποπεράτωση Ανάπλασης Πλατείας Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 40.000,00 € Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014    
15 30-7323.004 Αγροτική οδοποιϊα (Τμήμα Α΄& Τμήμα Β΄) Ε.Ο. Μοσιάς-Ματίου-Αμυγδαλέα-Παναγιά (Α΄ Ειδ. Προϋπ/σμός 2011) (Συνεχιζόμενο) 207.910,04 € Π.Α.Α. 2007-2013 1329.002  
16 30-7323.005 Οδοποιία Τ.Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 12.500,00 € Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014    
17 30-7323.006 Οδοποιία Τ.Κ. ΜΠΟΖΙΚΑ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 12.500,00 € Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014    
18 30-7322.008 Ανάπλαση Πλατείας Τ.Κ. ΓΟΝΟΥΣΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 12.500,00 € Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014    
19 30-7311.003 Αντικατάσταση στέγης κτιρίου Τσουτσάνη στην Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 22.725,65 € Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015    
20 30-7323.001 Οδοποιία Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ {πλην Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ} 41.451,50 € Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015    
21 30-7323.010 Οδοποιία Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 68.000,00 € ΑΠΌ Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015=66.371,56€ + ΑΠΌ ΣΑΤΑ 2012=1.628,44€    
22 30-7323.009 Οδοποιία Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ - Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ 40.000,00 € Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015    
23 30-7311.005 Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό κτίριο στη Τ.Κ. Μοσιάς Δήμου Σικυωνίων 220.000,00 € Π.Α.Α. 2007-2013 1329.012  
24 30-7322.005 Αναβάθμιση περιοχής Πλατανόβρυσης Τοπικής Κοινότητας Φενεού (Συνεχιζόμενο) 577.206,16 € (ΝΕΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ-2ος)                                   Π.Α.Α. 2007-2013 1329.003  
25 30-7323.011 Αγροτική οδοποιία στην Τ.Κ. Κρυονερίου του Δήμου Σικυωνίων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 184.881,38 € Π.Α.Α. 2007-2013 1329.010  
26 30-7324.004 Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, από την οδό 25ης Μαρτίου έως την οδό Ιπποκράτους (βόρεια πλευρά)(Συνεχιζόμενο) 113.100,00 € ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ -ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012-2015 1322.005  
27 30-7325.003 Συμμετοχή στις δαπάνες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την εκτέλεση του έργου "Υπογειοποίηση εναέριου δικτύου ηλεκτροδότησης" (Συνεχιζόμενο) 36.900,00 € ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ -ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012-2015 1322.005  
28 30-7331.034 Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ 22.555,00 € Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014    
29 30-7331.036 Επισκευή-Συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. ΣΟΥΛΙΟΥ 5.700,00 € ΑΠΌ Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014=2.010,14€ + ΑΠΌ Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015=3.689,86€    
30 30-7331.035 Αποπεράτωση πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. ΚΥΛΛΗΝΗΣ (Συνεχιζόμενο) 8.000,00 € Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015    
31 30-7311.006 Αποπεράτωση πρώην Κοινοτικού καταστήματος Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ (Συνεχιζόμενο) 12.600,00 € Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015    
32 20-7325.001 Επισκευή-Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 30.000,00 € (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016) 1311.001  
33 20-7325.001 Επισκευή-Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 12.600,00 € (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016) 1311.001  
34 20-7325.001 Επισκευή-Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ 12.600,00 € (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016) 1311.001  
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2.394.813,37 €      
       
  35   ΥΠΗΡΕΣΙΑ     ΠΡΑΣΙΝΟΥ    
        0      
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 0,00 €      
     
45   ΥΠΗΡΕΣΙΑ   ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ    
35 45-7326.001 Διαμόρφωση Κοιμητηρίων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 5.496,23 € (Από ΣΑΤΑ 2012=2.683,34€) + (Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2014=538,54€) + (Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015=2.274,35€)    
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 5.496,23 €      
       
  60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)    
             
    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ        
       
  61 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)    
             
  62 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)    
             
  63 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)    
36 63-7312.001 Κατασκευή εξωτερικών υδραγωγείων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ, Δήμου Σικυωνίων 3.359.609,18 € Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2014 (ΕΣΠΑ) - Κωδικός έργου 2014ΣΕ07500010 1328.006 ΠΑΛΑΙΟΣ Κ.Α. 25-7341.001
    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 3.359.609,18 €      
       
  64 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)    
37 64-7311.001 Ενεργειακή Αναβάθμιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου (Συνεχιζόμενο) 83.590,01 € Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ 2007-2013) 1328.001 ΠΑΛΑΙΟΣ Κ.Α. 30-7341.001
38 64-7324.001 Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, από την οδό Μαυρούλια έως την 25η Μαρτίου και των καθέτων αυτής από την οδό Καλογεροπούλου έως την Κλεισθένους(Συνεχιζόμενο) 165.753,71 € Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ 2007-2013) 1328.005 ΠΑΛΑΙΟΣ Κ.Α. 30-7341.010
39 64-7322.001 Ανάπλαση Κοινοχρήστου Χώρου στη Δ.Κ. Κιάτου, που περικλείεται από τις οδούς Ποσειδώνος, Κολοκοτρώνη, Μιαούλη & Πετμεζά (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 124.366,05 € Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ 2007-2013) 1328.004 ΠΑΛΑΙΟΣ Κ.Α. 30-7341.009
40 64-7326.001 Αντιπυρική προστασία των δημοτικών δασών Μαγούλας και Πευκιά Κ. Διμηνιού (Συνεχιζόμενο) 97.650,00 € ΣΑΕ:2013ΣΕ08280041 1329.006 ΠΑΛΑΙΟΣ Κ.Α. 35-7326.002
    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 471.359,77 €      
       
  69   ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)    
             
    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ        
             
70     ΛΟΙΠΕΣ     ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    
41 70-7326.003 Κατασκευή μονοπατιού ερμηνείας περιβάλλοντος και παρατηρητηρίου πουλιών (LIFE12 NAT/GR/000275) 17.000,00 € (LIFE12 NAT/GR/000275)    
42 70-7326.004 Κατασκευή δύο (2) θυροφραγμάτων και διαμόρφωση καναλιών 56.000,00 € (Από LIFE12 NAT/GR/000275 έτους 2014=14.014,00€)+(Από LIFE12 NAT/GR/000275 έτους 2015=31.814,00€)+(Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016=10.172,00€)    
43 70-7326.005 Κατασκευή φράκτη στους παρόχθιους διαδρόμους (LIFE12 NAT/GR/000275) (Ιδίοι Πόροι) 2.000,00 € (LIFE12 NAT/GR/000275) (Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016)    
44 70-7326.006 Ανασκαφή 5 μικρών λιμνών - Κατασκευή 3 τεχνητών νησίδων και 2 km αναχωμάτων 26.000,00 € (LIFE12 NAT/GR/000275) (Από Κ.Α.Π. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016)    
45 70-7331.001 Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων 151.800,69 € {(Από ΣΑΤΑ 2012 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ=3,57€)+(Από ΣΑΤΑ 2013 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ=10.938,12€)+(Από ΣΑΤΑ 2014 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ=46.929,50€)+(Από ΣΑΤΑ 2015 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ=46.929,50€)+(Από ΣΑΤΑ 2016 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ=47.000,00€)    
46 70-7331.015 Επισκευή-συντήρηση του Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Κλημεντίου (Συνεχιζόμενο) 56.661,76 € (ΣΑΕ 48/6 του Π.Δ.Ε.) 1329.007  
47 70-7331.016 Επισκευή-συντήρηση Σχολικών Μονάδων στο Δήμο Σικυωνίων (Συνεχιζόμενο) 21.844,81 € (ΣΑΕ 48/6 του Π.Δ.Ε.) 1329.008  
48 70-7331.030 Επισκευή-συντήρηση του Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Κλημεντίου   71.486,00 € Ο.Σ.Κ. (ΣΑΕ 48/6 του Π.Δ.Ε.)- 1329.007  
49 70-7331.027 Επισκευή-Συντήρηση κτιρίου Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ(Συνεχιζόμενο) 12.600,00 € ΣΑΤΑ 2013 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ    
    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 415.393,26 €      
               
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.245.671,80 €      
               
      ΚΩΔΙΚΟΣ 15 368.999,99 € ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   ΥΔΡΕΥΣΗΣ   - ΑΡΔΕΥΣΗΣ -   ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ    
      ΚΩΔΙΚΟΣ 20 80.358,00 € ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ    
      ΚΩΔΙΚΟΣ 25 230.000,00 € ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   ΥΔΡΕΥΣΗΣ   - ΑΡΔΕΥΣΗΣ -   ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ    
      ΚΩΔΙΚΟΣ 30 2.394.813,37 € ΥΠΗΡΕΣΙΑ   ΤΕΧΝΙΚΩΝ     ΕΡΓΩΝ   ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ -   ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ    
      ΚΩΔΙΚΟΣ 35 0,00 € ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ    
      ΚΩΔΙΚΟΣ 45 5.496,23 € ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ    
      ΚΩΔΙΚΟΣ 63 3.359.609,18 € 63 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)    
      ΚΩΔΙΚΟΣ 64 471.359,77 € 64 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)    
      ΚΩΔΙΚΟΣ 70 415.393,26 € ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    
      ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 7.326.029,80 €      

Στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση των Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με την κατάρτιση προσχεδίου προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) που έχει ως εξής:

Με την υπ’ αριθ. 26945/31-7-2015 (ΦΕΚ Β’ 1621) Κ.Υ.Α. που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρ. 77 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167), δόθηκαν οδηγίες για την κατάρτιση των προϋπολογισμών των δήμων για το οικονομικό 2016 και την ενσωμάτωση αυτών στη βάση δεδομένων του Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. του άρ. 4 του ν. 4111/2013, να παράσχει τη γνώμη επ’ αυτού.

Ειδικότερα, σύμφωνα και με το άρ. 2 της προαναφερόμενης Κ.Υ.Α., για τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη σύνταξη προσχεδίου και σχεδίου Π/Υ, την ψήφιση, τον έλεγχο νομιμότητας και τη δημοσίευση του, μετά των αντίστοιχων προθεσμιών, εφαρμόζονται οι κατά τα στάδια υλοποίησης αυτών, κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρ. 77 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), το δημοτικό συμβούλιο, έως τη 15η Νοεμβρίου εκάστου έτους, ψηφίζει τον Προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του άρ. 4 του ν. 4111/2013, σε μία ειδική για το σκοπό αυτό συνεδρίαση και υποβάλλει τη σχετική απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο, στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου αρχή.

Σε περίπτωση που ο Π/Υ και το Ο.Π.Δ. δεν καταρτισθούν έως την 15η Νοεμβρίου, τότε το Δ.Σ. συνέρχεται αυτοδίκαια την πρώτη Κυριακή μετά την ημερομηνία αυτή και ώρα 11:00 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεων του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή τους. Σε περίπτωση που το δημοτικό συμβούλιο και πάλι δεν συντάξει και ψηφίσει τον προϋπολογισμό, σύμφωνα με τα ανωτέρω, συνέρχεται αυτοδίκαια εκ νέου, την αμέσως επόμενη Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεων και προχωρά στη σύνταξη και ψήφισή του (παρ. 7 άρ. 77 ν. 4172/2013).

          Σύμφωνα με την προαναφερθείσα 26945/31-7-2015 (ΦΕΚ Β’ 1621) Κ.Υ.Α., ο Προϋπολογισμός του επόμενου έτους θα κυμανθεί τουλάχιστον όσον αφορά τις επιχορηγήσεις από την Κεντρική Κυβέρνηση, στα επίπεδα του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η επιχορήγηση για το Δήμο μας για έργα και επενδύσεις (πρώην Σ.Α.Τ.Α.) θα ανέλθει σε € 400.230,00 ενώ η αντίστοιχη για τις οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου προς τους Δήμους (άρ. 27 ν. 3756/2009) σε € 528.081,83.

          Επίσης όσον αφορά τις εισροές από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ), πέραν των ήδη εγκεκριμένων για το Δήμο, νέες εγγραφές δεν μπορούν να γίνουν παρά μόνο όταν υπάρξει απόφαση ένταξης για συγκεκριμένο υποβληθέν αίτημα, προκειμένου να αποφευχθεί το φαινόμενο πλασματικών εγγραφών εσόδων.

Στα ίδια έσοδα του Δήμου (δημοτικά τέλη, δικαιώματα, εισφορές κλπ) δεν προβλέπονται αυξήσεις συντελεστών, συνεπώς η εγγραφή τους στον προϋπολογισμό έτους 2016 θα γίνει στα επίπεδα του 2015, θα προσαρμοσθούν όμως όσον αφορά τις προβλέψεις είσπραξής τους, μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2016, αναλόγως των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του τρέχοντος Π/Υ.

          Όσον αφορά τα έξοδα, οι εγγραφές τους στον Π/Υ έτους 2016 θα κινηθούν στα επίπεδα του 2015, λαμβανομένων υπόψη των ανελαστικών δαπανών (μισθοί προσωπικού, αντιμισθία αιρετών, υποχρεωτικές δαπάνες όπως καύσιμα, ενέργεια, επικοινωνίες κλπ), των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει ο Δήμος μέσω συμβάσεων εκτέλεσης έργων, προμηθειών, εργασιών κλπ καθώς και δικαστικών αποφάσεων κατά αυτού που έχουν τελεσιδικίσει (ρυμοτομία, αποζημιώσεις υπαλλήλων).

          Τέλος η υπηρεσία, κατέβαλε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε ο Προϋπολογισμός έτους 2016 του Δήμου Σικυωνίων, αφενός μεν να κινηθεί εντός των αυστηρών πλαισίων που τίθενται από το ΥΠ.ΕΣ., αφετέρου δε να λάβει υπόψη τη δύσκολη οικονομική συγκυρία των καιρών.

Στη συνέχεια κάλεσε ο Πρόεδρος την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
  2. Εγκρίνει ως έχει την κατάρτιση του σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων, την σύνταξη προσχεδίου προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ)του Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2016, όπως αναλυτικά παραπάνω αναφέρονται, σύμφωνα με τις εισηγήσεις του Προέδρου και
  3. Υποβάλλει την απόφαση στην Οικονομική Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις δικές τους ενέργειες.

        

       Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 2/2015.

         Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ

Ακολουθούν υπογραφές

Όμοιο αντίγραφο

Κιάτο 19-11-2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π.ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστηκε 400 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο kiato.gov.gr. Η περιήγηση σας στο kiato.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies). Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το kiato.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.