2/2016 Απόφαση Επιτροπής Διαβούλευσης

Πέμπτη, 03 Μαρτίου 2016 00:00  |  Κατηγορία Αποφάσεις Επιτροπής Διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 2/24-02-2016 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Αριθ. Απόφασης: 2/2016

Περίληψη: «Κατάθεση σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων (Τ.Σ.Δ) Δήμου Σικυωνίων (παραδοτέο)».

Στο Κιάτο, και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 24 του μηνός Φεβρουαρίου 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00μ.μ., συνήλθε υπό την Προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλου σε δημόσια συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 40/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την αριθ.πρωτ: 1952/16-2-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε και κοινοποιήθηκε με κάθε πρόσφορο μέσο καθώς επίσης αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 και τον κανονισμό της επιτροπής σε κάθε ένα μέλος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 30 μελών του Προέδρου συμπεριλαμβανομένου βρέθηκαν παρόντα 15 μέλη δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σπυρίδων Σταματόπουλος Πρόεδρος
2. Φαρμάκης Παναγιώτης
3. Ντρίμερης Δημήτριος
4. Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος
5. Κόλλιας Παναγιώτης
6. Χατζηβασιλείου Θεόδωρος
7. Παγώνης Βασίλειος
8. Σπούλου Δήμητρα
9. Τσιόγκας Βλάσιος
10. Τζιάς Παύλος
11. Λούτα –Φίλντιση Μαρία (Μαρίτα)
12. Καρβουτζής Γεώργιος
13. Μπουζιώτη –Ραυτοπούλου Χαρίκλεια
14. Αγαπίδης Παναγιώτης
15. Χριστοδούλου Παναγιώτης 1 . Μανέτας Δημήτριος
2. Μυλωνάς Βασίλειος
3. Δαμασκηνός Σωτήριος
4. Σπηλιωτακάρας Σωτήριος
5 .Μαβίδης Παναγιώτης
6. Τσολάκος Γεώργιος
7. Ηλιόπουλος Δημήτριος

8. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος
9. Καμπάρδης Κυριάκος
10. Μαρίνης Θεόδωρος
11. Χίνου Μαρία (Μάγια)
12. Χάλαρης Νικόλαος
13. Σουλαντίκας Θεμιστοκλής
14. Φιλίππου Άννα
15. Μπρώνη Κωνσταντίνα

Παραβρέθηκαν, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Χρήστος Ζαχαριάς, ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ιωάννης Μυττάς, ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Σικυωνίων και Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων κ. Ιωάννης Σωτηρόπουλος,, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κκ., Καρακούσης Ευάγγελος, Μπακόλιας Παναγιώτης, ,Σαρχάνης Κωνσταντίνος και Λαλιώτης Γεώργιος.
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετέχουν ο αρχηγός μείζονος μειοψηφίας κ. Κωνσταντίνος Σπανός ο οποίος ήταν απών και οι αρχηγοί της ελάσσονος μειοψηφίας κ.κ. Βασίλειος Νανόπουλος και Κυριακή Μαυραγάνη οι οποίοι ήταν απόντες..
Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Αλεξάνδρα Παπανδριανού για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, Δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:«Κατάθεση σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων (Τ.Σ.Δ) Δήμου Σικυωνίων (παραδοτέο)», έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση με συνημμένο το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης απορριμμάτων, της ομάδας Εκπόνησης του έργου Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ) που ορίστηκε με την αριθ.343/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

της ομάδας Εκπόνησης του έργου : Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.)
Στο Κιάτο σήμερα στις 16 Φεβρουαρίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη, οι υπογραφόμενοι: 1) Χρυσικός Παύλος-Δημοτικός Σύμβουλος, 2) Μαυραγάνη Κυριακή- Δημοτικός Σύμβουλος, 3) Πέτρου Βασιλική-υπάλληλος του Δήμου, 4) Μαστοράκος Λεωνίδας-υπάλληλος του Δήμου και 5) Νταγκαζίδης Μιχαήλ-υπάλληλος του Δήμου, ως μέλη της ομάδας Εκπόνησης Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.), που οριστήκαμε με την αριθ. 343/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αφού λάβαμε υπόψη:
Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Ιούνιος 2015) το οποίο έχει τεθεί σε ισχύ με το αριθ. πρωτ.: οικ. 258/24-7-2015 έγγραφο του Γενικού Δ/ντη Περιβαλλοντικής Πολιτικής, του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΑΠΕΝ) και τις εισηγήσεις μελών της Επιτροπής Διαβούλευσης (οι οποίες κατατέθηκαν κατά την συνεδρίαση της 3ης /02/2016),
Καταθέτουμε Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.) Δήμου Σικυωνίων (παραδοτέο)
για την ενημέρωσή σας και τις δικές σας ενέργειες

Κιάτο, 16-02-2016
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, τον κανονισμό λειτουργίας, τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση, γνωμοδοτεί θετικά προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας.
Η παρούσα Απόφαση έλαβε αύξ.αριθ.2/2016
Συντάχθηκε και υπογράφεται
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Κιάτο 25 Φεβρουαρίου 2016
Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Διαβάστηκε 322 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com