213/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018 00:00  |  Κατηγορία Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 20ης/12.06.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 213/2018

Περίληψη : Επί της αριθ. 4/2018 απόφασης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής με θέμα : «Προτάσεις για την   προβολή του Δήμου Σικυωνίων».

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Τρίτη 12η Ιουνίου 2018 και ώρα 20:30' συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 5792/08.06.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 19 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Σκαρμούτσος Νικόλαος 3. Μαυραγάνη Κυριακή 4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Κουτρέτσης Σπυρίδων   6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Κελλάρη Ιωάννα   8. Μυττάς Ιωάννης      
9. Δομετίου Βασίλειος 10. Μπούρης Ευάγγελος 11. Αλεξόπουλος Βασίλειος   12. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
13. Χρυσικός   Παύλος   14. Ζάρκος Δημήτριος 15. Σπανός Κωνσταντίνος 16. Λαλιώτης Γεώργιος  
17. Μπακόλιας Παναγιώτης 18. Γεώργας Χρήστος 19. Ραυτόπουλος Γεώργιος  
Απόντα
1. Κελλάρης Βασίλειος 2. Φιακάς Παναγιώτης   3. Πανάγου Αθανάσιος 4. Καρακούσης Ευάγγελος
5. Ρουμπέκας Γεώργιος 6. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 7. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β. 8. Νανόπουλος Βασίλειος
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού) 3.Γαλάνης Σ. (Ψαρίου)
Απόντες: 1. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
8. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 11. Νικολάου Ν. (Σουλίου)
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1.Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 2.Μπεκιάρης Δ. (Φενεού)  
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7 Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)
8. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής) 9. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12 Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 13. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
20. Ρέλιας Α. (Γκούρας)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: ουδεμία
         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 13ο

ημερήσιας διάταξης  

Στο 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Επί της αριθ. 4/2018 απόφασης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής με θέμα : «Προτάσεις για την προβολή του Δήμου Σικυωνίων»,ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστάσιος Λεονάρδου εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την εν θέματι απόφαση η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ                                                 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της με αριθ. 04/25-04-2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Σικυωνίων.

Αριθ. Απόφασης : 4/2018

Θέμα : Προτάσεις για την προβολή του Δήμου Σικυωνίων.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 25η του μηνός Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Σικυωνίων, μετά την αριθ. 3831/18-04-2018 έγγραφη πρόσκλησης και της αριθ. 3986/2018 ανακοίνωσης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ  
 1. Δομετίου Βασίλειος
Πρόεδρος
 1. Αλεξόπουλος Βασίλειος
Μέλος
 1. Πάππας Χρήστος
Μέλος
 1. Κελλάρη Ιωάννα
 
 1. Παπαβασιλείου Βασίλειος
     »
 1. Τζουμάκας Πέτρος
»
 1. Ευαγγελοπούλου Μαρία
     »
 1. Κοντογιάννης Ηλίας
»
 1. Ξανθάκη Νικολία
     »    
       
       

Θέμα 1ο

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και καλωσόρισε τα μέλη. Καθώς επρόκειτο για την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Σικυωνίων μετά την αριθ. 96/2018 Α.Δ.Σ. περί ανασυγκρότησής της, έγινε σύντομη παρουσίαση καθενός των συμμετεχόντων και οι ανάλογοι χαιρετισμοί.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ως ανωτέρω, ενημέρωσε τα νέα μέλη για τις ενέργειες της επιτροπής σχετικά με την ενημέρωση φορέων για την επισκεψιμότητα στο μουσείο της Αρχαίας Σικυώνας, την τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων στην εθνική οδό σε συνεργασία με την Τέρνα και την Ολύμπια οδό, την διοργάνωση θαλάσσιων σπορ και την δημιουργία διαφημιστικών σποτ. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από σχολεία του νομού για την επίσκεψη στο Μουσείο ενώ για τα υπόλοιπα θα εισηγηθούν τα μέλη της επιτροπής που διαχειρίζονται το θέμα σε επόμενη συνεδρίαση.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Πάππας Χρήστος ο οποίος πρότεινε τη διοργάνωση ποδηλατικού γύρου Κιάτου - Φενεού τον Σεπτέμβριο και την πραγματοποίηση εκδηλώσεων στα πλαίσια της ημέρας περιβάλλοντος την 5η Ιουνίου σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ. Επίσης καθώς του έχει ανατεθεί από την επιτροπή η συνάντηση με τους ξενοδόχους του δήμου με σκοπό τον σχεδιασμό δράσεων, ζήτησε από τον Πρόεδρο να επικοινωνήσει με το Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας προκειμένου να φιλοξενηθούν στην αίθουσα εκδηλώσεων του μουσείου.

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών καθώς και τοποθετήσεις τους επί των ανωτέρω.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Τα μέλη της Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη

 • τα όσα αναφέρονται στην εισήγηση του Προέδρου,
 • τις προτάσεις των μελών,
 • την αριθ. 96/2018 Α.Δ.Σ. περί ανασυγκρότησης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Σικυωνίων,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων

Α. Τη διοργάνωση δράσεων για την Ημέρα Περιβάλλοντος την 5η Ιουνίου σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ και τη διοργάνωση θαλάσσιων σπορ.

Β. Τη διοργάνωση εκδήλωσης στο Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας με συμμετοχή των επαγγελματιών τουρισμού του Δήμου Σικυωνίων, για την υποβολή προτάσεων με σκοπό την αύξηση της επισκεψιμότητας στο Δήμο μας.

Γ. Τη διοργάνωση ποδηλατικού γύρου Κιάτου – Φενεού τον Σεπτέμβριο.

Δ. Την τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων σήμανσης για το Μουσείο της Αρχαίας Σικυώνας στην εθνική οδό σε συνεργασία με την υπεύθυνη εταιρεία για τη λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

Ο Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Σικυωνίων

Ο Πρόεδρος             Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο, 25/04/2018

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης

& Προβολής του Δήμου Σικυωνίων

Δομετίου Βασίλειος

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

 • την ισχύουσα νομοθεσία
 • την αριθ. 4/2018 απόφασης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής -       και
 • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα

Ε γ κ ρ ί ν ε ι, τις Προτάσεις της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Σικυωνίων όπως αυτές προτάθηκαν με την αριθ. 4/2018 απόφαση της και αναγράφονται στο σκεπτικό της παρούσας .

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 213/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 12.06.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστηκε 26 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο kiato.gov.gr. Η περιήγηση σας στο kiato.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies). Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το kiato.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.