5/2016 Απόφαση Επιτροπής Διαβούλευσης

Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016 00:00  |  Κατηγορία Αποφάσεις Επιτροπής Διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 7/03-11-2016 Επαναληπτικής Δημόσιας Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Αριθ. Απόφασης: 5/2016

Περίληψη: Κανονισμός λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Σικυώνος (Κιάτου).

Στο Κιάτο, και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 03 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00μ.μ συνήλθε υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου σε επαναληπτική δημόσια συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευση, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 40/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την αριθ .πρωτ:15898/21-10-2016 που επιδόθηκε και κοινοποιήθηκε με κάθε πρόσφορο μέσο καθώς επίσης αναρτήθηκε στην Ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 και τον κανονισμό της επιτροπής σε κάθε ένα μέλος χωριστά.

   Στην επαναληπτική συνεδρίαση υφίσταται απαρτία σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07/06 τεύχος Α΄)περί κανονισμού λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. ΣπυρίδωνΣταματόπουλος (Πρόεδρος)    
 1. Ντρίμερης Δημήτριος
 2. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος
 3. Χατζηβασιλείου Θεόδωρος
 4. Μανέτας Δημήτριος
 5. Σπούλου Δήμητρα
 6. Τσιόγκας Βλάσιος
 7. Τζιάς Παύλος
 8. Λούτα –Φίλντιση Μαρία (Μαρίτα)
 9. Καρβουτζής Γεώργιος
 10. Χάλαρης Νικόλαος
 11. Μπουζιώτη –Ραυτοπούλου Χαρίκλεια
 12. Σουλαντίκας Θεμιστοκλής
 13. Παγώνης Βασίλειος
 14. Μυλωνάς Βασίλειος
 15. Δαμασκηνός Σωτήριος
 16. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος
 17. .Μαβίδης Παναγιώτης
 18. Τσολάκος Γεώργιος
 19. Χριστοδούλου Παναγιώτης
 20. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος
 21. Καμπάρδης Κυριάκος
 22. Μαρίνης Θεόδωρος
 23. Χίνου Μαρία (Μάγια
 24. Φαρμάκης Παναγιώτης
 25. Αγαπίδης Παναγιώτης
 26. Ηλιόπουλος Δημήτριος
 27. Παναγιώτης Κόλλιας
 28. Άννα Φιλίππου
 29. Κωνσταντίνα Μπρώνη

 Στην Συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδος και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Χρήστος Ζαχαριάς .

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετέχουν ο αρχηγός μείζονος μειοψηφίας κ. Κωνσταντίνος Σπανός ο οποίος ήταν απών και οι αρχηγοί της ελάσσονος μειοψηφίας κ.κ. Βασίλειος Νανόπουλος   ο οποίος ήταν απών και Κυριακή Μαυραγάνη η οποία ήταν παρούσα.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, Δήμαρχος Σικυωνίων, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Κανονισμός Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Σικυώνας (Κιάτου) ανέφερε ότι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μας υπέβαλε την υπ’ αριθ. 40/2016 απόφασή της που αφορά την έγκριση σχεδίου του Κανονισμού Λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς Σικυώνος (Κιάτου) και έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                              

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 11 / 03-10-2016

                                                                 Αριθμός Απόφασης:   40 /2016

ΘΕΜΑ: 2ΟΝ   «Έγκριση σχεδίου κανονισμού λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων»

    

     Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 3ην Οκτωβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11:00 π. μ. συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, υπό την Προεδρία του κ. Μυττά   Ιωάννη, (Αντιδημάρχου), ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14459/28-09-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010) σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά.

   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παραβρέθηκαν παρόντα     - 4 -   ήτοι:

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Ιωάννης         Μυττάς            (Πρόεδρος)                           1.- Χρήστος       Γεώργας       (Αντιπρόεδρος)

2 .-Βασίλειος     Δομετίου           (Μέλος)                           2.- Ιωάννα         Κελλάρη             (Μέλος)  

3.- Παύλος         Χρυσικός           (Μέλος)                               3.- Παναγιώτης   Μπακόλιας         (Μέλος)

4.- Βασίλειος     Αλεξόπουλος     (Μέλος)

                       

   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων Λαλιώτης Γεώργιος, για την τήρηση των πρακτικών.

                                                                                         Θέμα   2ον

   Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μυττάς Ιωάννης   εισηγούμενος το 2ον θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα «Έγκριση σχεδίου κανονισμού λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων» ανέφερε ότι η Δημοτική Κοινότητα Σικυωνίων (Κιάτου) , μας υπέβαλε την υπ’ αριθ. 58/2016 απόφασή της, με το ίδιο τίτλο,   όπου αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης   σχετικά με την λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς του Κιάτου.

     Και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.

     Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού έλαβε υπόψη της:

1.-   Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

2.-   Τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου.

3.-   Την υπ’ αριθ. 58/2016 απόφαση της Δ. Κ. Σικυωνίων (Κιάτου).

4.-   Την εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση

                                             Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

Γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί - Π ρ ο τ ε ί ν ε ι – Ε γ κ ρ ί ν ε ι       και εισηγείται προς το Δημοτικό   Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, το σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Κιάτου ως εξής:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΙΑΤΟΥ

Άρθρο 1°

ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η λαϊκή αγορά Κιάτου θα λειτουργεί στην περιοχή «Μεσοποταμία» (δυτικά της οδού Πετμεζά) Βόρεια και Νότια της οδού Παναγή Τσαλδάρη και εκτός ορίων Ζώνης απαλλοτρίωσης ΓΑΙΑ Ο.Σ.Ε., κάθε Σάββατο.

Σε περίπτωση που η ημέρα λειτουργίας συμπίπτει με αργία (επίσημη ή τοπική) η λειτουργία επιτρέπεται την προηγούμενη αυτής εργάσιμη ημέρα.

Καθορίζονται οι ώρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς ως εξής :

α. Για τη χειμερινή περίοδο (28/10 έως 25/03) από 07:00 μέχρι 14:00.

β. Για τη θερινή περίοδο (26/03 έως 27/10) από 06:30 μέχρι 14:00.

Η προσέλευση των πωλητών (επαγγελματιών-παραγωγών) που κατέχουν νόμιμες άδειες, στους χώρους της λαϊκής αγοράς προκειμένου να ασκήσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα για να μεταφέρουν πάγκους, εργαλεία και τα εμπορεύματά τους, θα γίνεται μία ώρα το πολύ νωρίτερα από την έναρξη λειτουργίας της λαϊκής αγοράς και η αποχώρησή τους θα γίνεται μία ώρα το πολύ αργότερα από την ώρα λήξης της λαϊκής αγοράς.

Απαγορεύεται η διέλευση καθώς και η στάθμευση αυτοκινήτων στο χώρο της λαϊκής αγοράς την ημέρα της λειτουργίας της, συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων των πωλητών, εξαιρουμένων όσων η νομοθεσία ορίζει.

Οι παρόδιοι ιδιοκτήτες οχημάτων, θα μεριμνούν ώστε να μην σταθμεύουν τα οχήματά τους στους χώρους που ορίζεται η λειτουργία της λαϊκής αγοράς από το προηγούμενο βράδυ.

Άρθρο 2°

ΑΔΕΙΕΣ ΠΩΛΗΤΩΝ

Α) Άδειες Παραγωγών Πωλητών

Οι δικαιούχοι άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών, τα διατιθέμενα προϊόντα, ο αριθμός των αδειών που λαμβάνει ο κάθε δικαιούχος και ο τύπος με τα στοιχεία της άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών, προσδιορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4264 / 2014 (Φ.Ε.Κ. Α' 118) όπως ισχύει.

Β) Άδειες Επαγγελματιών Πωλητών

Οι δικαιούχοι άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών τα κριτήρια χορήγησης των αδειών, η διαδικασία χορήγησης, η διάρκεια της άδειας, τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση ή ανανέωση και οι κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται οι άδειες επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών προσδιορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4264 / 2014 (Φ.Ε.Κ. Α' 118) όπως ισχύει.

Άρθρο 3°

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Α. Στους χώρους που θα λειτουργεί η λαϊκή αγορά θα υπάρχει διαγράμμιση και αρίθμηση των διατιθέμενων θέσεων. Οι θέσεις που θα διαγραμμιστούν προκειμένου να τοποθετηθούν οι πωλητές – εκθέτες δεν θα καταλαμβάνουν χώρους εισόδων γκαράζ και δεν θα εμποδίζουν τη λειτουργία καταστημάτων. Η διαγράμμιση και αρίθμηση των θέσεων θα γίνεται από συνεργείο του Δήμου.

Ο σχεδιασμός και η διαδικασία της διαγράμμισης θα διασφαλίζει την ομαλή και άνετη διέλευση των επισκεπτών, την διέλευση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης (αστυνομικό, ασθενοφόρο, πυροσβεστικό κ.λ.π.), καθώς επίσης και όποια άλλη πρόβλεψη είναι αναγκαία, για την ομαλή διενέργεια της λαϊκής αγοράς.

Β. Απαγορεύεται η αυθαίρετη αλλαγή θέσης από τους εκθέτες – πωλητές της λαϊκής αγοράς, η αυθαίρετη αυξομείωση των μέτρων πρόσοψης των πάγκων, η αυξομείωση των διαστάσεων της έκτασης των χωροθετημένων θέσεων, η δραστηριότητα στους χώρους της λαϊκής αγοράς ελλείψει της σχετικής άδειας, η απ’ ευθείας διακίνηση στην κατανάλωση από το αυτοκίνητο με το οποίο έγινε η μεταφορά των προϊόντων καθώς και η πώληση προϊόντων στους διαδρόμους.

     Η τοποθέτηση των εμπορευμάτων από τους εκθέτες επιτρέπεται μόνο στην οριζόντια επιφάνεια των πάγκων. Απαγορεύεται το κρέμασμα των εμπορευμάτων (είδη ρουχισμού, υπόδησης, υλικών και άλλων αντικειμένων) κατακόρυφα, μπροστά, πλάγια, πίσω ή και στο ύψος της τέντας που χρησιμοποιούν, η τοποθέτηση σταντ ή άλλων κατασκευών, επιπλέον πάγκων καθώς επίσης και πέραν των διαγραμμίσεων, προκειμένου να επιδείξουν τα εμπορεύματά τους.

     Οι πωλητές – εκθέτες υποχρεούνται να καταλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο τη θέση που τους παραχωρήθηκε από την αρμόδια αρχή και να μην εμποδίζουν τη λειτουργία των όπισθεν αυτών ευρισκομένων καταστημάτων καθώς επίσης και των πεζοδρομίων για την ελεύθερη διέλευση των πεζών.

     Η παρουσία των κατόχων αδειών είναι υποχρεωτική, σε κάθε άλλη περίπτωση και όπου δημιουργείται η ανάγκη περί υποβοήθησης, αντικατάστασης, αναπλήρωσης κ.λ.π. απαιτείται η τροποποίηση της αρχικής άδειας με τις διαδικασίες που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

     Κατά τις ημέρες που δε λειτουργεί η λαϊκή αγορά απαγορεύεται κάθε εμπορία και κάθε άλλη δραστηριότητα μέσα στους χώρους της από τους κατόχους αδειών (επαγγελματικών και παραγωγικών).

     Απαγορεύεται η εγκατάσταση πωλητών στους διαδρόμους των χώρων πώλησης, οι οποίοι πρέπει να είναι ελεύθεροι για την διέλευση των καταναλωτών, καθώς επίσης και η είσοδος κάθε τροχοφόρου κατά τις ώρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς πλην των ωρών έναρξης για την εκφόρτωση των εμπορευμάτων.

     Απαγορεύεται στους πωλητές η τοποθέτηση εγκαταστάσεων, πάγκων κλπ. σε άλλη μέρα από εκείνη της λειτουργίας της αγοράς ή η εγκατάλειψη των ειδών αυτών μετά τη λειτουργία της. Στους μη συμμορφούμενους θα επιβάλλεται πρόστιμο για την αυθαίρετη κατάληψη πεζοδρομίου.

     Ο Δήμος θα μεριμνά, για την τοποθέτηση χημικών αποχωρητηρίων σε συγκεκριμένους χώρους χωρίς να δημιουργείται προβλήματα αισθητικής ή υγιεινής

     Μετά την αποχώρηση όλων θα γίνεται από συνεργείο του Δήμου η καθαριότητα (πλύσιμο κ.λ.π.) της λαϊκής

Άρθρο 4°

ΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΩΝ

1. Ο Δήμαρχος υποχρεούται να παρέχει κατά προτεραιότητα στους παραγωγούς όλης της χώρας θέσεις στη λαϊκή αγορά ευθύνης του.

2. Η λαϊκή αγορά χωρίζεται σε τομέα παραγωγών πωλητών και σε τομέα επαγγελματιών πωλητών.

Ο τομέας των παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών διακρίνεται σαφώς με κάθε πρόσφορο τρόπο από τον τομέα των επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών. Την ευθύνη υλοποίησης της ανωτέρω διάκρισης έχει η κατά τόπον αρμόδια Περιφέρεια.

3. Οι παραγωγοί τοποθετούνται χωριστά από τους επαγγελματίες και κατά την κατανομή των θέσεων μεταξύ τους προκρίνονται οι παραγωγοί.

4.Οι επαγγελματίες πωλητές, που δεν διαθέτουν τρόφιμα γης και θάλασσας σε οποιαδήποτε μορφή ή άνθη, τοποθετούνται στην αρχή ή στο τέλος των λαϊκών αγορών, με τρόπο που τους καθιστά απολύτως διακριτούς από τους υπόλοιπους.

5. Το σύστημα διακριτότητας μεταξύ παραγωγών και πωλητών λαϊκών αγορών καθώς και ο τρόπος κατανομής των θέσεων προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 4264 / 2014 (Φ.Ε.Κ. Α' 118), όπως ισχύει.

7. Οι θέσεις πώλησης προϊόντων θάλασσας και προϊόντων αλιείας χωροθετούνται υποχρεωτικά μόνο σε σημεία όπου υπάρχει αποχέτευση και σε κάθε περίπτωση στον οικείο τομέα για κάθε πωλητή.

8. Ρητά απαγορεύεται στους δικαιούχους η υπεκμίσθωση των θέσεων που κατέχουν.

9. Τα παραχωρούμενα μέτρα κατάληψης χώρου στη λαϊκή αγορά είναι 3μ. μήκος Χ 2μ. πλάτος, δηλαδή έξι (6) τετραγωνικά μέτρα που αντιστοιχούν σε μια (1) θέση.

Άρθρο 5°

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΩΝ

1. Τα προς πώληση είδη πρέπει να είναι τοποθετημένα πάνω σε πάγκους ή σε τελάρα έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής καθαριότητας αυτών.

2. Απαγορεύεται αυστηρά η ανάρμοστη συμπεριφορά των πωλητών της Λαϊκής Αγοράς (φωνές, αντεγκλήσεις, διαλάληση των εμπορευμάτων κ.λ.π.)

3. Οι πωλητές οφείλουν να φροντίζουν για την εξασφάλιση της τάξης και της καθαριότητας, να αποφεύγουν την ενόχληση των περιοίκων, την ρύπανση και την πρόκληση ζημιών στις κατοικίες της περιοχής μετά τη λήξη του χρόνου λειτουργίας της λαϊκής, ειδικότερα υποχρεούνται αμέσως μετά τη λήξη του χρόνου της λαϊκής αγοράς να φροντίζουν οι ίδιοι (ο καθένας χωριστά) για την καθαριότητα του χώρου των καθώς και την συγκέντρωση των απορριμμάτων που έχει δημιουργήσει ο καθένας σε σακούλες ή δοχεία τα οποία θα συλλέγουν στην συνέχεια οι υπάλληλοι του Δήμου.

4. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στους ιχθυοπώλες ακριβώς λόγω της φύσης της εργασίας τους οι οποίοι και υποχρεούνται να μην καθαρίζουν τα ψάρια, να συλλέγουν τα απορρίμματα με επιμέλεια και να απομακρύνουν τα νερά από το λιώσιμο του πάγου που χρησιμοποιείται για τη συντήρηση των ψαριών.

5. Με την ίδια ευθύνη πρέπει οι πωλητές να μεταφέρουν από τους χώρους της αγοράς τα εμπορεύματα που δεν διατέθηκαν, τα κενά είδη συσκευασίας και γενικά κάθε είδους εργαλείου μετά τη λήξη της αγοράς και το αργότερο μέχρι την ώρα αποχώρησης τους, απαγορευμένης της εγκατάλειψης όλων αυτών. Σε αντίθετη περίπτωση οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο και σε περίπτωση υποτροπής ο Δήμος προβαίνει στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας για ορισμένο χρονικό διάστημα ή οριστικά. Η παραμονή των πωλητών λαϊκών αγορών ή των υπαλλήλων τους, μετά το πέρας του νομίμου ωραρίου θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις του κανονισμού περί «κοινοχρήστων χώρων»

6. Για την τήρηση της Καθαριότητας κατά την ώρα που λειτουργεί η λαϊκή αγορά (από την έναρξη και μέχρι την λήξη της λειτουργίας της) υπεύθυνοι είναι οι αδειούχοι πωλητές (επαγγελματίες και παραγωγοί, φυσικά πρόσωπα ή συνεταιριστικές οργανώσεις) έστω και αν αναπληρώνονται, υποβοηθούνται ή προσλαμβάνουν υπαλλήλους ή δεν παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στις λαϊκές αγορές καθώς και το προσωπικό που απασχολούν.

            7. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Σικυωνίων.

8. Οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους τη σχετική άδεια και να την επιδεικνύουν στα ελεγκτικά όργανα όταν τους ζητηθεί.

Άρθρο 6°

ΈΛΕΓΧΟΣ

     Αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής του παρόντος και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας είναι οι υπηρεσίες του άρθρου 30 του Ν. 4264 / 2014 (Φ.Ε.Κ. Α' 118), όπως ισχύει.

 

Άρθρο 7°

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

Θέματα σχετικά τον καθορισμό του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής του ημερήσιου δικαιώματος προσέλευσης των πωλητών στην λαϊκή αγορά της πόλης, καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 8°

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1. Όποιος παρεμποδίζει τον ασκούμενο έλεγχο ή αρνείται με οποιονδήποτε τρόπο να παραδώσει στους αρμόδιους υπαλλήλους κάθε στοιχείο απαραίτητο για τη διεξαγωγή του ελέγχου, όπως ιδίως τα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης, τιμωρείται με φυλάκιση. Παρεμπόδιση ελέγχου θεωρείται και η απόκρυψη των απαιτούμενων στοιχείων ή η παραποίηση των στοιχείων αυτών ή η ψευδής παράθεσή τους.

2. Όποιος χωρίς άδεια ασκεί δραστηριότητα του Ν. 4264 / 2014 (Α' 118) όπως ισχύει, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

3. α) Όποιος διαθέτει τρόφιμα μη ασφαλή ή ακατάλληλα για την ανθρώπινη κατανάλωση τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

β) Όποιος διαθέτει τρόφιμα μη ασφαλή ή επιβλαβή για την υγεία τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

γ) Όποιος αναμιγνύει παράνομα και πωλεί είδη διαφορετικών ποιοτήτων τιμωρείται με φυλάκιση.

4. Όποιος παραποιεί ή νοθεύει άλλα είδη βιοτικής ανάγκης πλην τροφίμων ή εν γνώσει του κατέχει προς εμπορία ή πωλεί τέτοια είδη, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

5. Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις των άρθρων 13 και 16 του Ν. 4264 / 2014 (Φ.Ε.Κ. Α' 118) όπως ισχύει, περί πρόσληψης υπαλλήλου, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

6. Σε περίπτωση που η βεβαίωση της τριμελούς επιτροπής του άρθρου 11 του Ν. 4264 / 2014 (Φ.Ε.Κ. Α' 118) όπως ισχύει, περιέχει αναληθή ή ανακριβή στοιχεία, καθένα από τα υπογράφοντα μέλη τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους

Άρθρο 9°

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

            Εκτός από τις ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στο προηγούμενο άρθρο επιβάλλονται και διοικητικά πρόστιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4264 / 2014 (Φ.Ε.Κ. Α' 118) όπως ισχύει.

Η διαδικασία επιβολής, είσπραξης και απόδοσης των διοικητικών προστίμων γίνεται σύμφωνα με το άρθρου 33 του ιδίου προαναφερόμενου Νόμου.

Άρθρο 10°

Ο κανονισμός αυτός συντάχθηκε για την εύρυθμη λειτουργία της λαϊκής αγοράς του Κιάτου και υπερισχύει κάθε άλλης αντίθετης με αυτόν διάταξης.

Η ισχύς του κανονισμού αυτού είναι υποχρεωτική για όλους γενικά τους συναλλασσόμενους.

Άρθρο 11°

Η ισχύς του κανονισμού αυτού αρχίζει με την έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο.

   Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 40 / 2016 και υπογράφεται ως έπεται.-

Ο Πρόεδρος                                                                                               Τα   Μέλη

                                                                                                         1.- Παύλος             Χρυσικός

                                                                                                        2.- Βασίλειος           Δομετίου

Μυττάς   Ιωάννης                                                                             3.- Βασίλειος           Αλεξόπουλος

                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                         Ακριβές απόσπασμα

                                                          Κιάτο 13   Οκτωβρίου     2016  

                                                 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                                                 Μυττάς   Ιωάννης           

Λόγω μη παρουσίας των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης δεν ελήφθη απόφαση.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αύξ.αριθ. 5/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 04 Νοεμβρίου 2016

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Διαβάστηκε 288 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com