369/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018 00:00  |  Κατηγορία Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                                                                                                       

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 31ης/25.09.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 369/2018

Περίληψη : Τροποποίηση Π/Υ τρέχοντος έτους, ενίσχυση πιστώσεων για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας μέχρι 31.12.2018 (278/2018 ΑΟΕ).

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, την 25η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 10146/21.09.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 18 μέλη, δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μπούρης Ευάγγελος 4. Μυττάς Ιωάννης      
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Δομετίου Βασίλειος 7. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 8. Χρυσικός Παύλος  
9. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 10. Ζάρκος Δημήτριος 11.Aλεξόπουλος Βασίλειος 12 Πανάγου Αθανάσιος
13 Φιακάς Παναγιώτης   14. Γεώργας Χρήστος 15. Σπανός Κωνσταντίνος 16 . Ραυτόπουλος Γεώργιος
17.Ρουμπέκας Γεώργιος 18. Κελλάρης Βασίλειος    
Απόντα
1. Καρακούσης Ευάγγελος 2. Τσιάνος Ιωάννης 3. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 4. Κελλάρη Ιωάννα  
5. Μαυραγάνη Κυριακή 6. Νανόπουλος Βασίλειος 7. Μπακόλιας Παναγιώτης 8. Θελερίτης Γεώργιος
9. Λαλιώτης Γεώργιος        
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 2. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου)  
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 3. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5 Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 6. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 7. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
8. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 9. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 10. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου) 11. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)
12. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)      
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: ουδείς    
Απόντες: 1. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Ρέλιας Α. (Γκούρας)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Κοτσίρης Β. (Στενού)
12. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 17. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 18. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 19.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
20. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 21. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 22. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 24ο  

Στο 24ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Τροποποίηση Π/Υ τρέχοντος έτους, ενίσχυση πιστώσεων για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας μέχρι 31.12.2018 (278/2018 ΑΟΕ)», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την ανωτέρω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία προτείνει την τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την από 12/09/2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • την ισχύουσα νομοθεσία,
  • την 473/2017 (ΨΑΔ4Ω1Θ-7Ω7) απόφαση ΔΣ (Τεχνικό πρόγραμμα 2018),
  • την 503/2017 (ΩΙΨ2Ω1Θ-ΔΞ1) απόφαση ΔΣ (Προϋπολογισμός 2018),
  • την 6359/19.01.2018 (Ω5ΕΥΟΡ1Φ-5ΜΜ) εγκριτική απόφαση του οικείου ΓΓΑΔ,
  • την 278/2018 (ΩΜΕΠΩ1Θ-ΨΝΛ) απόφαση ΟΕ,
  • την από 12/09/2018 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα

Τροποποιείτον Προϋπολογισμό του Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2018, ενίσχυση πιστώσεων για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας μέχρι 31.12.2018, σύμφωνα με την 278/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.

1. Από ΚΑ 02.00.6121.003με τίτλο   «Αντιμισθία Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου», ποσού 8.640,00 € μεταφέρει δια   του αποθεματικού πίστωση ποσού 4.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους,   διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 4.640,00€.

Μεταφέρει μέσω αποθεματικού πιστώσεις συνολικού ποσού

42.800,00€

1.1 Στον ΚΑ 02.00.6053.001 των εξόδων με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων», πίστωση ποσού 600,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 5.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 5.600,00€.
2. Από ΚΑ 02.10.6012.003με τίτλο   «Αποζημίωση για γραμματειακή υποστήριξη δημοτικής Κοινότητας και τοπικών Κοινοτήτων», ποσού 29.000,00€   μεταφέρει   δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 1.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους,   διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 28.000,00€. 1.2 Στον ΚΑ 02.00.6126 των εξόδων με τίτλο «Εισφορές επί των αποδοχών αιρετών οργάνων που αντιστοιχούν στον ασφαλισμένο (Άρθρο 93 παρ. 3 Ν. 3852/2010)», πίστωση ποσού 9.000,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 25.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 34.000,00 €.
3 Από ΚΑ 02.10.6012.004με τίτλο   «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Άρθρο 20 Ν. 4354/2015)», ποσού 2.500,00€ μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 2.500,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 0,00€ . 1.3 Στον ΚΑ 02.10.6011.001 των εξόδων με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», πίστωση ποσού 13.000,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 571.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 584.000,00€.
4 Από KA 02.10.6041.001με τίτλο   «Αποδοχές ασκούμενων σπουδαστών των ΤΕΙ», ποσού 5.282,40€   μεταφέρει   δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 3.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 2.282,40€. 1.4 Στον ΚΑ 02.10.6011.002 των εξόδων με τίτλο «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Κ.Ε.Π. (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», πίστωση ποσού 4.000,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 111.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 115.000,00€.
5 Από ΚΑ 02.10.6051.001με τίτλο «ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ)»,   ποσού 28.500,00€ μεταφέρει δια   του αποθεματικού πίστωση ποσού 11.800,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους,   διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 16.700,00 €. 1.5 Στον ΚΑ 02.10.6055.001 των εξόδων με   τίτλο «ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Κ.Σ.Κ.Υ.», πίστωση ποσού 3.500,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 9.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 12.500,00€.
6 Από ΚΑ 02.10.6051.004με τίτλο «ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ υπαλλήλων Κ.Ε.Π.)», ποσού 5.600,00€ μεταφέρει δια   του αποθεματικού πίστωση   ποσού 2.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους,   διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 3.600,00€. 1.6 Στον ΚΑ 02.15.6041.002 των εξόδων με τίτλο «Μισθοδοσία αντιρρησιών συνείδησης                 που εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3421/2005», πίστωση ποσού 1.200,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 2.682,36 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 3.882,36€.
7 Από ΚΑ 02.10.6051.006με τίτλο «ΕΤΕΑΕΠ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.)», ποσού 22.000,00€ μεταφέρει   δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 1.500,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους,   διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 20.500,00 €. 1.7 Στον ΚΑ 02.30.6011 των εξόδων με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», πίστωση ποσού 5.500,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 266.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 271.500,00€.
8 Από ΚΑ 02.10.6051.008με τίτλο «ΕΤΕΑΕΠ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. υπαλλήλων ΚΕΠ.)», ποσού 5.000,00€ μεταφέρει δια   του αποθεματικού πίστωση   ποσού     800,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 4.200,00€. 1.8 Στον ΚΑ 02.35.6011 των εξόδων με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», πίστωση ποσού 6.000,00€ ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 100.000,00 € και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 106.000,00€.
9 Από ΚΑ 02.10.6051.016 με τίτλο «ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική εισφορά υπέρ Σύνταξης Δημοσίου (ΚΕΠ )», ποσού 8.500,00€ μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 800,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 7.700,00 €.
10 Από ΚΑ 02.20.6021με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (Κ.Α.Π. - Δαπάνες Μισθοδοσίας Μεταταχθέντων Υπαλλήλων από ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ)», ποσού 102.000,00€   μεταφέρει   δια του αποθεματικού πίστωση     ποσού 7.600,00€ προερχόμενη από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 94.400,00 €.
11 Από ΚΑ 02.30.6051.001με τίτλο «ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ)», ποσού 10.500,00€ μεταφέρει δια   του αποθεματικού πίστωση ποσού     4.800,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 5.700,00€.
12 Από ΚΑ 02.70.6021με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», ποσού 108.000,00€ μεταφέρει δια   του αποθεματικού πίστωση   ποσού 3.000,00€ προερχόμενη από ιδίους πόρους, διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 105.000,00€.
2.1 Από ΚΑ 02.20.6051.001με τίτλο «ΕΦΚΑ (Πρώην Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ», ποσού 15.500,00€ μεταφέρει δια του αποθεματικού πίστωση ποσού 2.200,00€ προερχόμενη από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ έσοδα,διαμορφώνοντας αυτή στο ποσό των 13.300,00€. Μεταφέρει μέσω αποθεματικού πίστωση ποσού 2.200,00€ 2.1 Στον ΚΑ 02.20.6011 των εξόδων με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», πίστωση ποσού 2.200,00€ προερχόμενη από ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ έσοδα ενισχύοντας την υπάρχουσα εγγεγραμμένη πίστωση του ποσού των 314.000,00€ και διαμορφώνοντας αυτή συνολικά στο ποσό των 316.200,00   €.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 369/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 25.09.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστηκε 30 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο kiato.gov.gr. Η περιήγηση σας στο kiato.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies). Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το kiato.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.