Απόφαση 4/2013 - Επιτροπή Διαβούλευσης

Τρίτη, 16 Απριλίου 2013 00:00  |  Κατηγορία Αποφάσεις Επιτροπής Διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 3/15 -4 -2013 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Αριθ. Απόφασης: 4/2013

Περίληψη: «Διαχείριση απορριμμάτων».

Στο Κιάτο, και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 15 του μηνός Απριλίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 20:00μ.μ., συνήλθε υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου σε δημόσια συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, που συγκροτήθηκε με την αριθ. 3/18-1-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και κοινοποιήθηκε με κάθε πρόσφορο μέσο καθώς επίσης αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 και τον κανονισμό της επιτροπής σε κάθε ένα μέλος. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 46 μελών του Προέδρου συμπεριλαμβανομένου βρέθηκαν παρόντα μέλη 27 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Σπυρίδων Σταματόπουλος, Πρόεδρος
2. Γεώργιος Κουκουμέλης
3.Βασίλειος Μπόκιας
4.Κωνσταντίνα Καραχάλιου
5. Κωνσταντίνος Σπηλιόπουλος
6.Κωνσταντίνος Παππής
7.Κυριακή Μαυραγάνη
8. Σωτήριος Μενούνος
9.Κωνσταντίνος Σπούλος
10. Αγγελική Αναγνωστοπούλου
11.Παύλος Μπεκιάρης
12.Δημήτριος Ζούμας
13.Φρόσω Καρβουτζή
14.Μαρία Γεωργιάδη
15.Φώτιος Σίδερης
16.Γεώργιος Παλαμάρης
17. Δημήτριος Ηλιακόπουλος
18. Βασίλειος Δομετίου
19. Νικόλαος Αποστολάκης
20. Βασίλειος Κελλάρης.
21. Βασίλειος Ζάρκος
22. Βλάσιος Κυριάκης
23.Βασίλειος Λίγκας
24.Βασίλειος Παγώνης
25. Ηλίας Τσιάτσιος
26 Γεώργιος Κασκαρέλης
27. Βασίλειος Τσατσάνης

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ευτυχία Μπάκα
2. Παναγιώτης Αγγελάκος
3.Κωνσταντίνος Κριεζής
4.Κωνσταντίνα Καλατζή
5. Δημήτριος Λούτας
6.Δημήτριος Βόντας
7.Μαρία Δημάκου
8. Ασημίνα Ζαρρή
9.Αλέξης Παπαχριστόπουλος
10. Δήμητρα Στολάκη
11. Παναγιώτης Ρούσσος
12.Κυριακή Στέφα
13.Σταμάτης Ρήγας
14.Χαράλαμπος Παπαθανασίου-Λούτας
15.Ανδρέας Ορφανός
16.Παναγιώτης Κουτρέτσης.
17.Ιωάννης Κατσιαούνης
18.Ελένη Καϊτσα
19.Κωνσταντίνος Στάμου

Παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδος, ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος, ο εντεταλμένος σύμβουλος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νικόλαος Παπαβασιλείου ,ο εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Ζάρκος, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης –Αποχέτευσης Σικυωνίων κ. Ευάγγελος Χουσελάς, ο Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Γεώργιος Μπούκης ,ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας κ. Αθανάσιος Πανάγου , ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας κ. Γεώργιος Θελερίτης ,οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κκ. Ιωάννης Τσιάνος, Νικόλαος Χατούπης, και ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαρίλαος Βυτινιώτης.
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετέχουν και ο αρχηγός μείζονος μειοψηφίας κ. Χρήστος Ζαχαριάς ο οποίος ήταν απών και οι αρχηγοί της ελάσσονος μειοψηφίας κ.κ. Αναστάσιος Χωρέμης και Σωτήριος Παπαδημητρίου οι οποίοι ήταν απόντες.
Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης και Δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Διαχείριση απορριμμάτων», έδωσε το λόγο στον κ. Ευάγγελο Χουσελά Πρόεδρο της συσταθείσας επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων για τη διαχείριση των απορριμμάτων που ανέφερε, ότι τα ονομαζόμενα σκουπίδια η αστικά στερεά απορρίμματα ΑΣΑ έχουν αξία, διότι αποτελούν ή πρώτες ύλες ή ενδιάμεσα προϊόντα, που η επεξεργασία τους μπορεί να οδηγήσει στην παραγωγή νέων προϊόντων.
Τα ΑΣΑ λοιπόν αποτελούν πλούτο που ανήκει στους πολίτες στους δημότες του κάθε δήμου που τα παράγει.
Έργο της επιτροπής ήταν να μελετήσει να ψάξει και να παρουσιάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο την καλύτερη μέθοδο διαχείρισης των σκουπιδιών. Να παρουσιάσει μια διαχείριση πρώτα απ όλα φιλική στο περιβάλλον στον άνθρωπο και εάν είναι δυνατόν να μην μας επιβαρύνει οικονομικά.
Εδώ και πολλές δεκαετίες οι επιστημονικές έρευνες, καθώς και πρακτικές εφαρμογές σε όλο τον κόσμο απέδειξαν ότι η μείωση –πρόληψη μέρους των ΑΣΑ που μπορεί μετά από επισκευή- επεξεργασία, η ανακύκλωση άλλων τμημάτων των ΑΣΑ π.χ. χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, πλαστικό, διάφορα μέταλλα να οδηγήσουν στην παραγωγή νέων προϊόντων ,άρα στην δημιουργία εσόδων. Ακόμα σε νέα προϊόντα μπορούν να οδηγήσουν και η κομποστοποίηση –λιπασματοποίηση των οργανικών ΑΣΑ.
Η ανάγκη λοιπόν αντιμετώπισης των προβλημάτων που δημιουργούσαν οι ΔΑΔΑ και εν μέρη οι ΧΥΤΑ σε συνδυασμό με την δυνατότητα των ΑΣΑ να οδηγήσουν σε νέο πλούτο με άλλες μεθόδους διαχείρισης είναι επόμενο να έχει στραφεί πλέον και η ιδιωτική πρωτοβουλία προς την διαχείριση των ΑΣΑ. Αυτό για τους Δήμους θα σημάνει απώλεια των όποιων εσόδων και παράλληλα νέο κόστος.
Η μέθοδος που προτείνει η επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι αυτή που εδώ και λίγα χρόνια αποδέχθηκε θεσμικά και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι η καλύτερη διαχείριση των ΑΣΑ από κοινωνική –οικονομική- και περιβαλλοντική άποψη είναι αυτή που στηρίζεται σε τρείς άξονες με την εξής ιεράρχηση:
ΠΡΟΛΗΨΗ – ΜΕΙΩΣΗ ( Εδώ έχουμε να κάνουμε με συνεχή ενημέρωση προς τους πολίτες).
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ (Εδώ μπορούμε να δούμε χώρους δημοτικούς ανταλλαγής –και απόθεσης αντικειμένων, ρούχων κλπ που μπορεί κάποιος να αφήσει η να ανταλλάξει).
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (Άρα εδώ μιλάμε για δημιουργία ΚΔΑΥ του Δήμου ή ακόμα ένα ΚΔΑΥ με την συνεργασία και άλλων Δήμων π.χ. ένα σε επίπεδο Ν. Κορινθίας που σημαίνει έσοδα και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας- μπορούμε να χρηματοδοτηθούμε από το ΕΣΠΑ για την δημιουργία του).
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣ (Άρα εδώ μπορούμε να απορροφήσουμε μεγάλες ποσότητες οργανικών σκουπιδιών και κλαδέματα. Παράλληλα παράγουμε κομποστοποίηση –λίπασμα και άλλα προϊόντα ).
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ (Εδώ μιλάμε για σημεία που μπορούμε να συγκεντρώνουμε μπαταρίες –λάδια λιπαντικά –τηλεοράσεις-πλυντήρια και διάφορες ηλεκτρικές συσκευές).
ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΘΑ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΣΑ (Άρα εδώ λύνουμε και το πρόβλημα παράτασης ζωής του υπάρχοντα ΧΥΤΑ).
Τέλος η υπάρχουσα σημερινή κατάσταση με τις χωματερές τους ΧΥΤΑ ,έτσι όπως λειτουργούν και με την μελλούμενη λύση από την Περιφέρεια όποτε και αν γίνει μέσω της ιδιωτικοποίησης που θα οδηγήσει στην καύση μας βρίσκει αντίθετους.
Η Επιτροπή είναι σε θέση να δώσει ακόμα αναλυτικότερες οδηγίες σε κάθε ένα από τα στάδια που αναφέραμε και ονομάσαμε ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων.
Ο Πρόεδρος της                                                                        Τα Μέλη Επιτροπής
Ευάγγελος Χουσελάς                                                                   1. Αντώνιος Μπάτσος
                                                                                               2. Κων/νος Σπανός

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Νικόλαος Παπαβασιλείου Δημοτικός Σύμβουλος ,εντεταλμένος σύμβουλος για την ανάπτυξη και περιφερειολόγος που έθεσε υπόψη των μελών τα παρακάτω:
Σχεδόν 15 χρόνια μετά την ίδρυση του ΧΥΤΑ Κιάτου ο Δήμος Σικυωνίων και η Περιφέρεια Πελοποννήσου βρίσκεται μπροστά σε ένα κομβικό σημείο για τη διαχείριση των απορριμμάτων.
Τα απορρίμματα είναι ένα συνεχώς διογκούμενο πρόβλημα στην περιοχή και είναι πλέον ανάγκη να βρεθεί μια οριστική λύση για την επίλυση του πέρα από δογματισμούς, προκαταλήψεις αλλά και με πνεύμα συνεννόησης και συναίνεσης. Στην φάση λοιπόν των προτάσεων γι αυτό το επίμαχο ζήτημα, προτείνουμε στο σώμα τις εξής λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος:
1) Αεριοποίηση
Η θερμική επεξεργασία των σύμμεικτων ΑΣΑ περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες μετατροπής του περιεχομένου τους σε αέρια, υγρά και στερεά προϊόντα µε ταυτόχρονη ή συνεπακόλουθη αποδέσμευση θερμικής ενέργειας. Πολλές από τις σύγχρονες τεχνολογίες έχουν τη δυνατότητα να παράγουν περισσότερη ενέργεια από την ίδια ποσότητα καυσίμου απ' όση θα ήταν δυνατή με την απευθείας καύση! Αυτό συμβαίνει κυρίως λόγω του διαχωρισμού των διαβρωτικών συστατικών (στάχτη) από τα τροποποιημένα καύσιμα, επιτυγχάνοντας έτσι μεγαλύτερες θερμοκρασίες καύσης σε π.χ. μπόιλε, αεροστρόβιλους, μηχανές εσωτερικής καύσης, κυψέλες καυσίμων. Οι τεχνολογίες αυτές είναι ικανές να μετατρέψουν αποδοτικά την ενέργεια σε υγρά ή αέρια καύσιμα.
Η συγκεκριμένη τεχνολογία είναι κοστοβόρα σχετικά με άλλες λύσεις και συνεχώς εξελίσσεται. Για να είναι βιώσιμη χρειάζεται η αξιοποίηση του συνθετικού αερίου για την παραγωγή ρεύματος. Έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη για τον Δήμο και θεωρητικά μπορεί να επεξεργαστεί όλα τα είδη των αποβλήτων, μετά από προεπεξεργασία ,όπως το λιοζούμι και η λυματολάσπη. Η θερμική απόδοση του συστήματος μας δίνει την δυνατότητα να θερμάνουμε οικισμούς όπως το Μούλκι και την πόλη του Κιάτου αλλά και δημόσια κτίρια και σχολεία. Η συγκεκριμένη μέθοδος δεν εκπέμπει επιβλαβείς ουσίες και το στερεό υπόλειμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υλικό ασφαλτόστρωσης και σε οικοδομικά υλικά.
2) Εγκατάσταση Μηχανικής Διαλογής και Μεγιστοποίησης
Η Μηχανική Διαλογή και Κομποστοποίηση αποτελεί μια σημαντική μέθοδο διαχείρισης των αστικών αποβλήτων, κυρίως σε χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Ειδικά στη Γερμανία και στην Αυστρία ο διαχωρισμός των σύμμεικτων αστικών αποβλήτων με μηχανικά μέσα και η κομποστοποίηση του βιοαποδομήσιμου κλάσματος εφαρμόζονται ήδη συστηματικά για περίπου τρεις δεκαετίες και οι διάφορες τεχνολογίες έχουν ήδη αξιολογηθεί στην πράξη.
Αυτή η δοκιμασμένη τεχνολογία σχετικά πιο φθηνή, πιο οικολογικά ορθή, σε μεγάλο βαθμό ταυτίζεται και με την εισήγηση των συναδέλφων στο θέμα την διαχείρισης των απορριμμάτων. Η παρούσα διαδικασία, όπως και η προηγούμενη, θέλει μια εντατική συμμετοχή των πολιτών τόσο στην "εξάντληση " της ανακύκλωσης πριν την μηχανική διαδικασία αλλά και εκτεταμένα δίκτυα κομποστοποίησης . Η παρούσα μονάδα δεν θα χρειαζόταν καν πρόσθετες επενδύσεις για την διαχείριση των οργανικών αποβλήτων, καθώς στην Κορινθία υπάρχουν και θα υπάρξουν και άλλες ιδιωτικές μονάδες αναερόβιας χώνευσης οργανικών αποβλήτων .Δεν λύνει όμως συνολικά το πρόβλημα καθώς παραμένει το μεγάλο ζήτημα του κατσιγάρου και της λυματολάσπης του βιολογικού καθαρισμού της πόλης.
Αναμφισβήτητα μια εκτεταμένη μονάδα διαλογής που "εξαντλεί" τον βαθμό ανακύκλωσης είναι πιο εύληπτη από την κοινωνία από ότι οι μονάδες αεριοποίησης κτλ. Η αεριοποίηση όμως ,αν και ακριβή τεχνολογία, μας δίνει την δυνατότητα σε μικρότερες εγκαταστάσεις να λύσουμε πολλά περισσότερα προβλήματα στον Δήμο Σικυωνίων και στην ευρύτερη περιοχή.
Σχετικά με την χρηματοδότηση του έργου ,προς το παρόν, δεν μπορεί να υπάρξει άλλη λύση παρά η σύμπραξη με ιδιώτες σε όλες τις μορφές (παραχώρηση , κοινοπραξία , εταιρία ειδικού σκοπού) ,τα χρηματοδοτικά εργαλεία για τέτοια συνεργατικά σχήματα υπάρχουν και μπορούν να αξιοποιηθούν.
Κατόπιν το λόγο έλαβε ο κ. Βλάσιος Κυριάκης μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ο οποίος ανέφερε ότι, από τις προτάσεις που παρουσιάστηκαν και τη συζήτηση που ακολούθησε, κοινός τόπος φάνηκε ότι είναι η Διαλογή στην Πηγή. Μια διαδικασία που μειώνει τις ποσότητες απορριμμάτων και τα κόστη διαχείρισης, καθώς και την επιβάρυνση του περιβάλλοντος.
Για το στάδιο αυτό είναι απαραίτητη η διαμόρφωση κοινωνικής συνείδησης μέσα από μια επίμονη, συνεπή και συνεχή επικοινωνιακή πολιτική. Ο Δήμος σε συνεργασία με φορείς και σχολεία μπορεί να θεσμοθετήσει μια μόνιμη και σταθερή διαδικασία ενημέρωσης και επιμόρφωσης των πολιτών, που στην πορεία των χρόνων θα αυξάνει την αποτελεσματικότητα της Διαλογής στην Πηγή, της Επαναχρησιμοποίησης και της Ανακύκλωσης.
Για τα επόμενα στάδια διαχείρισης, οι πληροφορίες που παρατέθηκαν ήσαν είτε ελλιπείς, είτε αντικρουόμενες. Χρειάζεται περαιτέρω ενημέρωση.
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Κωνσταντίνος Σπούλος μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ο οποίος ανέφερε ότι η πρόταση της εταιρείας μας είναι επί της ουσίας η αξιοποίηση των κλαδιών, που συλλέγει ο Δήμος Σικυωνίων και υπό προϋποθέσεις να μετατρέπονται σε καύσιμη ύλη- (pellet), ώστε να ωφεληθεί ο Δήμος σε οικονομικό επίπεδο.
Στη συνέχεια ο κ. Γεώργιος Παλαμάρης εκπρόσωπος της Περιβαλλοντικής Κίνησης Κορινθίας πρότεινε: α) Να χρησιμοποιήσουμε τους χωρίς παραπάνω έξοδα, τις ήδη υπάρχουσες υποδομές στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας. β) Να προχωρήσουμε αυτόνομα σαν Δήμος στην οικολογική και αεροφόρα διαχείριση των απορριμμάτων μας. γ) Να εφαρμόσουμε την λύση των πράσινων σημείων δ) Να τονώσουμε το ενδιαφέρον των πολιτών σε συνεχή βάση με διαρκή και επίμονη ενημέρωση και ε) Να αποστείλουμε στην μέλλουσα μονάδα θερμικής επεξεργασίας της Πελοποννήσου, το ελάχιστο δυνατό μέγεθος και κυρίως το ΑΝΑΓΚΑΙΟ μέγεθος.
Κατόπιν ο κ. Χαρίλαος Βυτινιώτης Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου επισήμανε ότι οι τοποθετήσεις του κ. Νικόλαου Παπαβασιλείου όπως και του κ. Ευάγγελου Χουσελά , ήταν πάνω σε θεωρητικούς άξονες χωρίς να ακουμπάνε πρακτικά ζητήματα όπως οργάνωσης, κόστους, χωροθέτησης ,χρονικές απαντήσεις κ.λ.π. Η πρόταση «Χουσελά» αν και κινήθηκε προς σωστή κατεύθυνση ,δεν εξήγησε τις δυνατότητες υλοποίησής της, αλλά ανέδειξε όμως ικανοποιητικά τα στάδια διαχείρισης και κυρίως την αναγκαιότητα μείωσης του όγκου των απορριμμάτων μέσω ανταλλαγών ,ανακύκλωσης κ.λ.π. Όλοι σχεδόν οι ομιλητές σημείωσαν την ανάγκη να υπάρξει συνεννόηση και ιδίως συνεργασία με τους υπόλοιπους Δήμους ,τουλάχιστον του Νομού. Για τα δύο παραπάνω σημεία είπε πρέπει να πω, ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή αν και παρέλαβε ικανοποιητική υλικοτεχνική υποδομή και τεχνογνωσία γύρω από την ανακύκλωση, ποτέ δεν επιχείρησε να κάνει το αυτονόητο, δηλαδή τη συνεχή ενημέρωση ευαισθητοποίηση των πολιτών(π.χ. διαφημιστικά φυλλάδια, εφαρμογή κανονισμού κ.λ.π.) για τη μεγιστοποίηση του οφέλους απ' αυτή, την οποία μάλιστα ο κ. Χουσελάς ανέδειξε ως κεντρικό άξονα της διαχείρισης. Σε ότι αφορά τη συνεννόηση με τους άλλους Δήμους την ίδια ώρα και μέρα που στο Κιάτο γίνεται αυτή η διαβούλευση, η Π.Ε.Δ συνεδριάζει στην Τρίπολη με θέμα επίσης διαχείρισης ΑΣΑ, και η Δημοτική Αρχή είναι απούσα, επιβεβαιώνοντας και πρακτικά τις δικαιολογημένες ανησυχίες των ομιλητών, ότι ο Δήμος δεν κινείται με πρόθεση συνεννόησης, η οποία είναι αναγκαία και άρα βρίσκεται σε λάθος αφετηρία Η Δημοτική Αρχή έχει φέρει πράγματι συζητήσεις για τη διαχείριση των Α.Σ.Α στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν έχει καταθέσει όμως ποτέ υλοποιήσιμη πρόταση αλλά μόνο θεωρητικές προσεγγίσεις σαν να φοβάται να επιλέξει οριστική λύση. Η Δημοτική Αρχή ενώ επιθυμεί τις όποιες συζητήσεις σε επίπεδο Δήμου ,απορρίπτει τη συμμετοχή της σε συζητήσεις επιπέδου Π.Ε.Δ. και Περιφέρειας, λέγοντας ότι εκεί γίνονται ανούσιες συζητήσεις και κατευθυνόμενες. Η δικαιολογία αυτή δεν είναι τίποτα άλλο παρά μόνο, πρόθεση αναβλητικότητας για συγκάλυψη της ανικανότητας της να βρει οριστική λύση για την οποία να δώσει μάχη για την υλοποίηση.
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Κωνσταντίνος Παππής μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ο οποίος ανέφερε τα εξής:
Συμμερίζομαι την αμηχανία που εκφράστηκε προηγουμένως σχετικά με το ρόλο της Επιτροπής Διαβούλευσης για το θέμα που συζητάμε. Αν οι σχετικές αποφάσεις (τουλάχιστον ένα σημαντικό μέρος τους) έχουν ήδη ληφθεί σε κεντρικό επίπεδο (Περιφέρεια) δεν βλέπω να μένουν πολλά για την Επιτροπή. Επιπλέον, οι δύο εισηγήσεις που μας τέθηκαν υπόψη, δηλαδή η πρόταση της Επιτροπής του Δήμου και η πρόταση του Ν. Παπαβασιλείου, δεν περιέχουν κανένα οικονομικό, τεχνικό ή οργανωτικό στοιχείο, όπου θα μπορούσε να βασιστεί μια πρόταση, και πολύ περισσότερο μια απόφαση. Δεν έχει γίνει καμία ανάλυση κόστους-οφέλους. Τα προτεινόμενα συστήματα και υποδομές, π.χ. για την αεριοποίηση των σύμμεικτων απορριμμάτων ή για την μηχανική διαλογή και κομποστοποίηση, έχουν μεγάλο κόστος, τόσο για πάγιες εγκαταστάσεις όσο και κόστος λειτουργίας, με το οποίο θα επιβαρυνθεί τελικά ο δημότης. Η εμπειρία μου από τη μελέτη για τη διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου Πατρέων, που ανέλαβα με την ερευνητική μου ομάδα στο Πολυτεχνείο της Πάτρας, είναι ότι η απόφαση για ένα πλήρες σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων πρέπει να τεκμηριώνεται με λεπτομερή τεχνική και οικονομική ανάλυση. Αναφέρω επίσης την εμπειρία μου από τέτοια συστήματα σε πόλεις του εξωτερικού (Βερολίνο) που έχουν εδώ και δεκαετίες αντιμετωπίσει τα σχετικά προβλήματα, είτε με τρόπο που μπορεί να εφαρμοστεί στο Δήμο μας (π.χ. διαλογή στην πηγή, από κάθε νοικοκυριό, όπου γίνεται συλλογή σε μικρούς κάδους ξεχωριστά κάθε είδους απορριμμάτων, π.χ. χαρτί, γυαλί κλπ) είτε με ειδικό τρόπο που προσιδιάζει στο μέγεθος και στις ειδικές συνθήκες κάθε Δήμου (π.χ. ενεργειακός σταθμός καύσης απορριμμάτων) και φυσικά δεν ενδείκνυται για το δικό μας Δήμο. Σε κάθε περίπτωση, αν έχει νόημα να προτείνει κανείς κάτι πριν ξεκαθαριστεί το ζήτημα των αρμοδιοτήτων (Δήμος/Περιφέρεια), θα πρότεινα:
Να αποφευχθούν για το προσεχές μέλλον σύνθετες, δαπανηρές, τεχνολογικά προχωρημένες λύσεις, όπως η αεριοποίηση.
Να προτιμηθούν ήπιες παρεμβάσεις/ συστήματα (διαλογή στην πηγή, αποτελεσματικό σύστημα ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίηση, δημιουργία πράσινων σημείων).
Να εμπλακεί ενεργά, άμεσα και προσωπικά η Δημοτική Αρχή (ο ίδιος ο Δήμαρχος και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος) στην ενημέρωση των δημοτών, με επισκέψεις και ομιλίες σε όλη την έκταση του Δήμου, για την ανάγκη αποφυγής της ρύπανσης του περιβάλλοντος (όχι μόνο του αστικού αλλά και του αγροτικού και δασικού) και συμμετοχής των δημοτών στην ανακύκλωση.
Να επιδιωχθεί η με καλή θέληση συνεργασία με άλλους δήμους και ιδίως με την Περιφέρεια, δεδομένου, ότι τα σχετικά προβλήματα κατά μεγάλο ποσοστό ξεπερνούν τα περιορισμένα όρια ενός μόνο Δήμου.
Να αξιοποιηθούν υπάρχουσες υποδομές ιδιωτών που προσφέρουν διέξοδο στην απομάκρυνση και αξιοποίηση των απορριμμάτων (π.χ. εργοστάσιο μηχανικής διαλογής, μονάδα κομποστοποίησης), σε κάθε περίπτωση να αποφύγει ο Δήμος τη δημιουργία τέτοιων δικών του υποδομών.
Κατόπιν ο κ. Βασίλειος Παγώνης εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου Κιάτου υπέβαλλε ηλεκτρονικά τη δήλωσή του ως εξής:
Ο Εμπορικός Σύλλογος συμμετέχει στη διαβούλευση για την διαχείριση των απορριμμάτων και προσδοκά να δρομολογηθεί οριστική λύση με βασική προϋπόθεση το μικρότερο δυνατό κόστος για τους Δημότες.
Ο εμπορικός κόσμος ευελπιστεί να δρομολογηθούν έστω και καθυστερημένα οι απαιτούμενες δράσεις και οι υποδομές, ώστε να αλλάξει η απογοητευτική κατάσταση που επικρατεί στον Δήμο μας στον τομέα διαχείρισης των απορριμμάτων.
Κεντρικός άξονας της προσέγγισής μας είναι η Πρόληψη- Επαναχρησιμοποίηση-Ανακύκλωση των απορριμμάτων.
Η λύση που τελικά θα επιλεγεί θα πρέπει να λαμβάνει υπ' όψιν:
• Την καλύτερη δυνατή προστασία του περιβάλλοντος, ιδίως του τοπικού.
• Τις δυνατότητες που έχει η περιοχή, βάσει πληθυσμού, για εκμετάλλευση των απορριμμάτων με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και συνεπώς την κατανομή των διαδικασιών εκεί που η απόδοση μεγιστοποιείται.
• την οικονομική αποδοτικότητα της διαδικασίας που θα αναλάβει ο Δήμος, ώστε αυτή να είναι θετική.
• Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να καταλήξει σε διαδικασία με οικονομική επιβάρυνση του Δημότη, καθ' οιονδήποτε τρόπο. Απεναντίας θα πρέπει να αποβεί εις οικονομικό όφελος των Δημοτών, με ελάφρυνση ή ακόμα και απάλειψη των επιβαρύνσεων των δημοτικών τελών για την αποκομιδή των απορριμμάτων.
Θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα χρήσιμες οι συνεργασίες για ένα τόσο μεγάλο θέμα, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Συνεργασίες που θα καταλήγουν στην αντιμετώπιση των αναλαμβανομένων διαδικασιών με τον αποδοτικότερο τρόπο και θα συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη τόσο των τοπικών κοινωνιών, όσο και ευρύτερα.
Ο Εμπορικός Σύλλογος Κιάτου είναι έτοιμος να συμβάλλει στη συνέχιση της πορείας υλοποίησης της διαχείρισης των απορριμμάτων του Δήμου μας, τόσο με τις θέσεις που θα διατυπώνει, όσο και με τη συμμετοχή του σε όλες τις πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν.
Στη συνέχεια το Λύκειο Ελληνίδων μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης υπέβαλλε ηλεκτρονικά τις προτάσεις του ως εξής:
Τα σκουπίδια αποτελούν ένα από τα βασικότερα προβλήματα για το περιβάλλον μιας και λόγω του έντονου καταναλωτισμού στις σύγχρονες κοινωνίες, σε καθημερινή βάση παράγονται εκατομμύρια κυβικά από αυτά. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό που ο Δήμος Σικυωνίων επιδιώκει να δρομολογήσει λύσεις για τη μείωση του όγκου τους και στοχεύει στην εκμετάλλευσή τους.
Οι προτάσεις της Επιτροπής κρίνονται στο σύνολό τους θετικά.
Ειδικότερα θεωρούμε , ότι ο βασικός πυλώνας είναι η ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των δημοτών που πρέπει να έχει ως επίκεντρο τα σχολεία και τους συλλόγους στους οποίους συμμετέχουν παιδιά με την εφαρμογή κάποιου προγράμματος ανακύκλωσης που να κάνει οικεία την έννοια στους αυριανούς ενεργούς δημότες.
Η δημιουργία χώρων ανταλλαγής και « πράσινων» σημείων σίγουρα θα βοηθήσει, αρκεί οι χώροι αυτοί να έχουν εύκολη πρόσβαση, να φτιαχτούν και στις δημοτικές κοινότητες και να εποπτεύονται σωστά.
Η ύπαρξη ενός ΚΔΑΥ, ειδικά αν βρεθούν για τη χρηματοδότησή του πόροι από το ΕΣΠΑ και οι θέσεις εργασίας που μπορεί αυτό να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, είναι μια πολύ θετική σκέψη.
Θα θέλαμε όμως στα πλαίσια του γενικού σχεδιασμού να προτείνουμε να προσεχθεί και το θέμα των λυμάτων των ελαιοτριβείων της περιοχής μας που καταλήγουν στην θάλασσα κυρίως μέσω του Ασωπού ποταμού.
Τέλος θεωρούμε ότι πρέπει να επιλεγεί η λύση που θα είναι και η πιο φιλική για το περιβάλλον αλλά και θα επιφέρει τη μικρότερη δυνατή οικονομική επιβάρυνση στους δημότες.
Στη συνέχεια ο κ. Νικόλαος Χατούπης Δημοτικός Σύμβουλος ανέφερε , ότι ο Δήμος εάν μπορεί να συνεργαστεί με όμορους Δήμους για τη διαχείριση των απορριμμάτων και να φέρει οικονομικοτεχνική μελέτη ,ώστε να ενημερωθούν οι Σικυώνιοι πολίτες. Απαραίτητη προϋπόθεση και το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση αυτών των ενεργειών. Οι όμοροι Δήμοι να φέρουν εγγράφως τις απόψεις τους , ώστε να συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Κατόπιν έλαβε το λόγο ο κ. Ηλίας Τσιάτσιος μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ο οποίος υπέβαλλε ηλεκτρονικά τη δήλωσή του ως εξής:
Ο Δήμος πρέπει να κάνει προγράμματα ενημέρωσης για την μεγαλύτερη επιτυχία της ανακύκλωσης, όπως τα παρακάτω:
Για σημαντική συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία της ανακύκλωσης, είναι απαραίτητος ο συνεχής δίαυλος επικοινωνίας με τους δημότες..
Η διαδικασία αμφίδρομης επικοινωνίας με τους πολίτες για την ανακύκλωση όπου σε ένα καθαρό και ελκυστικό χώρο, οι δημότες έχουν ενημέρωση, μέσα από μία διαδικασία που όλοι κερδίζουν, συμβάλλοντας ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος.
Οι στόχοι των Προγραμμάτων Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης
α) Η ενημέρωση των δημοτών για την ύπαρξη της Ανακύκλωσης.
β) Η γνωστοποίηση στους καταναλωτές των σημαντικών κινήτρων της Ανακύκλωσης, μέσω παρεχόμενου ανταποδοτικού αντιτίμου, που μπορεί να το χρησιμοποιούν είτε για δωρεάν αγορές είτε για την ενίσχυση κοινωνικών σκοπών.
γ) Η ενημέρωση των δημοτών για τα σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη που επιτυγχάνονται με τη δική τους ενεργητική συνεισφορά στη διαδικασία της ανακύκλωσης.
δ) Η περιβαλλοντική εκπαίδευση ομάδων πληθυσμού (όπως οι μαθητές, οι κάτοικοι ενός δημοτικού διαμερίσματος κ.α.), με την αξιοποίηση και των δυνατοτήτων που προσφέρει η χρήση του εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας.
ε) Η παρότρυνση προς τους καταναλωτές για τη συμμετοχή τους στην ανακύκλωση, από άτομα που είναι αναγνωρίσιμα και αποτελούν θετικά πρότυπα στην κοινωνία
στ) Η προσέλκυση δημοτών, που δεν συμμετέχουν ενεργά στην ανακύκλωση, μέσω της διοργάνωσης μεγάλων γεγονότων ανακύκλωσης (όπως μεγάλοι διαγωνισμοί ανακύκλωσης) όπου θα έχουν την ευκαιρία αλλά και τα κίνητρα για να ανακυκλώσουν, ώστε να κατανοήσουν τα σημαντικά πολυεπίπεδα οφέλη από τη συμμετοχή στη διαδικασία της ανακύκλωσης.
ζ) Η συνεχής υπενθύμιση προς τους δημότες για τη διαδικασία και τα οφέλη της ανακύκλωσης, ώστε να δημιουργηθεί περιβαλλοντική συνείδηση.
η) Μεγάλο Διαγωνισμό Ανακύκλωσης για τους μαθητές ΟΛΩΝ των σχολείων του Δήμου, ο οποίος πραγματοποιήθηκε καθόλη τη διάρκεια των δύο εβδομάδων, με σημαντικά έπαθλα. (π.χ. Ένα ποδήλατο)
θ) Διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων ως καλή πρακτική, ακολουθείται η διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων με τα οφέλη της ανακύκλωσης σε σχολεία, πλατείες γειτονιές, super Market, καφετέριες
ι) Τηλεφωνική γραμμή ανακύκλωσης ως καλή πρακτική, ακολουθείται η δημιουργία ειδικής τηλεφωνικής γραμμής ανακύκλωσης, όπως η υφιστάμενη τηλεφωνική γραμμή:
27420-ΧΧΧΧΧ
όπου οι καταναλωτές ενημερώνονται για τα σημεία ανακύκλωσης, τα οφέλη της ανακύκλωσης, τα προγράμματα ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης, αλλά και κάθε θέμα σχετικό με την ανακύκλωση και το Συλλογικό Σύστημα.
κ) Διανομή και προβολή ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού ως καλή πρακτική, ακολουθείται η διανομή και προβολή ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού, όπως dvd τα οφέλη της ανακύκλωσης
λ) Η ενημέρωση όλων των συντελεστών στην παραγωγή, μεταφορά, εμπορία και διακίνηση των συσκευασιών προϊόντων, σχετικά με τις διαδικασίες, τις μεθόδους και τις πρώτες ύλες που ευνοούν τη διαδικασία της ανακύκλωσης
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο εντεταλμένος σύμβουλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παύλος Χρυσικός ο οποίος ανέφερε τα εξής:
Ο τρόπος που ο Δήμος θέλει να επιλέξει για να διαχειριστεί έπρεπε καιρό τώρα να έχει αποφασιστεί, έτσι ώστε να είχαμε κερδίσει τον χαμένο χρόνο των περιττών και ανούσιων συζητήσεων.
Η επιλογή του τρόπου διαχείρισης πρέπει να έχει τα εξής κριτήρια:
Χαμηλό κόστος.
Υψηλό βαθμό ευκολίας ως προς την επίτευξη του επιθυμητού.
Εύκολος τρόπος εκτέλεσης.
Για να μπορέσουμε να φθάσουμε τους πιο πάνω περιορισμούς, θα πρέπει πρώτα από όλα να αυξήσουμε κατακόρυφα τις ποσότητες της ανακύκλωσης, για να γίνει αυτό οι Σικυώνιοι πολίτες πρέπει να εμπεδώσουν την ανακύκλωση να την βιώσουν ως απαιτούμενο της καθημερινότητας τους.
Πρέπει να ξεκινήσει ενημέρωση των πολιτών και κυρίως των παιδιών στα σχολεία, τα καταστήματα υγειονομικού και μη ενδιαφέροντος να υποχρεωθούν στην διαδικασία της ανακύκλωσης.
Αφού λοιπόν έχουμε φτάσει την ανακύκλωσή μας σε πλέον του ικανοποιητικού σταδίου (80-100%) η μονάδα πλέον διαλογής σε γραμμή διαλογής (περίπου 20%) θα μας ξεχωρίσει τα παθογόνα απορρίμματα που θα γίνουν compost ( 10-15%) και λοιπά μη ανακυκλώσιμα μη παθογόνα (περίπου 5%) για ταφή.
Επιπλέον θα πρέπει να αναπτυχθούν σημεία ανταλλαγής ειδών ένδυσης-υπόδησης ταυτόχρονα στα ίδια σημεία και επιδιόρθωση με ένα ενδεικτικό κόστος που θα καλύπτει τις ως άνω επιδιορθώσεις να διατίθενται για επαναχρησιμοποίηση.
Το ως άνω κόστος δεν θα πρέπει υπολογιστικά να επιβαρύνει τον Σικυώνιο πολίτη με περισσότερο από 35€/άτομο/έτος.
Ο Δήμος με αυτή την διαδικασία είναι επιφορτισμένος να βάλει τις αρχές της ανακύκλωσης στην καθημερινότητα του πολίτη πάση θυσία.
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, τον κανονισμό λειτουργίας, τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση, γνωμοδοτεί θετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις και οι συμπληρώσεις του κάθε μέλους χωριστά..

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αύξ.αριθ.4/2013
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 16-4-2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστηκε 1411 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com