4/2016 Απόφαση Επιτροπής Διαβούλευσης

Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016 00:00  |  Κατηγορία Αποφάσεις Επιτροπής Διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 7/03-11-2016 Επαναληπτικής Δημόσιας Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Αριθ. Απόφασης: 4/2016

Περίληψη:Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΙΑΤΟΥ»(ολοκλήρωση Αναγκαίων Έργων Προστασίας).

   Στο Κιάτο, και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 03 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00μ.μ συνήλθε υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου σε επαναληπτική δημόσια συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευση, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 40/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την αριθ .πρωτ:15898/21-10-2016 που επιδόθηκε και κοινοποιήθηκε με κάθε πρόσφορο μέσο καθώς επίσης αναρτήθηκε στην Ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 και τον κανονισμό της επιτροπής σε κάθε ένα μέλος.

   Στην επαναληπτική συνεδρίαση υφίσταται απαρτία σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07/06 τεύχος Α΄)περί κανονισμού λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. ΣπυρίδωνΣταματόπουλος         (Πρόεδρος)    
 1. Ντρίμερης Δημήτριος
 2. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος
 3. Χατζηβασιλείου Θεόδωρος
 4. Μανέτας Δημήτριος
 5. Σπούλου Δήμητρα
 6. Τσιόγκας Βλάσιος
 7. Τζιάς Παύλος
 8. Λούτα –Φίλντιση Μαρία (Μαρίτα)
 9. Καρβουτζής Γεώργιος
 10. Χάλαρης Νικόλαος
 11. Μπουζιώτη –Ραυτοπούλου Χαρίκλεια
 12. Σουλαντίκας Θεμιστοκλής
 13. Παγώνης Βασίλειος
 14. Μυλωνάς Βασίλειος
 15. Δαμασκηνός Σωτήριος
 16. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος
 17. Μαβίδης Παναγιώτης
 18. Τσολάκος Γεώργιος
 19. Χριστοδούλου Παναγιώτης
 20. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος
 21. Καμπάρδης Κυριάκος
 22. Μαρίνης Θεόδωρος
 23. Χίνου Μαρία (Μάγια
 24. Φαρμάκης Παναγιώτης
 25. Αγαπίδης Παναγιώτης
 26. Ηλιόπουλος Δημήτριος
 27. Παναγιώτης Κόλλιας
 28. Άννα Φιλίππου
 29. Κωνσταντίνα Μπρώνη

   Στην Συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδος και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Χρήστος Ζαχαρίας.

   Στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετέχουν ο αρχηγός μείζονος μειοψηφίας κ. Κωνσταντίνος Σπανός ο οποίος ήταν απών,οι αρχηγοί της ελάσσονος μειοψηφίας κ.κ. Βασίλειος Νανόπουλος   ο οποίος ήταν απών και Κυριακή Μαυραγάνη η οποία ήταν παρούσα. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, Δήμαρχος Σικυωνίων, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΙΑΤΟΥ»(ολοκλήρωση Αναγκαίων Έργων Προστασίας), ανέφερε την εν λόγω Μελέτη, όπως αυτή εγκρίθηκε και παραλήφθηκε σύμφωνα με την αριθ.84/2015 (ΑΔΑ:ΩΔΚΞΟΛΩ5-1ΦΤ) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων» η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Ο κ. Παναγιώτης Κόλλιας εκ μέρους του Εργατικού Κέντρου Κιάτου υπέβαλλε ηλεκτρονικά τα εξής:

Ως εκπρόσωπος, του Εργατικού Κέντρου Κιάτου, είμαι ε δώ για να εκφράσω τις θέσεις μας για την μελέτη ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΏΝ ΕΠΙΠΤΏΣΕΩΝ του έργου ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΙΆΤΟΥ. Το ουσιαστικό θέμα της διαβούλευσης για μας, είναι το ξεπούλημα του λιμανιού. Πιο συγκεκριμένα, έως τώρα το λιμάνι εξυπηρετεί τις εξής δραστηριότητες. Λειτουργεί σαν εμπορικό παρέχοντας με αυτό τον τρόπο εργασία στο ΣΩΜΑΤΕΊΟ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΏΝ. Είναι μια οικονομική δραστηριότητα, από την οποία επωφελούνται στην τοπική κοινωνία, ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΦΟΡΤΗΓΏΝ,οι οποίοι καταναλώνουν στην τοπική αγορά. Το λιμάνι προσφέρει και θέσεις στάθμευσης, από τις οποίες εξυπηρετούνται οι Σικυώνιοι πολίτες. Όλοι εμείς έχουμε μεγαλώσει κάνοντας την βόλτα μας στο λιμάνι. Το λιμάνι το χρησιμοποιούν και αρκετά ιστιοπλοϊκά που έρχονται από το τέλος της άνοιξης έως και το τέλος του Φθινοπώρου, τώρα όμως όλα αλλάζουν. Ο σχεδιασμός για την εμπορική χρήση του λιμανιού είναι κοροϊδία. Η θέση, που έχει δοθεί για το εμπορικό πλοίο είναι στο στενό και μικρό σε μήκος σημείο του λιμανιού. Εάν και εφόσον εξακολουθεί, να υπάρχει ανάγκη ΠΟΙΟΣ ΑΡΑΓΕ ΘΑ ΤΟ ΚΡΊΝΕΙ; Θα γίνει επέκταση του μόλου, για την αναστροφή του φορτηγού, που θα εξυπηρετεί το πλοίο. Ούτε λόγος για δεύτερο φορτηγό. Η εμπορική ιστορία του λιμανιού τελειώνει εδώ. Απ όσο γνωρίζω, δεν έχει βρεθεί άλλο σημείο για να αντικαταστήσει το λιμάνι για τις θέσεις στάθμευσης. Θα είναι μεγάλο πλήγμα για την τοπική αγορά. ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΒΟΛΤΕΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΏΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ. ΕΑΝ ΘΈΛΟΥΝ ΒΟΛΤΑ, ΑΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΟΎΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΉΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟ ΕΝΟΙΚΙΆΣΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΟΡΊΣΕΙ ΤΟ ΑΝΤΊΤΙΜΟ. Θέλω λοιπόν να μας εξηγήσουν, ποιος δημότης θα έχει όφελος από αυτούς που ανέφερα πιο πάνω. Στην Πάτρα γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Το λιμάνι για τον λαό εκεί δεν το ξεπούλησαν. Είναι η διαφορά της πολιτικής και εκεί που είναι για όφελος του λαού φαίνεται.

Λόγω μη παρουσίας των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης δεν ελήφθη απόφαση.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αύξ.αριθ. 4/2016

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 04 Νοεμβρίου 2016

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής

Επιτροπής Διαβούλευσης

Δήμαρχος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Διαβάστηκε 286 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com